Logo
13
02.2020

WYŻSZE OPŁATY W POSTĘPOWANIU CYWILNYM Z dniem 7 listopada 2019 r.
WYŻSZE OPŁATY W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

 

Z dniem 7 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469). Ustawa dokonała niemałej rewolucji w przepisach regulujących postępowanie cywilne. W niniejszym opracowaniu skupimy się wyłącznie na opłatach sądowych, które uległy zmianie.

 

Przepis u.k.s.c.

Przedmiot Opłaty

Przed nowelizacją

Obecnie

art. 12

Opłata stała w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe (art. 12).

Nie może być́ niższa niż̇ 30 złotych i wyższa niż̇ 5 000 złotych

Nie może być́ niższa niż̇ 30 złotych i wyższa niż̇ 10 000 złotych

art. 13

Opłata w sprawach o prawa majątkowe

 

5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych

W zależności od wartości przedmiotu sporu:

1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2) ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4) ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5) ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych

 

Przy wartości przedmiotu sporu ponad 20.000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych

art. 13d

Opłata w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym

2% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych

Opłata stała lub stosunkowa wynosi połowę opłaty ustalonej zgodnie z art. 13, art. 13a i art. 13b u.k.s.c., jednak nie mniej niż 100 złotych i nie więcej niż 200 000 złotych

art. 13a

Opłata w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne

 

 

5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych.

Przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1 000 złotych

art. 13b

Opłata w sprawach o roszczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009)

brak

Przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1 000 złotych

art. 15

Opłata tymczasowa

od 30 złotych do 1000 złotych, a w sprawach dochodzonych w postępowaniu grupowym od 100 złotych do 10 000 złotych

Od 30 złotych do 2 000 złotych, a w sprawach dochodzonych w postępowaniu grupowym od 300 złotych do 20 000 złotych

 

 

 

 

art. 19

Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej

40 złotych, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 złotych, 300 złotych, gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 10 000 złotych

1/5 opłaty od pozwu

art. 22

Opłata od zażalenia na postanowienia

40 złotych

100 złotych

art. 23

Opłata od wniosku o wszczęcie postepowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postepowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postepowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu lub wniosku o zabezpieczenie dowodu

40 złotych

100 złotych

art. 25a

Opłata od pisma zawierającego oświadczenie o rozszerzeniu powództwa lub jego zmianie w sposób powodujący wzrost wartości przedmiotu sporu

Brak

w wysokości różnicy między opłatą należną od powództwa rozszerzonego lub zmienionego a opłatą należną sprzed rozszerzenia lub zmiany powództwa, nie niższej jednak niż 30 złotych

art. 25b

Opłata od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia

Brak

100 złotych

art. 26a

Opłata w sprawach o ochronę praw autorskich i praw pokrewnych jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz ochronę innych praw na dobrach niematerialnych, w tym europejskich praw własności intelektualnej, zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Brak

Opłata stała lub stosunkowa w kwocie określonej w art. 13– 13d od każdego roszczenia pieniężnego, a od każdego innego roszczenia opłata stała w kwocie 300 złotych

art. 26a

Opłata od wniosku o zabezpieczenie dowodów, o którym mowa w art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 2245 i 2339), o zobowiązanie naruszającego autorskie prawa majątkowe lub innej osoby do udzielenia informacji lub udostępnienia dokumentacji, o których mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o zabezpieczenie dowodów, o którym mowa w art. 2861 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776, z 2018 r. poz. 2302 oraz z 2019 r. poz. 501), o zobowiązanie naruszającego patent, dodatkowe prawo ochronne lub prawo z rejestracji do udzielenia informacji, o których mowa w art. 2861 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, o zabezpieczenie dowodów, o którym mowa w art. 36b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432), o zobowiązanie naruszającego wyłączne prawo lub innej osoby do udzielenia informacji lub udostępnienia dokumentacji, o których mowa w art. 36b ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin

Brak

200 złotych

art. 29

Opłata od pozwu w sprawie o rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika ze spółki, uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki, uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy lub stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy

2000 złotych

5000 złotych

art. 32a

Opłata od odwołania od decyzji organu regulacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie

Brak

100 złotych

art. 32a

Opłata od zażalenia na postanowienie organu regulacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Brak

50 złotych

art. 34a

Opłata od wniosku o wezwanie na rozprawę świadka, biegłego lub strony, jeżeli wniosek został złożony po zatwierdzeniu planu rozprawy

Brak

100 złotych, a w przypadku konieczności zarządzenia przymusowego sprowadzenia świadka pobiera się dodatkowo opłatę w kwocie 200 złotych

art. 44

Opłata od wniosku o założenie księgi wieczystej, połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, odłączenie nieruchomości lub jej części, sprostowanie działu I-O, wpis ostrzeżenia lub dokonanie innych wpisów

60 złotych

100 złotych

art. 49

Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku, sporządzenie spisu inwentarza lub odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

50 złotych

100 złotych

art. 62

Opłata od wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów

50 złotych

100 złotych

art. 64

Opłata od wniosku o uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym

40 złotych

100 złotych

art. 68

Opłata od wniosku o udzielenie, zmianę lub uchylenie zabezpieczenia roszczenia, o wydanie, zmianę, uchylenie, stwierdzenie wygaśnięcia, zmianę wykonania, ograniczenie wykonania lub zakończenie wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym lub o uzyskanie informacji o rachunku bankowym, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającym procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 59)

40 złotych

100 złotych

art. 69

Opłata od wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego złożonego przed wniesieniem pisma wszczynającego postępowanie

100 złotych

¼ część opłaty należnej od pozwu o to roszczenie

art. 96

Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych

Pracownik wnoszący powództwo lub strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem art. 35 i 36

Pracownik wnoszący powództwo, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1 zdanie drugie lub strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych

 

Strona w sprawach dotyczących wypłat oraz zwrotu należności powstałych w wyniku realizacji przepisów z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

art. 102 ust. 1

Zwolnienie od kosztów sądowych osób fizycznych

Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny

Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi ją na taki uszczerbek

art. 103

Zwolnienie od kosztów sądowych osób prawnych

Częściowo brak

Dodano:

