Logo
27
02.2016

A jeśli upadnie Getin...
 

Białe kołnierzyki już od tygodnia mówią o możliwej upadłości Getin Noble Banku. Jeżeli miałaby się rozpocząć to z ostatnim dniem miesiąca, czyli 29 lutego. Powód? Getin Leasing poszło pod młotek - Getin Noble Bank sprzedał większość udziałów w swojej spółce leasingowej. Niedrogo i wyłącznie w jednym celu – ratowania kapitału własnego.

 

 

Sektor bankowy w Polsce wydaje się stabilny. Z lat walki ze SKOK-ami zwycięsko wychodzą banki, które zaczęły procedurę przejmowania SKOK-ów. Nie wszystkich – część SKOK upada bezpowrotnie, jedynie te lepsze są przejmowane przez banki. Ale... Rynek wstrzymuje oddech, bo oto Getin Noble Bank 10 lutego sprzedaje ponad połowę udziałó w swojej spółce Getin Leasing, a niewielkie w sumie pieniądze z transakcji mają uratować nie najlepszą sytuację banku.

 

 

Sprzedaż jednego z flagowych okrętów Getin Noble Bank jest dla sporej części rynku zaskoczeniem. Szczególnie, że za 50,72 proc. udziałów w Getin Leasing, grupa bankowa dostaje od LC Corp B.V. jedynie 218 mln złotych. Świadczy o tym, że ani Getin Leasing nie była w tak dobrej kondycji finansowej, jak wynikałoby to z komunikatów prasowych grupy Leszka Czarneckiego, ani sama grupa nie jest w najlepszej kondycji.

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, zamknięcie transakcji ma nastąpić najpóźniej do końca I kwartału br.  Zgodnie z planem wzmocnienia pozycji kapitałowej banku i podniesienia współczynników kapitałowych, efektem tej transakcji będzie zwiększenie wskaźników CAR oraz CET1. Bank nadal będzie kontynuował ścisłą współpracę z Getin Leasing.

- Zawarta umowa jest elementem kompleksowej strategii, której celem jest osiągnięcie wskaźników kapitałowych oczekiwanych przez Komisję Nadzoru Finansowego do 30 czerwca br. W chwili obecnej jesteśmy już w połowie drogi do realizacji wymagań regulatora – mówił w przeddzień transakcji poprzedzonych trudnymi negocjacjami Krzysztof Rosiński, prezes Getin Noble Banku. - Bank będzie nadal kontynuował ścisłą współpracę biznesową z Getin Leasing i wzmacniał swoją pozycję na rynku finansowania biznesu automotive.

 

Ratowanie kapitału

Transakcja jest elementem strategii wzmocnienia pozycji kapitałowej Banku, jaką Zarząd przedstawił Komisji Nadzoru Finansowego. Bank szacuje, iż uwzględniając niezaudytowany wynik za rok 2015 oraz zaliczenie kwoty transakcji do kapitałów spółki, wskaźniki kapitałowe Getin Noble Banku osiągnęłyby poziom współczynnika kapitałowego ogółem 14% oraz współczynnika kapitałowego Tier1 11%, co oznacza wzrost w stosunku do poziomów z końca 2014 roku o przeszło 1 punkt procentowy, a w zakresie wskaźnika CET1 na poziomie jednostkowym o ponad 1,5 punktu procentowego (z 9,4% na 31.12.2014r). Uzyskane poziomy wskaźników kapitałowych są równocześnie najwyższymi jakie Getin Noble Bank posiadał na przestrzeni ostatnich lat.

