Logo
13
04.2016

Komornik nie może zająć 500+
 

Starasz się o kasę z 500+? Chcesz wiedzieć, czy komornik może zająć te pieniądze?  Odpowiadamy jasno – nie może!!! Chcesz wiedzieć dlaczego?

 

 

Wiele osób pyta nas o to, czy komornik może zająć pieniądze z 500+? Ostatnio wczoraj zapytała nas o to czytelniczka i odpowiedzieliśmy, że zgodnie przepisami prawa – może bo ustawodawca rzeczywiście nie dopilnował zabezpieczenia pieniędzy z 500+ przed zajęciem komorniczym. Pisaliśmy w tej sprawie do pani premier Szydło, staraliśmy się wpłynąć na ostateczny kształt ustawy w zakresie ochrony świadczeń przed egzekucją komorniczą, ale bez efektu. Premier Szydło nie była zainteresowana naszymi propozycjami. Więcej w artykule https://anuluj-dlug.pl/blog/post/anuluj-dlugpl-przedlozyl-rzadowi-projekt-jak-uchronic-srodki-z-programu-500-przed-zakusami-windykatorow-komornikow-i-banksterow

Zainteresowani takim rozwiązaniem byli natomiast sami komornicy. Na tyle bardzo, że sami zajęli się tym tematem i podjęli decyzję, że 500+ zajmować nie będą. Jak to?

Krajowa Rada Komornicza (KRK), uchwałą z dnia 5 kwietnia 2016 roku (świeżynka!) postanowiła, że PIENIĘDZY Z 500+ KOMORNICY ZAJMOWAĆ NIE BĘDĄ!!! Uchwałę nr 1542/V podpisał prezes KRK, Rafał Fronczek, a czytamy w niej (pisownia oryginalna):

Na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 2, 3, i 4 ustawy komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r., poz. 790) Krajowa Rada Komornicza postanowiła podjąć uchwałę następującej treści:

  • 1.

Krajowa Rada Komornicza, będąca reprezentantem komorników sądowych (art. 83 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, Dz. U. z 2015 r., poz. 790) w związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) oraz z dostrzeżonymi przez samorząd komorniczy zagrożeniami niezależnymi od organów egzekucyjnych, a sprowadzającymi się do konieczności dokonywania zajęcia (na wniosek wierzycieli i w oparciu o tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko rodzicom lub opiekunom dziecka uprawnionego do świadczeń wychowawczych) rachunku bankowego, na który przekazywane będą świadczenia wychowawcze, co w istocie pozbawi osoby uprawnione do możliwości dysponowania otrzymanymi środkami zgodnie z ich przeznaczeniem i brakiem podjęcia przez ustawodawcę działań, które w sposób jednoznaczny i pewny chroniłyby świadczenia zwolnione spod egzekucji od zajęcia w toku sądowego postępowania egzekucyjnego poprzez stworzenie realnych mechanizmów zabezpieczających świadczenia zwolnione spod egzekucji (w tym zwłaszcza świadczenia wychowawcze), nie tylko na etapie ich wypłaty przez właściwy organ, ale też w przypadku wpłaty świadczeń na rachunek bankowy, matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka (art. 4 ust. 2 ustawy) oraz niejednolitej linii orzeczniczej sądów, stoi na stanowisku, że zasadnym jest, aby w pouczeniu do zajęć rachunków bankowych dopisać klauzulę następującej treści:

„Komornik poucza, że w przypadku, gdy na zajęty rachunek bankowy wpływa świadczenie wychowawcze w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), zajęcie ulega ograniczeniu w ten sposób, że kwota świadczenia wychowawczego nie podlega przekazaniu”.

Jednocześnie w przypadku umieszczenia powyższej klauzuli zasadnym wydaje się poinformowanie banków za pośrednictwem repertorium KMO o konieczności jej zastosowania do wszystkich zajęć dokonanych dotychczas przez komornika sądowego.

  • 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes

Krajowej Rady Komorniczej

Rafał Fronczek

 

Czytaj więcej ...

12
04.2016

Odpowiedzialności z majątku wspólnego
 

Małżeństwo – perspektywa wspólnego życia, miłość, poważna decyzja… Wszystko to wymaga zaplanowania projektu pt. „Małżeństwo” i dobrego skonstruowania budżetu. Łatwizna? A co w sytuacji, gdy jeden z małżonków ma wielkie ambicje, potrzebuje czasu, pieniędzy i przestrzeni do rozwoju i realizacji pasji, podczas gdy drugi potrzebuje np. ciszy, spokoju, stabilizacji, a tu nagle pojawia się upragnione/nieoczekiwane (niepotrzebne skreślić) małe zawirowanie w postaci dziecka? Jak to małe szczęście zmieścić w budżecie żeby się całkiem nie posypał? I co z kredytami?

 

 

Tak na marginesie do decyzji o kredycie trzeba dojrzeć i poznać przepisy, które chronią przed porażką finansową w przyszłości.

 

Załóżmy, że dług ma tylko jeden z małżonków. Co w takiej sytuacji wolno wierzycielowi, a co dłużnikowi?

Wierzyciel ma prawo żądać spłaty wierzytelności z majątku wspólnego małżonków. Dla dłużnika, a dokładnie dla współmałżonka dłużnika, jest natomiast rozwiązanie, które pomoże nie utopić się finansowo – to powództwo przeciwegzekucyjne.