Spółka handlowa powinna wykazać także, że jej wspólnicy albo akcjonariusze nie mają dostatecznych środków na zwiększenie majątku spółki lub udzielenie spółce pożyczki. 3. Przy czym nie stosuje się do spółki handlowej, której jedynym wspólnikiem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa

 

Opłaty kancelaryjne:

Przedmiot opłaty

Poprzednio

Obecnie

Opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności lub zaświadczenia

6 zł za każdą stronę

20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu

Opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia

15 złotych za zapis

20 złotych za każdy wydany informatyczny nośnik danych

Opłata od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy

1 złoty za każdą stronę

20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii15
12.2019

Uwaga na przedświątecznych oszustów
Gorączka przedświąteczna i związany z nią szał zakupów sprzyja panoszeniu się oszustów internetowych. I nie tylko chodzi o towary marnej jakosci zakupywane za wygórowaną cenę, o fałszywe przeceny i promocje czy nieuznawanie reklamacji - dochodzi także do poważniejszych przestępstw.

Przede wszystkim chodzi o fraud, czyli wyłudzanie danych osobowych pozwalajacych oszustom na zaciaganie kredytów w naszym imieniu i rożnego rodzaju zobowiązań na nasz koszt.

Bardzo musimy uważać przesyłając gdziekolwiek skan naszego dowodu osobistego, komu podajemy swój PESEL i z jakich przyczyn, gdzie wklepujemy numer naszej karty płatniczej, zwłaszcza gdy jednocześnie podajemy trzycyfrowy numer kontrolny znajdujący się na jej rewersie. A już pod żadnym pozorem, NIGDY, nie podajmy naszych loginów, haseł czy PINów. 

Jeśli promocja ale warunkowa - tzn, aby się załapać musimy wykonać jakąś czynność, np. przesłać niewielką kwotę z naszego konta bankowego na inne - UWAŻAJCIE - w ten sposób bowiem możemy uwiarygodnić oszusta, który dokonując kosztownego zakupu podał się za właściciela konta (naszego), z którego właśnie został wykonany niewielki przelew.

Oczywiście, przed każdym wyrafinowanym oszustwem internetowym się nie zabezpieczymy, zwłaszcza tego typu jak w materiale poniżej - gdzie, co warto zauważyć nie zainterweniowała też na czas ani Policja ani Prokurator, pomimo ewidentnego wyłudzenia od urzędu rejestrującego działalność gospodarczą poświadczenia nieprawdy o miejscu jej prowadzenia.

Art. 272 kk Podstępne wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w dokumencie

Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

Służby tutaj z lenistwa bądź niewiedzy absolutnie nie nadążyły za nowymi technologiami, nie potrafiono bowiem zastosować tego przepisu do sytuacji gdy rejestracja sklepu pod fałszywym adresem dokonana została on-line. Gdyby się lepiej przyjrzeć, z pewnością by ujawniono, że nie tylko adres jest fałszywy, ale także podano czyjeś dane osobowe uzyskane podstępnie (fraud), na które być może nawet został założony autentyczny rachunek bankowy i pobrana karta bankomatowa służące przestępstwu. 

Gdyby jednak kupujący w elementarny sposób sprawdzili ten dziwnie tani sklep i zastanowili się nad archaicznym sposobem płatności i wysyłki towaru - co razem powinno zapalić w głowie lampkę alarmową - oszustwo (286 kk), by sie nie udało i nie straciliby pieniędzy pomimo nieudolności organów ścigania.

Z doświadczeń Anuluj-Dlug.pl wynika, że właśmie tego rodzaju wpadki finansowe ofiar oszustów są początkiem ich pętli zadłużenia. Osoba poszkodowana, która straciła pieniądze przed świętami sięga czasem po chwilówki, aby jednak planowane prezenty zakupić. Dzieci czekają, a i rodzina nie może się przecież dowiedzieć, że mamy problemy (sic!).

Niezapłacona chwilówka w terminie generuje wysokie kary i duży dług, który jest spłacany kolejną, jeszcze większą chwilówką i pętla się zaciska. Po roku człowiek zadłużony jest w tylu instytucjach, nękany przez tylu windykatorów i tak umęczony psychicznie, finansowo i fizycznie, że jedyną szansą staje się upadłość konsumencka.

Oczywiście w niej możemy pomóc:

Badanie całości zadłużenia pod upadłość

Ale przede wszystkim UWAŻAJCIE, by nie pakować się w kłopoty przez shopping świąteczny i nierozwagę w internecie. Pieniądze możecie bowiem stracii wielokrotnie wiekze niż planujecie zyskać, a rodzina i tak się dowie: od windykatora, od komornika, od załamanego współmałżonka.

Tomasz Parol Anuluj-Dlug.pl12
12.2019

Licytacje komornicze krok po kroku
Wszystko to, co powinieneś o nich wiedzieć!

Licytacja komornicza w wielu osobach budzi niesmak, a nawet przerażenie. Choć w gruncie rzeczy m.in. do tego jest powołany komornik, dla wielu osób takie działania uznawane są za kontrowersyjne. Pomimo, że wierzyciel ma prawo dochodzić swojego roszczenia, dla znacznej liczby osób licytacja np. mieszkania dłużnika jest czymś strasznym.

Jak wygląda taka licytacja? Jakie czynności muszą być uprzednio wykonane? Czy możemy skarżyć działania komornika, jeśli uważamy, że odbywają się one niezgodnie z prawem? W krótkim poradniku poniżej postaramy się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Was, drodzy Czytelnicy, kwestie.