Ale niedługo później na rynku pojawiły się pierwsze sygnały, że kondycja Getin Banku i części jego grupy kapitałowej nie jest dobra. To jedyna grupa bankowa, której aktywa nie zwiększyły się w ubiegłym roku, choć minął kryzs finansowy. I być może zarządy spółek z grupy Getin będą musiały przygotować inną strategię – bezbolesnego dla sektora położenia grupy i zejścia z rynku. Tym bardziej, że od dawna kapitał zagraniczny, który tak chętnie jeszcze na początku nowego wieku brał udział w akwizycjach i przejęciach w polskim sektorze bankowym, nie wydaje sie zainteresowany kupowaniem kolejnych banków. Możliwy upadek banku spowoduje na rynku – nie tylko klientów detalicznych – dość duże zamieszanie. Przede wszystkim będzie dotyczyć kilku milionów Polaków, którzy związali się z bankiem kredytami i lokatami. Po drugie w grę wchodzą również oferty dla biznesu. I choć polska gospodarka nie przewróci się od kłopotów Getin, z pewnością odczuje to, że bank znalazł się w trudnej sytuacji, w której konieczne podniesienie kapitałów wiąże się ze sprzedażą sreber rodowych.

Jeżeli upadnie to...

Co jednak stanie się, jeżeli bank stanie twarzą w twarz z upadłością?

 

Zgodnie z prawem, upadłość banku może nastąpić, jeżeli według bilansu sporządzonego na koniec okresu sprawozdawczego aktywa banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań, lub jeżeli bank nie reguluje swoich zobowiązań w zakresie wypłaty tzw. środków gwarantowanych na rachunkach bankowych (obecnie w stu procentach gwarantowane są depozyty do równowartości 100.000 euro).

Komisja Nadzoru Finansowego podejmuje w takim wypadku decyzję o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego. Decyduje również o tym, co dzieje się z bankiem dalej. A możliwości nie ma dużo. Po pierwsze KNF może zdecydować o przejęciu tego banku przez inny bank (za zgodą banku przejmującego). W takim przypadku bank przejmujący przejmuje wszelkie prawa i zobowiązania poprzedniego banku, w tym wszelkie zobowiązania wobec jego klientów. Chęci na Getin od dawna nie zgłaszały żadne nadwiślańskie banki.

KNF może również wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

W przypadku banków sąd zawsze ogłasza upadłość z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Dopiero w przypadku, gdyby do zawarcia układu nie doszło, upadłość ulega przekształceniu na upadłość likwidacyjną.

Z punktu widzenia przeciętnego „konsumenta” usług bankowych najistotniejsze będą trzy kwestie związane z ogłoszeniem upadłości banku – co się dzieje z pieniędzmi znajdującymi się na rachunkach bankowych, przedmiotami znajdującymi się w skrytkach bankowych oraz jaki ma to wpływ na zawarte z bankiem umowy kredytowe?

 

Czy umowa idzie w niebyt?

Klienci wiedzą już, że umowy rachunku bankowego z dniem ogłoszenia upadłości ulegają rozwiązaniu. Oprocentowanie rachunków bankowych jest naliczane do dnia ogłoszenia upadłości.

W związku z rozwiązaniem umów, środki znajdujące się na rachunkach winny zostać zwrócone deponentom. Co ważne, klient banku nie jest tu zdany wyłącznie na wypłatę środków znajdujących się w masie upadłości banku. Na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym zarządca komisaryczny, zarządca w toku upadłości lub syndyk dokonują wypłat środków gwarantowanych w ciągu 20 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego oraz złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Oznacza to, że wypłaty rozpoczną się jeszcze przed ogłoszeniem przez Sąd upadłości. Komisja Nadzoru Finansowego może przydłużyć termin wypłat o maksymalnie 10 dodatkowych dni roboczych.

Ta cześć depozytów, która nie jest objęta gwarancją BFG (tj. środki ponad kwotę 100.000 euro) stanowi wierzytelność właściciela rachunku do masy upadłości banku. Klient banku powinien dokonać stosownego zgłoszenia na listę wierzytelności. Trudno jednakże określić jaka część zostanie mu wypłacona przez syndyka w wyniku podziału majątku upadłego banku w trakcie postępowania upadłościowego, jeżeli upadły bank nie zostanie przez syndyka sprzedany w całości.