Jednak gdy dłużnikami są oboje małżonkowie, wówczas odpowiadają za wspólny dług zgodnie na zasadach prawa cywilnego, z reguły całymi swymi majątkami, a więc zarówno majątkami odrębnymi (w przypadku rozdzielności majątkowej), jak i majątkiem wspólnym.

I trzecia sytuacja, gdy jeden z małżonków pożycza pieniądze na „wspólne życie rodzinne”. Wówczas, zgodnie z art. 30 § 1 KRO (Kodeks rodzinny i opiekuńczy), odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z małżonków w sprawach dot. zwykłych potrzeb rodziny, odpowiadają wspólnie tj. solidarnie oboje.

 

 

Czym jest wspólność małżeńska

 

Majątek wspólny małżonków obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, w szczególności przedmioty wymienione w katalogu określonym w art. 31 §2 KRO, a także przedmioty zwykłego użytkowania codziennego obojgu małżonków jak sprzęty urządzenia domowego nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. A po polsku – to co kupicie, dostaniecie lub odziedziczycie jako małżonkowie, jest wspólne.

Niby proste, ale…

Czytaj więcej ...

09
04.2016

Komornik to nie windykator a windykator to nie komornik – poznaj różnice
Komornik to nie windykator a windykator to nie komornik – poznaj różnice

 

 

 

 

Pisma od firm windykacyjnych, które Klienci otrzymują, często zawierają w treści formułkę, że egzekucja będzie prowadzona przez Komornika XY: co wówczas? – pojawia się strach i zastanawiamy się … z jakiego tytułu i dlaczego?

Firmy windykacyjne mają różne metody tzw. „zmiękczenia Klienta”. Jedną z takich metod jest zastraszenie, która ma na celu zmuszenie do podjęcie szybkiej decyzji i zapłaty.

Metoda „na komornika” w praktyce wykorzystywana jest już na etapie pisemnego kontaktu z nękanym osobami. W listach zazwyczaj czytamy: „…Będzie prowadzona egzekucja przez Komornika „Witolda Windykata” – „komornik” jest tutaj słowem kluczem, które skutecznie zastraszy potencjalnego „dłużnika”.

Co dzieje się dalej?

 Zaczyna działać wyobraźnia – słowo „komornika” wywołuje dużo skojarzeń…: „Dłużnik” zaczyna zastanawiać się na początku dlaczego? Kiedy? Kto? Następnie następuje przed oczami przedstawia się wizja człowieka, który wchodzi i zabiera ruchomości w postaci telewizora, laptopa czy niszczarki do papieru – ale zanim akcja filmu rozwinie się do przysłowiowego horroru przejdźmy do kwestii poważniejszych.

„Zastraszenie” to grożenie – informowanie kogoś o zamiarze lub możliwości podjęcia lub zaniechania działań, na skutek czego zastraszana osoba znajdzie się w sytuacji przez nią niepożądanej. Zastraszanie często przybiera formę niejawną, poprzez:

  • techniki autoprezentacji np. robienie groźnych min, zaciskanie pięści;
  • pozornie niewinne chwalenie się np. znajomościami z przełożonym w zakładzie pracy, władzą, policją, światem przestępczym;
  • opowiadaniem, że się kogoś pobiło, zwłaszcza z błahego powodu, np. niewielką zniewagę;
  • deklarowaniem posiadania broni, czy znajomością sztuk walki np. karate.

 

Groźbą może być:

  • bezwarunkowa np. zapowiedź zemsty.
  • warunkowa (szantaż)

W systemie prawnym istnieje pojęcie groźby bezprawnej, czyli takiej, która może mieć konsekwencje prawno-sądowe. W systemie społecznym zjawisko groźby może być też pozytywne, gdyż złamanie zasad współżycia społecznego zagrożone jest różnymi karami, nie wyłączając utraty wolności czy nawet życia. Z zastraszaniem wiąże się także pojęcie przemocy i lęku.

Presja wywierana przez windykację powoduje powstanie psychicznej pułapki, w którą wpada niewinny człowiek. Dlatego ważną rzeczą jest chłodna analiza stanu faktycznego w której się znaleźliśmy:

 

Pierwszym elementem jest forma listu

Należy zwrócić uwagę na formę przesłanego listu: czy jest to list polecony czy przesyłka zwykła – listem zwykłym przesyłane są powiadomienia z firm windykacyjnych - Komornik przesyła wiadomości listem poleconym zazwyczaj za potwierdzeniem odbioru. Co to dla nas oznacza? List zwykły nie rodzi żadnych skutków prawnych w formie doręczenia – nie zaczynają biec żadne terminy – można ją przyrównać do ulotek reklamowych.

 

Czytaj więcej ...

06
04.2016

Kiedy rozum śpi
 

 

Lodówka na raty bez wizyty w banku, potem karta kredytowa w ramach promocji dla stałych klientów. W rodzinnym budżecie musi się znaleźć miejsce na raty za lodówkę, spłatę karty i wcześniej zaciągnięte pożyczki na święta, wakacje, wielką plazmę i inne przyjemności.