Sama licytacja komornicza jest rodzajem „czynności” przeprowadzanej przez komornika, mającej na celu sprzedaż ruchomości lub nieruchomości należących do dłużnika, a odbywająca się w celu wyegzekwowania należności przysługujących wierzycielowi. Osoba (prawna lub fizyczna), która zaproponuje najwyższą cenę staje się nowym właścicielem (nabywcą) danej rzeczy. Licytacje odbywają się w miejscu publicznym (np. w biurze komornika, w budynku sądu, w lokalu należącym do dłużnika), wyznaczonym przez komornika, o określonym czasie. Wszelkie istotne dane na temat miejsca i czasu licytacji powinny znaleźć się w tzw. obwieszczeniu, które jest ogólnodostępne (np. na stronie internetowej komornika czy też w budynku sądu rejonowego). Poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach udział w licytacji komorniczej może wziąć każdy kto ma zdolność do czynności prawnych. Jak już wskazano powyżej, przedmiotem licytacji komorniczej mogą być zarówno rzeczy ruchome, jak i nieruchome. Do najbardziej typowych przedmiotów licytacji komorniczych zaliczamy:

 • Mieszkania, domy, działki należące do dłużnika, garaże, lokale, czy tez magazyny
 • Meble, w tym antyki, starocie
 • Biżuteria
 • Sprzęt RTV, AGD,
 • Pojazdy takie jak samochody, motocykle, przyczepy, skutery
 • Co budzi wiele kontrowersji – zwierzęta również stanowią „przedmiot” licytacji komorniczej.


W art. 829, 831 §1 i 833 §6 Ustawodawca wskazał enumeratywnie listę przedmiotów, które nie podlegają egzekucji komorniczej (czyli w skrócie – nie mogą stanowić przedmiotu licytacji), a są to:

 • pościel, bielizna, ubrania codzienne niezbędne dla dłużnika i będącej na jego utrzymaniu rodziny,
 • ubrania niezbędne do pełnienia służby lub odzież robocza,
 • zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będącej na jego utrzymaniu rodziny na okres jednego miesiąca,
 • jedna krowa, dwie kozy, trzy owce lub 20 sztuk drobiu potrzebne do wyżywienia dłużnika i będącej na jego utrzymaniu rodziny wraz z zapasem ściółki i zboża,
 • narzędzia niezbędne do pracy zarobkowej dłużnika,
 • surowce niezbędne dla dłużnika do produkcji na okres jednego tygodnia (nie dotyczy to pojazdów mechanicznych),
 • przedmioty niezbędne do nauki, osobiste dokumenty, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych,
 • przedmioty codziennego użytku, które mają znaczną wartość użytkową dla dłużnika, a ich sprzedaż oznaczałaby zbycie poniżej ich wartości,
 • wózek inwalidzki osoby niepełnosprawnej,
 • inne określone w przepisach.

Niemniej jednak, aby mogło dojść do skutecznej licytacji komorniczej, uprzednie działania komornika kształtują się następująco:

Czytaj więcej ...

27
11.2019

Upadłość konsumencka szansą dla zadłużonych - zmiany w prawie
Upadłość konsumencka jest to w zasadzie szereg czynności mających na celu oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która stała się niewypłacalna.

Niewypłacalności to taki stan, w którym dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Nie jest to jednak, wbrew powszechnemu mniemaniu, zupełnie nowy start dla zadłużonej osoby, bez jakichkolwiek konsekwencji.

Zasadniczo umorzenie obejmuje wszystkie zobowiązania upadłego, które wykazał on we wniosku, a także takie, które powstały po zgłoszeniu się wierzycieli w trakcie postępowania upadłościowego. Trzeba jednak pamiętać, że w postępowaniu upadłościowym dochodzi do likwidacji (czyli w skrócie sprzedaży) całego lub części majątku dłużnika.

Chyba najbardziej dobitnym przykładem jest sprzedaż mieszkania dłużnika. W takim przypadku sędzia-komisarz wydziela upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości na okres do dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy.

            Co zmienia się w przepisach ustawy?

Najbardziej doniosłą zmianą jest brak konieczności przeprowadzenia badania, z jakich przyczyn doszło do stanu niewypłacalności dłużnika, nowelizacja uchyla więc przepis, na mocy którego sąd oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa.

Okoliczności te będą jednak weryfikowane później, na etapie ustalania planu spłaty wierzycieli (czyli swoistego harmonogramu spłaty zadłużenia) - dotychczas nie mógł on przekraczać okresu 36 miesięcy. Jednakże, w przypadku gdyby upadły dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty nie może być ustalony na okres krótszy niż 36 miesięcy ani dłuższy niż 84 miesiące. Dla dłużnika jest to po prostu przedłużenie tej niedogodności.

Jednocześnie nałożono nowe wymogi dotyczące wniosku o ogłoszenie upadłości, np. wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 - informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;

- informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł;

- oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Istotne zmiany następują również dla dłużników, którzy nie posiadają żadnego majątku - będą mogli skorzystać z uproszczonej procedury w zakresie upadłości.

Jednocześnie nowelizacja wprowadza instytucję skargi na czynności syndyka (a więc osoby prowadzącej postępowanie upadłościowe), w przypadku gdyby prawo upadłego, wierzyciela lub innej osoby zostało w skutek czynności lub zaniechania syndyka naruszone lub zagrożone.

Wprowadzono również istotną zmianę w zakresie umorzenia postępowania przez Sąd. Sąd umorzy takie postępowanie, jeśli zostanie ujawnione, że dane podane przez dłużnika we wniosku o ogłoszenie upadłości są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Skutkiem umorzenia postępowania jest możliwość dochodzenia zaspokojenia przez wierzycieli na zasadach ogólnych. Jednakże postępowania nie umarza się, jeżeli takie umorzenie mogłoby skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli.

 

            Warto również wskazać zmiany w przypadku, gdyby osobista sytuacja upadłego wskazywała, że nie byłby on zdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach spłaty wierzycieli, tzn. umorzenia zobowiązań upadłego, w przypadku gdy taka sytuacja nie ma charakteru stałego. Dochodzi wówczas do warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty, pod warunkiem, że w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań, upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty, na skutek którego sądu uzna, że niezdolność upadłego do dokonywania spłat ustała  - i w konsekwencji ustali plan spłaty. Trzeba też podkreślić, że w takim przypadku nałożono na upadłego zakaz dokonywania czynności prawnych dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego sytuację majątkową, chociaż w w wyjątkowych przypadkach, upadły może wnieść do sądu o wyrażenie zgody na dokonanie takiej czynności lub zatwierdzić jej wykonanie. Nałożono również obowiązek składania przez upadłego corocznie sprawozdania ze swojej sytuacji majątkowej oraz zawodowej.