Rozwiązaniu ulegają również umowy kredytów i pożyczek. Ale nie wszystkie – wygasają bowiem tylko takie umowy, które już zostały podpisane, ale pożyczka nie została jeszcze przez bank faktycznie udzielona. Jest to rozwiązanie korzystne dla kredytobiorców. Gdyby z dniem ogłoszenia upadłości rozwiązaniu ulegały wszystkie umowy kredytu, zarządcy bądź syndykowi banku przysługiwałoby prawo żądania natychmiastowej spłaty całego zaciągniętego kredytu.

 

Co zrobić w czasie katastrofy?

Upadek banku jest zawsze dramatyczny dla klientów, którzy maja w bankach i oszczędności, i kredyty. To dla niejednego domowegu budżetu prawdziwa katastrofa. W obu przypadkach umiejętne wykorzystanie obowiązującego prawa daje gwarancję spokoju i bezpieczeństwa.

 

Pisaliśmy o tym m.in. tutaj https://anuluj-dlug.pl/blog/post/co-zrobic-gdy-bank-zbankrutuje-jak-i-gdzie-odzyskac-pieniadze-czy-splacac-kredyt , kiedy upadł Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa (SK Bank) w Wołominie.

 

 

Od czasu połączenia Getin Banku z Noble Bankiem w sierpniu 2010 Getin Noble Bank był trzykrotnie karany przez UOKiK za stosowanie niedozwolonych praktyk wobec klientów oraz wprowadzanie ich w błąd. Ostatnie postępowanie UOKiK wszczęte w czerwcu 2011 dotyczyło sposobu udzielania kredytów samochodowych. Według UOKiK w zawieranych umowach Getin Noble Bank stosował nieprecyzyjne zapisy mogące umożliwić bankowi wypowiedzenie umowy z obowiązkiem natychmiastowej spłaty kredytu oraz wbrew obowiązującym aktom prawnym nie informował kredytobiorcy o całkowitym koszcie wszystkich opłat i prowizji. Wysokość nałożonej przez UOKiK kary wyniosła prawie 6 mln złotych.

We wrześniu 2012 kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds opublikowała informację dla klientów Getin Noble Banku SA, którzy zawarli umowy o kredyt hipoteczny z produktem Aneks „mini%” o możliwości przystąpienia do grupy planującej podjąć działania prawne wobec Getin Noble Bank S.A. na gruncie przepisów ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

Część klientów, która uważa, że zawarła niekorzystne umowy z podmiotami należącymi do grupy Getin Holding uczestniczy w forum internetowym, którego celem jest wzajemna pomoc w dochodzeniu roszczeń oraz ostrzeżenie innych przed skutkami zawierania niekorzystnych umów[18].

W styczniu 2014 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożyła na Getin Noble Bank łącznie 6,7 mln zł kary za wprowadzanie w błąd swoich klientów, zawierających umowy na długoletnie produkty inwestycyjno-oszczędnościowe.

 

Paweł Pietkun

 

Ps. I pamietaj, by nie zostawiać byle komu skanu dowodu osobistego, nawet bankowi, bo kto wie czy Twoje dane nie zostaną wykorzystane przez instytucję mającą kłopoty finansowe lub kłopoty z bezpieczeństwem działania

https://anuluj-dlug.pl/blog/post/nie-pozwalaj-kopiowac-dowodu-osobistego

Wszystkich, którzy potrzebują skutecznej pomocy w sprawach nękania przez firmy windykacyjne, sprawach sądowych za rzekome długi lub przy zajęciach komorniczych, z którymi się nie zgadzacie zapraszamy do skorzystania z naszego generatora skutecznych pism procesowych. W większość problemów jesteście bowiem wkręceni i sami możecie się obronić https://anuluj-dlug.pl/debt/step_1