 

 

Co robi człowiek, kiedy budżet rodzinny zaczyna przypominać budżet państwa? Nie wiesz? Wybiera spośród sterty rachunków te, które może zapłacić, a pozostał odkłada na potem. Długi rosną, w Biurze Informacji Kredytowej pojawiają się pierwsze notatki o zaległościach i szybko okazuje się, że na kolejne pożyczki w bankach nie można już liczyć. Gdyby nie ostrzeżenie w BIK o zaległościach, wiele osób mogłoby jeszcze starać się o konsolidację zadłużenia. Zwykle jednak pętla zadłużenia zaciska się zbyt szybko, nie pozostawiając dłużnikowi czasu na reakcję. Takich klientów banki już nie lubią, ale lubią ich firmy, które Biuro Informacji Kredytowej wykorzystują jak własną reklamę.

 

Łatwe pieniądze

 

W porannej pogoni za tramwajem na mojej drodze stanęła kiedyś dziewczyna wciskając mi ulotkę - Pożyczka Mandarynka. Pomarańczowa karteczka, nic konkretnego, poza tym, że mogę wziąć pożyczkę – każdą kwotę, na dowód, bez BIK. Kilka przecznic dalej dostałam następną ulotkę, czarno-białą. I też pożyczka, bez BIK. I również żadnych danych, tylko 0 801… Mogę pożyczyć nawet 5 tysięcy, co ja mówię! 7 tysięcy złotych i to bez względu na moją kondycję finansową i historię kredytową w BIK, wystarczy dowód osobisty. Podobne ulotki znajduję w osiedlowym sklepie spożywczym, hipermarkecie, na słupach ogłoszeniowych, a nawet poprzybijane pineskami do drzew i płotów.

 

Wyłącznie dla klientów

 

W tym miejscu wtrącę fragment moich starych notatek do artykułów o parabankach, w których występowała m.in. firma Profireal, później po zmianach - Profi Credit. Firma wciąż figuruje w KRS pod numerem 0000211745 (można sprawdzić na https://ems.ms.gov.pl/), ale nie mogę jej już namierzyć choć adres wciąż ma ten sam: Browarna 2 w Bielsko-Białej, sami sprawdźcie. Mam nadzieję, że to całe Profi Credit już nie istnieje i tylko biurokratyczny burdel każe pamiętać, że w ogóle kiedyś istniała.

 

Ze starych notatek, 15 marca 2007 rok:

Telefon w firmie Profireal odbiera pani Anita i upiera się, że jej nazwisko do niczego mi się nie przyda. Pani Anita z 0 801…, pracownik Profireal jest osobą odpowiedzialną za kontakty z mediami – sama mnie o tym zapewnia. Pani Anita jest zdziwiona, a nawet zła, że zawracam jej głowę, bo „to nie jest telefon dla pismaków tylko dla klientów firmy”. Przeżywam swoisty dualizm poznawczy ponieważ przed chwilą dowiedziałam się, że ta pani odpowiada za kontakty z mediami, czyli m.in. ze mną. Nie ważne, gram w karty, które rozdaje pani Anita i tym bardziej chcę rozmawiać, ponieważ dodzwoniłam się dopiero po kilku dniach ciągłych prób. Pani Anita twierdzi jednak, że oferta to tajemnica, dostępna wyłącznie dla osób, które wyrażą zainteresowanie pożyczką w Profireal. Wyrażam zainteresowanie…

 

- Oprocentowanie jest ustalane indywidualnie – wyjaśnia pracownica Profireal. – Kwota pożyczki i oprocentowanie zostanie ustalone dopiero po złożeniu odpowiednich dokumentów i uiszczeniu koniecznych do rozpatrzenia wniosku opłat. Dla ułatwienia nasz doradca odwiedzi panią w domu – dodaje z dobrze wyćwiczoną uprzejmością.

 

Mam więcej pytań, ale mój czas najwidoczniej się skończył bo pani Anita odkłada słuchawkę. Nie wiem na podstawie czego zostanie ustalone oprocentowanie, ani nawet w jakich granicach może się znajdować. Nie wiem ile dokładnie wynosi opłata (podobno kilkaset złotych), którą muszę wnieść, żeby ktoś zechciał pochylić się nad moim wnioskiem. Nie wiem jak Profireal wyobraża sobie egzekucję należności, może kijem? Te informacje są zastrzeżone wyłącznie dla klientów firmy. Ciut nie elitarny klub, czyż nie?

 

Czeska spółka jak czeski film

 

Kiedyś Profireal dziś Profi Credit ma siedzibę na Słowacji, polski oddział mieści się niezmienie w Bielsku-Białej na Browarnej 2. Wszelkie informacje na temat działalności firmy w Polsce i władz spółki objęte są tajemnicą. No, ba! Handlową tajemnicą!

 

Wróćmy do początku 2007 roku kiedy pani Anita dzielnie strzeże numerów telefonów do sekretariatu, a ja, namolna, natrętna, nalegam i nalegam…

Czytaj więcej ...