Wskazano również okoliczności, w których sąd uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego:

1) nie złożył w terminie sprawozdania o swojej sytuacji majątkowej oraz zawodowej;

2) w sprawozdaniu podał nieprawdziwe informacje, w szczególności zataił osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe,

3) dokonał opisanej wyżej czynności prawnej ,bez uzyskania zgody sądu albo czynność ta nie została przez sąd zatwierdzona,

4) ukrywał majątek lub czynność prawna upadłego została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli

 • chyba że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub zaniechanie uchylenia postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

W powyższych przypadkach, zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty nie podlegają umorzeniu.

Jak widzimy, materia dotycząca upadłości konsumenckiej jest bardzo skomplikowana, natomiast każda sytuacja dłużnika powinna być oceniana jednostkowo, z uwagi na jego interes oraz skomplikowane najcześciej okoliczności życiowe.

Co zatem użytkownik Anuluj-Dlug.pl będący w spirali zadłużenia może zrobić teraz, by dowiedziec się jak najwięcej na temat całości swojego zadłużenia, szans pozbycia się na zawsze niektórych długów oraz zbadać możliwości przeprowadzenia upadłości?

Skorzystać z naszej usługi PREMIUM (500 zł. wpłaty), w której kompleksowo zajmujemy się całością spraw dłużnika od strony własnie zbadania stopnia zadłużenia, szans podjęcia walki i rekomendowaneś ścieżki upadłości.

USŁUGA PREMIUM - kliknij

Osoby kwalifikujące się i zainteresowane takim ostatecznym oczyszczeniem swojej sytuacji przekażemy do ekspertów Anuluj-Dlug.pl od spraw upadłości, którzy wycenią całość procesu i go przeprowadzą. Wielokrotnie korzystniejsze bowiem jest zapłacenie raz za upadłość i mieć światło w tunelu, niż podlegać niekończącej się egzekucji i windykacji przez wiele wiele lat.

Naszą Usługą Premium rozpoczniesz ten proces. Warto spróbować

Zajmujemy się też upadłością przedsiębiorców.

Sprawdź Kupon Ratunkowy Premium - przygotowujący do rozpoczęcia działań naprawczych:

https://anuluj-dlug.pl/advice_premium/step_1?id_referer=

Zespół Anuluj-Dlug.pl

Pod redakcją Adama Nawrockiego21
11.2019

Umorzenie po ucieczce Ultimo przed Anuluj-Dlug.pl to nasza wygrana, ale...
Przypadek Pani Krystyny był taki:

Mieszkała za granicą, zgłosił się do nas jej syn w 2017 r. do którego dotarł sądowy nakaz zapłaty pisząc tak:

Nakaz dotyczy kredytu z 2005 r. na poczet którego komornik sądowy już pobierał pieniądze z emerytury mamy, jeszcze z powództwa banku od ok. 10 lat. Zgodnie z przepisami pobierana jest równowartość 25% emerytury na poczet tego oraz jeszcze innych długów. W tej chwili firma windykacyjna żąda pieniędzy tytułem wierzytelności, które wykupiła z banku. Kwota zadłużenia to 20620,05 PLN oraz koszty procesu 2675,00 PLN. Suma, która jest do spłacenia zamiast się zmniejszać wciąż jest większa.

Prawnicy Anuluj-Dlug.pl wkroczyli składając skutecznie sprzeciw, a potem doprowadzając do postępowania zwykłego. Po kolejnym piśmie procesowym mec. Konrada Olczaka - którego fundusze sekurytyzacyjne boja się jak ognia - ULTIMO salwowało się ucieczką przed samą rozprawą wycofując powództwo.

Niestety bez zrzeczenia się roszczenia.

Protestowaliśmy mimo, że umorzenie to przecież nasza i klientki wygrana - dlaczego?

Otóż brak zrzeczenia się roszczenia to wybieg pozwalający firmie windykacyjnej - mimo przegrania sprawy - na złożenie kolejnego pozwu za jakiś czas lub, co bardziej prawdopodobne, na sprzedanie sprawy kolejnemu windykatorowi.

DLATEGO WŁAŚNIE NIGDY SIĘ NA TO NIE ZGADZAMY i staramy przekonać sąd, że to jest zagranie nie etyczne. Fundusz sekurytyzacyjny i obsługująca go firma ULTIMO jest wszak wyspecjalizowaną korporacją prawno-finansową, która musi mieć pełną świadomość czy ma podstawy do wniesienia powództwa, czy roszczenie nie jest przedawnione i czy w ogóle cokolwiek w tym co piszą w pozwie jest zgodnie z prawdą. Sąd nie powinien pozwalać na takie zagrania wyspecjalizowanej wielkiej instytucji ze względu na zasady współżycia społecznego, bo to nie jest ich żadna pomyłka, ale zwykły przekręt, który się nie udał TYLKO DLATEGO że pojawił się Anuluj-Dlug.pl i jego Radca Prawny Konrad Olczak.

Niestety, tym razem do sądu to nie dotarło. Pozwolił i sprawę umorzył. DŁUG ANULOWANY

Póki co!

Tym razem Klientka wygrała, bo Ultimo uciekło wiedząc, że nie ma szans ale...

My w Anuluj-Dlug.pl nie jesteśmy do końca zadowoleni.

Pani Krystyna i jej syn muszą być wciąż czujni odbierając korespondencję.

To oszukańcze roszczenie może bowiem znów kiedyś gdzieś wypłynąc lub wypączkować.

Na dzień dzisiejszy jednak jest po sprawie. Groźba nasłania komornia z powodu nienależnych 20 tysięcy ODDALONA.

Dobre i to.

Jeśli czytelniku chciałbyś minimum takiego rozstrzygniecia w swoich problemach i chcesz poczuć frajdę gdy w Twojej sprawie Firma Windykacyjna ucieka lub w inny sposób dostaje po nosie to...

zapraszamy :-)

https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1

Tomasz Parol

Anuluj-Dlug.pl

PS W przupadku zainteresowania upadłością konsumencką, upadłością przedsiebiorcy, wyczyszczeniem rejestrów lub zidentyfikowania poziomu zadłużenia lub zasadności wielu roszczeń zapraszamy tędy

https://anuluj-dlug.pl/advice_premium/step_1?id_referer=15
11.2019

Dofinansuj się STARTUPIE - Prosta Spółka Akcyjna już od 1 marca 2020 roku!
Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks  spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1655) wprowadzono do polskiego systemu prawnego nowy rodzaj spółki handlowej kapitałowej – Prostą Spółkę Akcyjną (PSA). Ustawa ma planowo wejść w życie 1 marca 2020 r.