03
04.2016

Bank sprzedaje wierzytelność firmie windykacyjnej czyli jak powstaje mega przekręt na tzw długach
To jest bardzo ciekawe zjawisko, że Bankowi tak zależy by pożyczyć nam pieniądze, że bombarduje mnie tak samo jak wierzyciel, jeśli potem bank mu sprzeda dług niespłacony lub jeszcze częściej spłacony w całości lub części. To niewiarygodne, ale to powszechne zjawisko dzisiaj, że banki sprzedają wierzytelności, które w 90% lub nawet 100% zostały już spłacone. To mafijny układ, który w telegraficznym skrócie wygląda tak:

 

Bank udziela ci kredytu, np. 20 tys. spłacasz 16 tys. a potem masz kłopoty, a wtedy bank wysyła 2 monity i sprzedaje wierzytelność windykatorowi. Tyle, że nie sprzedaje pozostałe 4 tys. (+ odsetki), ale całe 20 tys. + odsetki. Dlaczego tak robi? Bo wierzyciel składa ofertę nie nabycie wierzytelności realnej, ale wierzytelności powstałej. Windykator nie jest drobiazgowy nie obchodzi go ile tam ktoś bankowi już spłacił. Bank też drobiazgowy nie jest, bo jeśli Windykator płaci 15% za jakakolwiek wierzytelność, nie koniecznie wymagalną i po potrąceniu spłat to lepiej mieć dla banku 15% od 20 tys. + odsetki niż od 4 tys. + odsetki prawda? Z kolei Windykatora nie interesuje realność długu, bo i tak z wierzytelnością nie otrzymuje dokumentów bankowych, więc samo oświadczenie banku jest wystarczającą demokratką by nie mieć na głowie prokuratora o oszustwo (nie ma oszustwa w dobrej wierze). Ponadto windykator wie, że jego specjaliści mają skuteczność windykacji (na wszystkich etapach) 90% dzięki umiejętności manipulacji, podstępom i braku wsparcie prawnego koszonych frajerów (zwanych propagandowo dłużnikami) bez względu przy tym na to czy dług jest realny, fałszywy, przeterminowany, zawyżony czy dęty jak puzon - a lepiej mieć 90% od 20 tys. + odsetki + odsetki od odsetek + wydumane koszty wezwań itd. niż 90% od 4 tys. + odsetki (gdyby dług był realny). To chyba jasne.

Czytaj więcej ...

29
03.2016

Jest narzędzie prawne do obrony konsumenta przed lichwiarzami. Być może jesteś zadłużony bo nie umiesz go użyć.
Lichwa (wyzysk) jest przestępstwem, opisanym w art. 304 Kodeksu karnego, zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności. Pokrzywdzonym może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli znajduje się w przymusowym położeniu, a pożyczający jest uprawniony z tytułu umowy do niewspółmiernego świadczenia wzajemnego[11]. Jest toprzestępstwo kierunkowe (sprawca musi działać z określonym zamiarem), formalne (do zaistnienia wystarczy samo zawarcie umowy). Przez „przymusowe położenie” rozumie się „tak trudną sytuację pokrzywdzonego, iż zmusza go ona do zawarcia niekorzystnej umowy, bez której nie jest możliwa poprawa tego położenia”[12]. Chodzi o subiektywne odczucie znajdowania się w takiej sytuacji, a przyczyny jej zaistnienia są obojętne. Sprawca musi działać umyślnie, w zamiarze bezpośrednim: zdając sobie sprawę z przymusowego położenia pokrzywdzonego, działać w celu osiągnięcia korzyści kosztem pokrzywdzonego (wikipedia)

Ustawa zwana "antylichwiarską” tj. Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1357), ma chronić klientów firm pożyczkowych przed zawyżonymi kosztami kredytów i pożyczek. Ponadto ma eliminować z rynku finansowego firmy, które z łatwością wykorzystują konstrukcje przestępstwa lichwy zawartego w wymienionym wyżej przepisie art. 304 KK „Kto, wyzyskując przymusowe położenie innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, zawiera z nią umowę, nakładając na nią obowiązek świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Przepis art. 304 KK należy interpretować w kontekście art. 359 KC (określenie odsetek) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4.12.2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. Nr 220, poz. 1434) jak również przepisów Ustawy z dnia 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim. Zgodnie ze wskazanymi aktami prawnymi realny
i bezpośredni wpływ na maksymalną wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej mają decyzje Rady Polityki Pieniężnej NBP w zakresie określenia stopy lombardowej.

Czytaj więcej ...

20
03.2016

Ustanowienie przez SĄD rozdzielności majątkowej na wypadek rozwodów a odpowiedzialność za długi
Rozwód sytuacja dla każdego nowa - tak jak pierwsze małżeństwo - z tą jednak różnicą, że boleśniejsza a przede wszystkim bardziej skomplikowana. Dochodzi do podziału majątku – jeżeli małżonkowie razem się dorabiali. Sąd dzieląc majątek byłych małżonków musi uwzględnić wysokość hipoteki obciążającej nieruchomość.: wartość lokalu, będącego przedmiotem podziału w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, powinna być ustalona przy uwzględnieniu hipoteki obciążającej ten lokal (postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 21 stycznia 2010 r. I CSK 205/09). Któreś z byłych małżonków przejmie mieszkanie - sąd ustalając wysokość spłat na rzecz współmałżonka, przyznając własność lokalu drugiemu z nich, bierze pod uwagę wartość nieruchomości pomniejszoną o wartość kredytu. sąd dzieli jedynie aktywa i nie dokonuje podziału pasywów (czyli długów) stron, a do nich należy kredyt. Oznacza to, że sąd przyznając nieruchomość jednemu z małżonków, nie będzie rozstrzygał tego, który z byłych małżonków ma spłacać kredyt zaciągnięty na kupno czy wybudowanie nieruchomości. Te kwestie będzie w dalszym ciągu regulowała umowa z bankiem, to byli małżonkowie musieliby postarać się o wyłączenie jednego z nich z umowy kredytowej.

Jest jednak inny sposób zabezpieczający nas przed spłatą długu za współmałżonka to ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej.

Od 2005 roku ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd w zakresie przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (kro) funkcjonuje jako pojęcie:

"ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej"

nie jako:

„zniesienia przez sąd wspólności majątkowej”

Ustawodawca doprowadził do spójności tego przepisu z zapisem w prawie upadłościowym tj. art. 125 w którym mowa jest o „ustanowieniu rozdzielności majątkowej” na podstawie orzeczenia sądu pod warunkiem, że pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej został złożony co najmniej na dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

O czym należy pamiętać? Nie można ustanowić rozdzielności majątkowej (orzeczenie sądu) z datą wcześniejszą niż data ogłoszenia upadłości.

Ta zasada przekłada się na procedurę ustanowienia rozdzielności majątkowej na podstawie, której orzeczenia sądu w ciągu roku [nie] jest [bez]skuteczne w stosunku do masy upadłościowej przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości pod warunkiem, że wniosek o ustanowienie rozdzielności majątkowej zostanie złożony w sądzie co najmniej na dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości - dzieje się tak ze względu na to, że w naszej rzeczywistości postępowanie np. o „rozdzielność majątkową” może troszkę potrwać - stąd termin dwuletni. W przeciwnym razie istniałaby możliwość kwestionowania rozdzielności majątkowej ustanowionej orzeczeniem sądu wskutek wniosku złożonego nawet kilka lat przed ogłoszeniem upadłości jednego z małżonków, co byłoby niesłuszne i niesprawiedliwe.

Roczny termin od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości należy liczyć wstecz, jednak nie do dnia wydania wyroku orzekającego ustanowienie rozdzielności majątkowej, lecz do dnia oznaczonego w wyroku jako data ustanowienia tej rozdzielności (która może być datą uprawomocnienia się wyroku), z tą chwilą – zgodnie z brzmieniem przepisów § 1 i 2 art. 52 KRO – następuje "ustanowienie rozdzielności majątkowej" i tym samym – ustanie małżeńskiej wspólności majątkowej.

Czytaj więcej ...

06
03.2016

Wszystko co powinieneś wiedzieć o wekslu zanim go wypiszesz
Co musisz wiedzieć o wekslach. Poradnik praktyczny.

O samych wekslach wstępnie już pisaliśmy https://anuluj-dlug.pl/blog/post/zanim-podpiszesz-weksel-dobrze-sie-zastanow

Czas na usystematyzowanie wiedzy, bo korzyści ale i zagrożenia są realne:

 

Skąd wzięła się praktyka stosowania weksli? Czy jest dla nas korzystna? Z jakimi rodzajami weksli możemy spotkać się w życiu codziennym? Czy podpisując weksel zawsze możemy czuć się bezpieczni? Oto garść podstawowych informacji na temat weksli.

 

Praktyka stosowania weksli ma swoje korzenie w latach międzywojennych. Obecnie weksel zyskał na popularności, w szczególności jako środek zabezpieczenia kredytu. Jednak
w społeczeństwie nadal brakuje wiedzy na ten temat. Niejednokrotnie podpisując weksel
nie zdajemy sobie sprawy z odpowiedzialności jaką na siebie przyjmujemy. Do najczęstszych błędów możemy zaliczyć wadliwe wypełnienie weksli, które nie podlegają realizacji
na podstawie prawa wekslowego oraz niewiedzę związaną z posługiwaniem się nimi.

 

Czy weksel jest dla nas niebezpieczny?

Podpisując weksel trzeba zachować szczególną ostrożność. Jednak poprawnie wystawiony weksel jest wygodnym instrumentem, który w przypadku braku gotówki pozwoli nam na zabezpieczenie kredytu, pożyczki, dotacji czy umowy i nie należy się go bać. Zabezpieczenie kredytu w postaci weksla stosuje wiele banków tj. Bank Milenium, ING Bank Śląski, Alior Bank czy Idea Bank. Dzieje się tak, dlatego że jest to najtańsza i najprostsza forma zabezpieczenia. Jeśli wiemy jak poprawnie go wystawić i znamy prawo możemy spać spokojnie.

 

Weksel a czek

Weksel i czek są papierami wartościowymi, wyrażającymi wyłącznie wierzytelność pieniężną. Oba papiery wartościowe muszą być wystawione w odpowiedniej formie.
W przypadku czeku nie rodzi to większych problemów, ponieważ każdy bank wystawia książeczki czekowe i nie sposób źle uzupełnić dobrze czeku. Kluczową różnicą jest to, że wekslem posługujemy się wówczas, gdy nie mamy pieniędzy, a czekiem kiedy mamy pieniądze.

 

Ważność i skuteczność weksla

Weksel jest papierem wartościowym wystawianym na zlecenie wierzyciela. Jego ważność
i skuteczność nie jest zależna od ważności innych czynności prawnych, oznacza to dla nas,
że zapłata określonej kwoty we wskazanym terminie i miejscu ma charakter bezwarunkowy.