Jak wskazuje się w uzasadnieniu do projektu ustawy, wprowadzenie PSA stanowi część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu: „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. PSA w zamierzeniu ma być nowoczesną formą niepublicznej spółki kapitałowej przeznaczonej dla innowacyjnych przedsięwzięć. Ma łączyć korporacyjny charakter spółki jako osoby prawnej i jego podstawowy przejaw, jakim jest wyłączenie osobistej odpowiedzialności wspólników za jej zobowiązania ze znaczną swobodą kształtowania stosunku spółki, zarówno jeśli chodzi o wzajemne relacje pomiędzy wspólnikami, jak i system zarządzania spółką oraz nadzoru nad tym procesem. Tę nową konstrukcję spółki ma wyróżniać przede wszystkim, z jednej strony, dopuszczenie nowych kategorii wkładów na pokrycie obejmowanych praw członkowskich, a z drugiej strony, nowoczesny mechanizm ochrony wierzycieli spółki, odstępujący od konstrukcji kapitału zakładowego na rzecz elastycznych ograniczeń wypłat na rzecz akcjonariuszy, uwzględniających zarówno wielkość zagregowanego zadłużenia spółki, jak i stopień jej wypłacalności.

Asumptem do stworzenia nowego typu spółki kapitałowej był wzrost popularności tzw. startupów, czyli przedsięwzięć, które z założenia mają potencjał bardzo szybkiego wzrostu spowodowanego innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi lub niezagospodarowaną niszą rynkową. Startupy powstają najczęściej w warunkach dużej niepewności rynkowej.

PSA ma łączyć w sobie rozwiązania wygodne dla przedsiębiorców, znane w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych oraz spółek osobowych. Do założeń prostej spółki akcyjnej należy swoboda kształtowania stosunku spółki. Zgłoszenie spółki do rejestru powinno zawierać przede wszystkim firmę, siedzibę i adres spółki, przedmiot działalności spółki i liczbę jej akcji. Jeżeli umowa spółki przewiduje emisję różnych rodzajów akcji w zgłoszeniu należy podać liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania. Jeżeli umowa spółki przewiduje przyznanie uprawnień indywidualnych określonym akcjonariuszom albo tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikające z akcji, należy zaznaczyć te okoliczności. Zgłoszenie określa również wysokość kapitału akcyjnego, sposób reprezentowania spółki oraz imiona i nazwiska członków organów ustanowionych w spółce. Jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne, wymagane jest zaznaczenie tej okoliczności. W zgłoszeniu należy podać także czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, a jeżeli umowa spółki wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma.

Jeżeli umowa jest zawierana w formie aktu notarialnego, do zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego należy dołączyć:

 • umowę spółki;
 • oświadczenie wszystkich członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego, ustalonej na podstawie sumy wartości wniesionych wkładów pieniężnych i niepieniężnych, przeznaczonych na kapitał akcyjny;
 • oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie akcji zostały wniesione w części przewidzianej w umowie spółki;
 • jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki – dowód ich ustanowienia z wyszczególnieniem składu osobowego;
 • adresy do doręczeń członków zarządu.

Jeżeli PSA będzie rejestrowana przez system S24, dokumentom tym odpowiadać będą wzorce dostępne w systemie teleinformatycznym.

Jednocześnie ze zgłoszeniem należy złożyć podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę akcjonariuszy z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby akcji objętych przez każdego z nich.

W pozostałym zakresie do zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego, postępowania w przedmiocie wpisu spółki do rejestru i stwierdzenia braków wynikłych z niedopełnienia przepisów prawa po zarejestrowaniu spółki znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące sp. z o.o., tj. art. 164 § 3, art. 165, art. 169, art. 170 i art. 172 k.s.h, a także przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powstanie PSA

PSA z chwilą wpisu do rejestru uzyskuje osobowość prawną (co oznacza, że może stać się podmiotem praw i obowiązków oraz dokonywać we własnym imieniu czynności prawnych). PSA działa przez swoje organy: walne zgromadzenie oraz zarząd lub radę dyrektorów. Zarząd (rada dyrektorów) zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania spółki do rejestru. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu.

W przeciwieństwie do spółki akcyjnej, nie ma obowiązku powoływania rady nadzorczej. Członkowie zarządu (rady dyrektorów) będą, na zasadach analogicznych jak w spółce z o.o., odpowiadali solidarnie za zobowiązania PSA, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna.

Zrezygnowano z wyodrębniania statutu jako źródła prawa wewnętrznego spółki oraz aktów o zawiązaniu spółki, zgody na treść statutu i objęcia akcji znane nam ze spółek akcyjnych. Można zatem rzec, że proces powstania PSA wzorowany jest na powstaniu sp. z o.o., przy czym tryb ten zostanie dodatkowo uproszczony, o czym szerzej mowa w kolejnych częściach artykułu. Zawiązanie PSA wymaga zawarcia umowy spółki, której elementy obligatoryjne wskazano wprost w przepisach. Na ogólnych zasadach, umowa prostej spółki akcyjnej może zawierać postanowienia odmienne i nieprzewidziane w kodeksie spółek handlowych, chyba że postanowienia te byłyby sprzeczne z ustawą (tj. z przepisami bezwzględnie obowiązującymi) albo z naturą stosunku prostej spółki akcyjnej. Co do zasady, przepisy mają być jedynie wskazówką dla przedsiębiorcy, jednak pozwolą mu na większą, niż dotychczas, swobodę.

Umowa spółki powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego lub za pomocą wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym S24.

Podobnie jak spółka z o.o. i spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna nie będzie mogła zostać utworzona wyłącznie przez jednoosobową spółkę z o.o.

Kapitał akcyjny i wkłady

Mając na uwadze nadanie PSA możliwie elastycznej struktury majątkowej, będziemy mieli do czynienia z kapitałem akcyjnym, który nie będzie miał cechy stałości charakterystycznej dla kapitału zakładowego obecnych spółek kapitałowych. Struktura majątkowa PSA jest oparta na modelu akcji bez wartości nominalnej, zwanych również akcjami „beznominałowymi”. Na pokrycie akcji beznominałowych mogą być wnoszone wkłady pieniężne i niepieniężne.

Nowym uprawnieniem jest możliwość przyznania statusu akcjonariusza podmiotom wnoszącym do spółki wyłącznie wiedzę i umiejętności. Jest to niewątpliwie mała rewolucja w dotychczasowej formie działania spółek kapitałowych, bowiem w obecnym stanie prawnym świadczenie pracy bądź usług może być przedmiotem wkładu wyłącznie do spółki osobowej

Wysokość kapitału akcyjnego nie będzie deklarowana w umowie spółki, a jego podwyższenie lub obniżenie nie będzie odbywało się w sformalizowanym trybie zmiany umowy spółki. Kapitał akcyjny będzie określany przez zarząd PSA na podstawie sumy wartości wkładów pieniężnych i wkładów niepieniężnych wniesionych na pokrycie akcji, z wyłączeniem wkładów, które nie podlegają zaliczeniu na kapitał akcyjny. Co ciekawe, majątek stanowiący pokrycie kapitału akcyjnego, powstały z wkładów, może zostać przeznaczony na wypłatę dywidendy oraz inne wypłaty za pomocą zwykłej uchwały walnego zgromadzenia, podejmowanej bezwzględną większością głosów oraz wpisu zmniejszenia kwoty kapitału akcyjnego do rejestru.

Ułatwieniem będzie także zwolnienie z obowiązku wniesienia całości wkładów na pokrycie akcji, przed datą złożenia wniosku o rejestrację do KRS. Takie wkłady mogą zostać wniesione najpóźniej w ciągu 3 lat od dnia wpisania PSA do rejestru. Do powstania PSA konieczne jest pokrycie kapitału akcyjnego wkładem o wartości co najmniej 1 złotego. Kapitał akcyjny PSA nie może wynosić 0 zł.

Kapitał akcyjny zawiązywanej PSA odpowiada wartości rzeczywiście wniesionych do PSA wkładów, z wyłączeniem wkładów niepieniężnych, które nie są przeznaczane na kapitał akcyjny.

Emisja i obrót akcjami

PSA będzie mogła emitować dodatkowe akcje wyłącznie poprzez zmianę umowy spółki, z tym zastrzeżeniem, że wystarczy podjęcie uchwały wspólników bezwzględną większością głosów (o ile umowa spółki nie będzie zawierać odmiennych postanowień w tej kwestii).

Akcje będę miały wyłącznie formę zdematerializowaną. W efekcie obrót akcjami i rejestracja praw akcjonariusza będą mogły odbywać się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez udziału notariusza. Stanowi to ułatwienie dla przedsiębiorców.

Akcje wyemitowane przez prostą spółkę akcyjną nie będą mogły być dopuszczone ani wprowadzone do obrotu zorganizowanego (zarówno na rynku regulowanym, jak i w alternatywnych systemach obrotu). Łączy się z tym obowiązek prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez podmiot trzeci. Przewiduje się, że tego typu usługi będą świadczyć banki prowadzące rachunek bankowy dla PSA.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Kolejnym niewątpliwym ułatwieniem dla przedsiębiorców jest możliwość odbywania walnych zgromadzeń za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Tego innowacyjnego rozwiązania bardzo brakowało w dotychczas istniejących spółkach kapitałowych. Uchwały będą mogły zatem być podejmowane, np. w trakcie wideokonferencji akcjonariuszy znajdujących się w różnych częściach globu. Co ważne, zgromadzenie nie będzie musiało być protokołowane przez notariusza, co pozwoli obniżyć koszty działalności spółki. To rozwiązanie dotychczas mogło funkcjonować wyłącznie w spółkach publicznych.

Ochrona wierzycieli

Akcjonariusze PSA będą uprawnieni do zgłaszania roszczeń bez wzywania wierzycieli oraz wycofywać wkłady wniesione na poczet kapitału akcyjnego i cały niepodzielony zysk. Musi jednak został spełniony warunek, że ich wypłata nie doprowadzi do utraty przez spółkę zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych w terminie sześciu miesięcy od dnia dokonania wypłaty, przy czym ocena wypłacalności spółki jest dokonywana przy założeniu normalnych okoliczności biznesowych.

Granicę dla swobodnych wypłat z kapitału akcyjnego (lecz uwarunkowanych zakazem świadczeń zagrażających wypłacalności) wyznacza pułap 5% sumy zobowiązań spółki wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy.

Mechanizmem ochrony wierzycieli jest również obowiązek prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez podmiot trzeci.

Rozwiązanie i likwidacja spółki

Podobnie jak spółki osobowe, PSA będzie mogła zostać rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. Oznacza to uproszczenie procesu wykreślania spółki z rejestru, poprzez maksymalne skrócenie czasu oraz kosztów. Warunkiem jest jedynie przejęcie całego majątku spółki przez oznaczonego akcjonariusza (akcjonariusza przejmującego) z obowiązkiem zaspokojenia wierzycieli i pozostałych akcjonariuszy.

Jeżeli PSA nie spełni wymogów uprawniających do rozwiązania spółki bez przeprowadzenia likwidacji, należy przeprowadzić likwidacje przy zastosowaniu odpowiednio przepisów o likwidacji spółki akcyjnej.

Podsumowanie

Wygląda na to, że PSA będzie stanowić narzędzie pozwalające prowadzić działalność na uproszczonych warunkach, przy jednoczesnym zachowaniu waloru przepływu kapitału oraz swobody obrotu akcjami. Przewidujemy, że zostanie przyjęta z entuzjazmem przez przedsiębiorców i chętnie wykorzystywana jako forma prowadzenia działalaności.

Dlaczego o tym piszemy na Portalu Anuluj-Dlug.pl?