 

Przykład: Pani Dorota zawarła umowę pożyczki, zwanej potocznie tzw. „chwilówką”,
w której płatność miała nastąpić za pomocą weksla. Zobowiązanie do zapłaty, jakie wynika z weksla, ma charakter bezwarunkowy, dlatego Pani Dorota nie będzie mogła zasłonić się faktem, że np.: umowa pożyczki jest nieważna, bo zawiera niedozwolone postanowienia w treści umowy.

 

W zależności od osoby dłużnika możemy spotkać się następującymi wekslami:

Pierwszy to weksel własny, w którym wystawca weksla (trasant) przyrzeka, że sam zapłaci odbiorcy (remitentowi). W myśl prawa wekslowego bezwzględnie musi składać się z następujących elementów:

 

1) nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;

2) przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;

3) oznaczenie terminu płatności;

4) oznaczenie miejsca płatności;

5) nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;

6) oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu;

7) podpis wystawcy wekslu.

 

Drugim rodzajem weksla jest weksel trasowany, w którym wystawca (trasant) zleca wskazanej w wekslu osobie (trasatowi) zapłacenie określonej kwoty na rzecz osoby trzeciej (remitenta). Obligatoryjnie musi zawierać następujące elementy:

 

1) nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;

2) polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;

3) nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata);

4) oznaczenie terminu płatności;

5) oznaczenie miejsca płatności;

6) nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;

7) oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu;

8) podpis wystawcy wekslu.

 

Należy pamiętać, że dokument, który nie zawiera choćby jednego z ww. elementów nie jest wekslem. Weksel musi być sporządzony na piśmie i odręcznie podpisany. Jeżeli weksel wystawia osoba fizyczna, wówczas podpisuje go własnoręcznie. Jeżeli wystawcą jest osoba prawna, powinna podpisać się osoba upoważniona do reprezentacji i dodatkowo umieścić pieczątkę firmy.

 

Czym jest weksel in blanco?

Jest najczęściej używanym wekslem, określanym często jako "gwarancyjny" lub "kaucyjny”. Weksel in blanco tzw. goły, niezupełny jest niewypełnionym wekslem albo celowo wypełnionym wekslem z pominięciem pewnych danych tj. kwota, data. Do weksla niezupełnego może, ale nie musi, być spisane porozumienie (potocznie nazywane: deklaracją wekslową), które zawiera informacje na jakich warunkach posiadacz weksla może go uzupełnić. Jest ona bardzo ważna z punktu zabezpieczenia swoich interesów na przyszłość, może nas uchronić przed nieuczciwą praktyką uzupełniania weksla sumą wekslową, przekraczającą kwotę długu, a także przed innymi niekorzystnymi dla nas wpisami.

 

W momencie przedstawienia do zapłaty weksel in blanco musi posiadać wszystkie elementy wymienione w art. 101 prawa wekslowego (tj. nazwę "weksel", w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono; przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej; oznaczenie terminu płatności; oznaczenie miejsca płatności; nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana; oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu; podpis wystawcy wekslu).

 

O atrakcyjności weksla in blanco, jako środka zabezpieczenia roszczeń, przesądza fakt, że uzupełniony służy do szybkiego uzyskania tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi albo staje się przedmiotem obrotu i zostaje z łatwością np.: odsprzedany firmie windykacyjnej.

 

Gdy zostaniesz pozwany…

Pamiętaj, że postępowanie nakazowe jest w swoim założeniu postępowaniem bardzo szybkim i od dnia otrzymania odpisu pozwu wraz z załącznikami rozpoczyna się bieg dwutygodniowego terminu do wniesienia zarzutów. Wniesienie zarzutów jednak nie powoduje automatycznie utraty mocy nakazu zapłaty, jest on natychmiastowo wykonalny. Jedyną szansą jest zawarcie w zarzutach wniosku o wstrzymanie wykonania nakazu wydanego na podstawie weksla. Jak pisaliśmy wyżej zarzuty w postępowaniu nakazowym podlegają opłacie!

 

To wszystko w efekcie powoduje, że Twoja sytuacja może być bardzo trudna. W momencie wydania nakazu zapłaty z weksla posiada on z mocy prawa zabezpieczenie roszczenia - przez co pomimo sprzeciwu daną kwotę może zająć komornik. Często dzieje się tak, że komornik pojawi się u Ciebie wcześniej niż listonosz z nakazem zapłaty i odpisem pozwu, ponieważ powód natychmiast po uzyskaniu nakazu zapłaty udaje się do komornika. Brak szans na wniesienie zarzutu wcześniej może to działać na Twoją niekorzyść.

 

Nieważny weksel

Warto wiedzieć kiedy weksel jest nieważny, może to być nasz środek obrony przy zaskarżeniu wydanego przez sąd nakazu zapłaty! Uogólniając weksel jest nieważny, gdy w momencie przedstawienia weksla do zapłaty brak jest jakiegokolwiek elementu wymienionego w prawie wekslowym albo gdy nie da się jednoznacznie ustalić tych elementów.

 

Przykład: Data wystawienia weksla powinna zawierać oznaczenie dnia, miesiąca i roku; brak jednego z tych elementów powoduje, że data wystawienia weksla nie została wskazana, a zatem weksel jest nieważny, chyba że możliwe okaże się usuniecie tego braku w drodze wykładni weksla.

 

Czytaj więcej ...

27
02.2016

A jeśli upadnie Getin...
 

Białe kołnierzyki już od tygodnia mówią o możliwej upadłości Getin Noble Banku. Jeżeli miałaby się rozpocząć to z ostatnim dniem miesiąca, czyli 29 lutego. Powód? Getin Leasing poszło pod młotek - Getin Noble Bank sprzedał większość udziałów w swojej spółce leasingowej. Niedrogo i wyłącznie w jednym celu – ratowania kapitału własnego.

 

 

Sektor bankowy w Polsce wydaje się stabilny. Z lat walki ze SKOK-ami zwycięsko wychodzą banki, które zaczęły procedurę przejmowania SKOK-ów. Nie wszystkich – część SKOK upada bezpowrotnie, jedynie te lepsze są przejmowane przez banki. Ale... Rynek wstrzymuje oddech, bo oto Getin Noble Bank 10 lutego sprzedaje ponad połowę udziałó w swojej spółce Getin Leasing, a niewielkie w sumie pieniądze z transakcji mają uratować nie najlepszą sytuację banku.

 

 

Sprzedaż jednego z flagowych okrętów Getin Noble Bank jest dla sporej części rynku zaskoczeniem. Szczególnie, że za 50,72 proc. udziałów w Getin Leasing, grupa bankowa dostaje od LC Corp B.V. jedynie 218 mln złotych. Świadczy o tym, że ani Getin Leasing nie była w tak dobrej kondycji finansowej, jak wynikałoby to z komunikatów prasowych grupy Leszka Czarneckiego, ani sama grupa nie jest w najlepszej kondycji.

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, zamknięcie transakcji ma nastąpić najpóźniej do końca I kwartału br.  Zgodnie z planem wzmocnienia pozycji kapitałowej banku i podniesienia współczynników kapitałowych, efektem tej transakcji będzie zwiększenie wskaźników CAR oraz CET1. Bank nadal będzie kontynuował ścisłą współpracę z Getin Leasing.

- Zawarta umowa jest elementem kompleksowej strategii, której celem jest osiągnięcie wskaźników kapitałowych oczekiwanych przez Komisję Nadzoru Finansowego do 30 czerwca br. W chwili obecnej jesteśmy już w połowie drogi do realizacji wymagań regulatora – mówił w przeddzień transakcji poprzedzonych trudnymi negocjacjami Krzysztof Rosiński, prezes Getin Noble Banku. - Bank będzie nadal kontynuował ścisłą współpracę biznesową z Getin Leasing i wzmacniał swoją pozycję na rynku finansowania biznesu automotive.

 

Ratowanie kapitału

Transakcja jest elementem strategii wzmocnienia pozycji kapitałowej Banku, jaką Zarząd przedstawił Komisji Nadzoru Finansowego. Bank szacuje, iż uwzględniając niezaudytowany wynik za rok 2015 oraz zaliczenie kwoty transakcji do kapitałów spółki, wskaźniki kapitałowe Getin Noble Banku osiągnęłyby poziom współczynnika kapitałowego ogółem 14% oraz współczynnika kapitałowego Tier1 11%, co oznacza wzrost w stosunku do poziomów z końca 2014 roku o przeszło 1 punkt procentowy, a w zakresie wskaźnika CET1 na poziomie jednostkowym o ponad 1,5 punktu procentowego (z 9,4% na 31.12.2014r). Uzyskane poziomy wskaźników kapitałowych są równocześnie najwyższymi jakie Getin Noble Bank posiadał na przestrzeni ostatnich lat.

Ale niedługo później na rynku pojawiły się pierwsze sygnały, że kondycja Getin Banku i części jego grupy kapitałowej nie jest dobra. To jedyna grupa bankowa, której aktywa nie zwiększyły się w ubiegłym roku, choć minął kryzs finansowy. I być może zarządy spółek z grupy Getin będą musiały przygotować inną strategię – bezbolesnego dla sektora położenia grupy i zejścia z rynku. Tym bardziej, że od dawna kapitał zagraniczny, który tak chętnie jeszcze na początku nowego wieku brał udział w akwizycjach i przejęciach w polskim sektorze bankowym, nie wydaje sie zainteresowany kupowaniem kolejnych banków. Możliwy upadek banku spowoduje na rynku – nie tylko klientów detalicznych – dość duże zamieszanie. Przede wszystkim będzie dotyczyć kilku milionów Polaków, którzy związali się z bankiem kredytami i lokatami. Po drugie w grę wchodzą również oferty dla biznesu. I choć polska gospodarka nie przewróci się od kłopotów Getin, z pewnością odczuje to, że bank znalazł się w trudnej sytuacji, w której konieczne podniesienie kapitałów wiąże się ze sprzedażą sreber rodowych.

Jeżeli upadnie to...

Co jednak stanie się, jeżeli bank stanie twarzą w twarz z upadłością?

Czytaj więcej ...