Bo to szansa ucieczki do przodu zadłużonych kreatywnych przedsiębiorców. Jeszcze nigdy w polskim prawie spółek nie było tak przyjaznego narzędzia jak PSA do tworzenia innowacyjnych biznesów i szukania inwestorów.

 

Kamil Misiak z Anuluj-Dlug.pl

Aktywna pomoc zadłużonym firmom na wszelkie sposoby

https://anuluj-dlug.pl/advice/step_112
11.2019

Nabici w długi
Uważajmy na chwilówki, bo to sprytny sposób firm finansowych, by pod pozorem łatwości i dostepności nabijać nas w wieloletnie zobowiązania, wielokrotnie przewyższające kapitał, który pozyczyliśmy. A gdy w roszczenie wkracza bezwzgledna firma windykacyjna i wchodzi komornik to moze się okazać, że mimo wieloletnich wpłat dług tylko narasta i staje się wiecznym przekleństwem.

Pani Ewa wzięła pożyczki 15 000 zł, już musiała spłacić przez komornika 50 000 zł, a zostało jeszcze 50 000 zł. Szczegóły w materiale Polsat Interwencja:

https://interwencja.polsatnews.pl/reportaz/2019-04-24/pozyczyla-15-000-zl-oddala-50-000-zl-a-do-splaty-zostalo-drugie-tyle/

Jak to mozliwe jeśli ustawa anylichwiarska uniemożliwia zbyt duże odsetki od pożyczek? Jak to robią firmy chwilówkowe i windykacyjne? Czego powinniśmy sie strzec i czy można sobie pomóc? 

Komentarz Tomasza Parola, twórcy Anuluj-Dlug.pl w studio Telewizji Superstacja, bezpośrednio po emisji tego felietonu:

Uważajmy, by nie pakować się w takie kłopoty ale jeśli już są to nie płaćmy pokornie, bo nic to nie da, tylko działajmy. Podejmijmy przemyślaną próbę obrony.

O tym że częśto można skutecznie nie tylko się pozbyc komornika ale też uchylić niesprawiedliwy prawomocny wyrok i odzyskać od firmy windykacyjnej czy banku już zabrane pieniądze - pisaliśmy wielokrotnie na naszym blogu.

Przykłady konkretne z wyrokami i dokumentami:

https://anuluj-dlug.pl/post/eos-sie-poddaje-i-pieniadze-oddaje-badz-jak-lucyna

https://anuluj-dlug.pl/post/nie-taki-grozny-egb-wierzytelnosci-ze-stajni-getback-czyli-jak-sie-pozbyc-jednoczesnie-komornika-i-windykatora

https://anuluj-dlug.pl/post/tak-sie-uchyla-prawomocny-wyrok-firmy-windykacyjnej-presco-z-2012-r-i-pozbywa-sie-komornika

Potrzebujesz konkretnej pomocy za symboliczne pieniądze, bo masz na głowie komornika?

Oto jesteśmy, działaj - w tych sprawach najdroższe jest czekanie:

https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1

 

Zespół Anuluj-Dlug.pl

 01
11.2019

EOS się poddaje i pieniądze oddaje - bądź jak Lucyna
Dziś przedstawimy historię Pani Lucyny. Pani Lucyna pewnego dnia - był to rok 2017 otrzymała zajęcie dokonane przez Komornika Jacka Bogiela. Zwróćcie uwagę że sprawa była w Sądzie w roku 2012, o czym Nasza klientka nic nie wiedziała, ponieważ nieuczciwa firma windykacyjna - jak to często bywa - podała Sądowi nieaktualny adres. Ale komornikowi rzecz jasna podali już ten aktualny, właściwy adres zamieszkania. Chodziło oto, aby postępowanie przetoczyło się bez udziału pozwanego - podwójna awizacja, doręczenie zastępcze i uprawomocnienie wyroku. Ale za to nich egzekucja komornicza odbędzie się szybko i skutecznie... Czytelnik nie powinien mieć problemu z właściwą oceną tego postępowania. 

 

 

W ciągu kilku chwil komornik zajął jej m.in. rachunek bankowy oraz oszczędności. Kwota nie mała, ponieważ było to prawie 10 tysięcy złotych. Pani Lucyna nigdy nie odebrała Nakazu zapłaty ani pozwu, o sprawie dowiedziała się po zalogowaniu na konto banku i braku środków.

 

Pani Lucyna – bez konsultacji z prawnikami, próbowała się dogadać z wierzycielem – Firmą EOS. Pokazuje to jak „magiczne” są oferty firm windykacyjnych typu „dogadajmy się”. Nie warto wierzyć w umorzenie odsetek, części „długu” itp. i mamy to na piśmie.

 

 

Pani Lucyna zwróciła się do Nas o pomoc. Pomogliśmy. Sąd uwzględnił Nasze pisma i wnioski. I tak 7 lat później po feralnym roku 2012 Pani Lucyna ma realne szanse na obronę swoich praw. Można? Można!!

 

 

Firma EOS nie była zadowolona, podobnie Komornik, który został powiadomiony o tym że egzekucję musi zakończyć.

 

 

Firma Windykacyjna nawet nie podjęła próby walki. Zwyczajnie poddali się. Nie uzupełnili pozwu po przekazaniu go do Sądu Rejonowego w Białymstoku.

 

Pełnomocnik procesowy Pani Lucyny zwrócił się o zwrot wszelkich pobranych środków przez komornika od roku 2015 do 2019 i…… firma windykacyjna EOS się nie tylko poddaje ale i co zabrała oddaje.

 

Czytaj więcej ...

29
10.2019

Nie taki groźny EGB Wierzytelności ze stajni GetBack - czyli jak się pozbyć jednocześnie komornika i windykatora
To w zasadzie miała być krótka informacja jak czytać to orzeczenie Sądu o przegranej firmy windykacyjnej EBG rozbudowanego funduszu sekurytyzacyjnego czlonka słynnej grupy kapitałowej GetBack ale... uznalismy, że warto napisać coś więcej.

Pan Ireneusz zwrócił się do Anuluj-Dlug.pl w 2017 r. z prośbą o ochronę przed komornikiem nasłanym przez EGB Wierzytelności.