24
02.2016

Firma windykacyjna nęka Cię SMS-ami? Wywalcz za to odszkodowanie
Przykład, który prezentujemy jest rozszerzeniem ale i ilustracją naszych wcześniejszych informacji o możliwości dochodzenia zadośćuczynienia od firm windykacyjnych za nękanie - które, o czym rzadko kto wie, jest przestępstwem:

https://anuluj-dlug.pl/blog/post/telefon-od-windykatora-co-robic

https://anuluj-dlug.pl/blog/post/nie-odbieraj-dobrej-wiadomosci-z-kruka-jesli-nie-chcesz-klopotow-cz-1 

https://anuluj-dlug.pl/blog/post/jak-anulowac-dlug-zadoscuczynienie-za-nekanie-naruszenie-dobr-osobistych 

Oprócz bombardowania podstępnymi telefonami, sprytnie zmanipulowanymi listami i nachodzenia przez windykatorów (o czym w linkach powyżej) bardzo częstym sposobem nękania są SMS-y które mają przestraszyć, spowodować poczucie zagrożenia, niepewności, sprawić wrażenie wciąż narastającego zadłużenia i doprowadzić poprzez zdenerwowanie, zniecierpliwienie albo pod naciskami domowników do nawiązania kontaktu z firmą windykacyjną. Gdy się temu poddasz, odpowiesz SMS, zatelefonujesz już prawie Cię mają! Specjalnie wyszkoleni ludzie najpierw zrobią wszystko by potwierdzić Twoją tożsamość (bo wcześniej nie są pewni kto używa tego numeru telefonu), następnie postaraja się potwierdzić Twoje miejsce zamieszkania (by móc wysłać nękaczy osobiście w poważniejszych sprawach albo po prostu poprzez e-sąd ustrzelić Cię nakazem zapłaty - przed którym 95% ofiar nie umie się bronić) a najlepiej doprowadzić do uznania przez Ciebie nieistniejącego, zawyżonego lub przeterminowanego długu - przez co stanie się wymagalny. Dlatego nie reaguj tak jak oni chcą tylko zareaguj tak jak piszemy na końcu tego artykułu - przez co nie tylko się odczepią ale jeszcze być może będą musieli Ci zapłacić odszkodowanie.

Zapewniamy, że takiego działania jak zaproponujemy nie spodziewają się Firmy windykacyjne korzystające ze specjalnych ośrodków komputerowych, systemów wysyłki, serwerów i skryptów o wybpróbowanej oraz przetestowanej NAJWYŻSZEJ SKUTECZNOŚCI nękania choć najtańszej, bo prosto na komórkę figuranta cwanym tekstem.

 

Poniżej historia z życia pokazująca jak się produkuje długi oparte na nieprawdziwych roszczeniach i prowadzi wyrachowane nękanie SMS-ami.

Co charakterystyczne, użytkownik numeru telefonu, który otrzymał poniższe SMSy nie jest ich prawdziwym adresatem. Rzekomy dług należy bowiem do formalnego właściciela telefonu, który przekazał go współpracownikowi. 

Piszemy "rzekomy" bo jak w większości takich przypadków powstał w sposób bezprawny, przez nadużycie instytucji finansowej i bez udziału samego "zainteresowanego".

Tu owy Kowalski tał sie ofiarą takiego oto zdarzenia:

Posiadał przez wiele lat konto ROR w Polbanku na Mokotowie, który założył bo pracował obok. Z czasem zmienił pracę i przestał się pojawiać w tej części Warszawy. Pewnego dnia Polbank przypomniał mu o istniejacym rachunku przysyłając ofertę karty kredytowej. Kowalski z karty nie skorzystał, za to jako, że nie pamietał loginów przez Internet czy telefon udał się do oddziału banku na Mokotowie wybrał znajdujące sie jeszcze na rachunku pieniądze i zamknął konto - a przynajmniej tak mu się wydawało - i zapomniał o sprawie.

Po kupieniu po latach Polbanku przez Raiffeisen Bank International Kowalski otrzymał z nowego banku info, że jest winien pieniadze (ok ponad 150 zł) za obsługę rachunku, na którym od lat sie nic nie dzieje i który lata temu był zamykany na jego dyspozycję. Zadzwonił do Banku i obcyndolił towarzystwo - usłyszał, że jeśli tak to przepraszają i zapomniał o sprawie. Rok potem na jego stary numer komórki zaczęly się te SMSy - pierwszy o dokładnej tej kwocie którą rok wcześniej reklamował w Raiffeisenie. Są poniżej:

Warto je przeczytać zwracając uwagę jakie zagrania manipulacyjne są stosowane, by zmusić "frajera" do kontaktu i jak rośnie kwota rzekomego zadłużenia (SMSy z września które pokazujemy mówią już o długu o 100 zł większym niż pierwsze ze stycznie, które jednak zostały skasowane w pierwsym odruchu użytkownika), co jest kolejnym bezprawiem zresztą (firmy windykacyjne potrafią bez skrupułów dodawać po 35 zł "kosztów" za każdy list nękający, który nadają pocztą zwykłą, który w ogóle nie musi dotrzeć do ściganego, który najczęściej nie zawiera ani prawdziwego długu ani udokumentowanej kwoty, oraz dodatkową kasę za każdy wysłany SMS czy każdą nieudaną próbę kontaktu telefonicznego). Często zresztą jednocześnie pojawiają się inne kwoty w SMSach, telefonach i listach, po to właśnie, by zachęcić do spłaty (wpłacisz mniej to windykator powie: uznałeś dług więc teraz zamknij sprawę na naszych warunkach, czyli wpłacając kolejną kasę) lub "rzekomy dłużnik" poszukał kontaktu aby wyjaśnić ile właściwie jest winien i skąd. Oddzwoni to jako sie rzekło: zazwyczaj właśnie wpadł w sidła!

Oto tylko fragment tej korespondencji:

Czytaj więcej ...