Sytuacja wyglądała groźnie ale po dotarciu do akt sądowych wyszło na jaw, że prawomocny Nakaz Zapłaty wydany niegdyś przez e-Sąd kwalifikuje się do uchylenia, gdyż strona pozwana była pozbawiona możności udziału w postępowaniu.

Słowem: Pan Ireneusz nic nie wiedział, że wytoczono mu proces sądowy o rzekomy dług 14 tys. zł. O prawomocnym wyroku dowiedział się dopiero od komornika i z jednej z internetowych giełd długów.

Jawne bezprawie, które zaczęło się niemal 10 lat wcześniej, gdy to Bank PKO BP SA raptem po 60 dniach zwłoki w spłacie pożyczki sprzedał istniejącą niedopłatę - kilkukrotnie wtedy mniejszą - jednej z firm windykacyjnych.

Pełnomocnik przydzielony Panu Ireneuszowi przez nasz portal zadziałal skutecznie i wznowił postępowanie oraz złożył sprzeciw, w którym wypunktował niezasadność dochodzonego roszczenie zaczynając od przedawnienie, błędów banku oraz demaskując manipulacje sądowe firmy EBG, która złożyła powództwo.

Oczywiście wtedy zajęcia komorniczego już nie było . Wyrok prawomocny upadł, co z mocy prawa powoduje umorzenie postepowania egzekucyjnego. Taki bonus na początek.

Potem już było tylko lepiej...

Czytaj więcej ...

25
10.2019

Firma windykacyjna BEST ucieka z sądu
BEST SA to jedna z najwiekszych i najbardziej agresywnych polskich firm windykacyjnych. Specjalizuje się w zakupywaniu wielkich pakietów przedawnionych i nieudokumentowanych wierzytelności za ułamek ich nominalnej wartości, a potem w przeczołgiwaniu rzekomych dłużników wykorzystując swoje wielkie środki finansowe do wypompowywania jeszcze większych, stosując wszelkie możliwe rozwiązania z zakresu sztuki wywierania wpływu, monetyzując bezwzględność swych specjalnie dobranych i wyszkolonych pracowników, posługując się świetnie zorganizowanym system informatycznym, sztabem finansistów, bezdusznych prawników, komorników, głupkowatych dziennikarzy oraz prawdopodobnie grupą lokalnych i krajowych polityków.

Zresztą... jaka to skala i profesjonalizm w dojeniu ludzi przeczytamy na stronie BESTu:

https://www.best.com.pl/grupa-best-notuje-stabilne-splaty-z-zarzadzanych-portfeli-wierzytelnosci,602,pl.html

Spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne Grupie BEST w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. sięgnęły blisko 190 mln zł wobec 199 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W samym trzecim kwartale bieżącego roku spłaty wierzytelności należne Grupie BEST wyniosły w zaokrągleniu 66 mln zł wobec 72 mln zł przed rokiem. Poziom spłat osiągnięty w trzecim kwartale był jednocześnie nieco wyższy niż w pierwszych dwóch kwartałach tego roku, kiedy to spłaty należne Grupie BEST wyniosły odpowiednio 58 mln zł i 65 mln zł.

– Dzięki systematycznej poprawie efektywności naszych operacji, notujemy stabilny poziom spłat z zarządzanych portfeli wierzytelności, pomimo bardzo ograniczonych inwestycji w nowe portfele – wskazał Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku Grupa BEST kupiła dwa portfele wierzytelności nieregularnych o łącznej wartości nominalnej 231 mln zł, za które zapłaciła niespełna 19 mln zł. W analogicznym okresie 2018 r. Grupa zainwestowała prawie 69 mln zł, nabywając portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 1,2 mld zł.

Jak wielka więc musi być skala naruszeń w pozwach sądowych....?

Jak wielkie musi być draństwo ukryte w roszczeniach i jak niewielka podstawa roszczeń?!

...że wystarczy, iż pozwanego zaczną reprezentować prawnicy Anuluj-Dlug.pl, a ta wielka i poważna korporacja nagle czym prędzej sama wycofuje powództwo i ucieka z sądu?

Bo ten poniżej to naprawdę nie jest wyodrębniony przypadek. Zadziwiająco często po naszym profesjonalnym sprzeciwie BEST zabiera swoje zabawki i woli zapłacić koszty procesu oraz koszty zastępstwa procesowego dla prawników pozwanego (czyli nas) niż doprowadzić sprawę do końca.

BEST dobrze wie, że kupuje nic nie wartą rzekomą wierzytelność, tak zwane wielkie G... by potem je zmonetyzować w sądzie licząc na niewiedzę nękanego, strach nękanego, potęgę swoich nacisków na nękanego i jego rodzinę, brak udziału rzekomego dłużnika w procesie, ewentualnie na nieudolność "dłużnika" czy jego prawników z przypadku. Typowy radca prawny czy adwokat, który nie siedzi w temacie - nie jest bowiem dla BESTa żadnym zagrożeniem.

Co innego specjaliści od antywindykacji z Anuluj-Dlug.pl lub naszej Fundacji Anioły Sprawiedliwości "Angeli Iustitia" - jeśli MY wchodzimy w proces Wielka Profesjonalna Firama BEST zaczyna rozważać czy go warto dalej toczyć kopiąc się z koniem bez szansy na wygraną, czy nie lepiej wycofać powództwo licząc na zwrot wpisu od pozwu a zainwestować zaoszczędzony w ten sposób czas w inne sprawy, w których mecenasów z AD i AI po drugiej stronie nie ma.

Ot sztuka podejmowania decyzji. Bo tam są bardzo sprawni i racjonalni menadżerowie - choć absolutnie nie etyczni.

Ogrom szkód i nieszczęść jakie Ci ludzie wyrządzają innym każdego dnia jest bowiem naprawdę niebywały. 

We wszystkich niemal procesach wszak jest to samo - jeśli chodzi o dowody zadłużenia przedstawione przez BEST - czyli: NIE MA NIC !!!

Resztę niech dopowie treść samego postanowienia Sądu, polecamy jego szczegółową lekturę:

Tomasz Parol

Anuluj-Dlug.pl

ścieżka do składania zleceń:

https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1