Logo
20
10.2019

Terminy przedawnień długów. Korzystajmy ze swoich praw względem podmiotów profesjonalnych
CO TO JEST PRZEDAWNIENIE DŁUGU ?

Jest to możliwość uchylenia się przez dłużnika od zaspokojenia konkretnego roszczenia po upływie określonego prawem terminu. Przedawnienie służy stabilizacji obrotu prawnego poprzez brak skutecznej możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej po upływie określonego czasu.

Upływ terminu przedawnienia rozwiązuje spór pomiędzy wierzycielem, który nie dbał o swoje interesy, a dłużnikiem dla którego obowiązek spełnienia roszczenia staje się zbyt uciążliwy po pewnym czasie, albo który nawet wykonał swoje zobowiązanie, lecz na skutek upływu czasu nie potrafi tego udowodnić. Dodatkowo przedawnienie służy interesom obrotu gospodarczego, pozbawiając skutecznej ochrony wierzyciela, który wskutek upływu czasu nie potrafi już udowodnić swojej wierzytelności. Przedawnienie roszczeń realizuje jedną z głównych zasad prawa cywilnego, iż ochrony sądowej należy udzielać tylko tym roszczeniom, które są lub mogą być efektywnie wykonywane.

PrzykładW 1995 roku zaciągnięto kredyt na zakup roweru z okazji komunii dla bratanka – 3 lata harmonogramu spłat, raty uregulowane terminowo, kredyt jest spłacony. W 2015 roku otrzymujemy pozew o zapłatę, nie mamy dowodów zapłaty rat, jednak podnosimy zarzut przedawnienia roszczenia i sprawa jest przez nas wygrana.

W zależności od roszczenia (długu, zobowiązania itp.); termin ten jest inny o czym na samym końcu.

Jak potężnym narzędzie jest zarzut przedawnienia roszczenia widać po tym fragmencie uzasadnienia wyroku uzyskanego po złożeniu apelacji przez prawników Anuluj-Dlug.pl działających na rzecz podopiecznego naszej Fundacji Anioły Sprawiedliwości walczącego o uchylenie obowiązku spłaty zadłużenia z kredytu frankowego:

 

ZASADY OGÓLNE PRZEDAWNIENIA

Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z przepisów Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne tzn. od dnia, w którym wierzyciel może skutecznie żądać od dłużnika spełnienia świadczenia.

Przykład. termin płatności faktury, raty kredytu, roszczenie o odszkodowanie itp.

Wiele roszczeń ma różne od siebie terminy przedawnienia. Jednak mają jedną wspólną cechę, nie ma prawnej możliwości przedłużenia terminu przedawnienia - art. 119 kodeksu Cywilnego.

PrzykładRata pożyczki przedawnia się po 3 latach, nawet jeżeli strony ustaliły termin dłuższy na 4 lata

 

ZAWIESZENIE BIEGU PRZEDAWNIENIA

Nie wszystkie terminy przedawnienia biegną od razu. Ustawodawca wymienia pewne sytuacje, w których termin przedawnienia nie rozpoczyna swojego biegu, a jak już jest rozpoczęty to zostaje zawieszony – art. 121 Kodeksu cywilnego.

Jednak są to wyjątkowe rodzaje roszczeń, a konkretnie:

1) co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom - przez czas trwania władzy rodzicielskiej;

2) co do roszczeń, które przysługują osobom niemającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę - przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli;

3) co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu - przez czas trwania małżeństwa;

4) co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju - przez czas trwania przeszkody.

Generalnie roszczenia te nie są związane z obrotem gospodarczym, a raczej z relacjami osobistymi, rodzinnymi itp. wyjątkiem jest działanie siły wyższej. Pojęcie siły wyższej oznacza zjawisko o charakterze zewnętrznym i nieuchronnym, którego nie można było przewidzieć oraz móc się temu przeciwstawić. Do takich okoliczności należą np. wojna, powódź, stan wojenny, stan klęski żywiołowej, pożary o wielkiej skali itp.

Praktycznie bieg przedawnienia – w sprawach gospodarczych, nie jest zawieszany w żaden sposób.

 

PRZERWANIE BIEGU PRZEDAWNIENIA

Bieg terminu przedawnienia można przerwać. Oznacza to, że biegnie on od nowa.

PrzykładPo upływie 2,5 roku od terminu zapłaty ostatniej raty pożyczki, zawieramy ugodę z wierzycielem. W takim przypadku przedawnienie tej raty rozpoczyna swój bieg na nowo i przedawni się za 3 lata.

Ustawodawca wymienia konkretne czynności, które powodują przerwanie biegu terminu przedawnienia, jest to np.:

  • dochodzenia roszczenia, np. wniesienie pozwu o zapłatę do Sądu;
  • wszczęcie egzekucji komorniczej;
  • zawezwanie do ugody przed Sądem;
  • uznane roszczenia przez dłużnika, np. dobrowolna wpłata kwoty;
  • zawarcia ugody między wierzycielem a dłużnikiem.

 

 

UWAGA: w przypadku nowych roszczeń powstalych od 2018 gdzie wierzycielem jest osoba fizyczna termin przedawnienia uległ skróceniu i nie wynosi 10 lat lecz 6.

Od 2019 r. mamy też nowy system liczenia terminu przedawnienia - liczymy go od nowego roku następującego po roku, w którym nastąpiła wymagalność roszczenia.

Więcej pisaliśmy o tym w tym krytycznym artykule:

https://anuluj-dlug.pl/post/skandal-rzadzacy-zawiesili-dzialanie-przedawnienia-dlugow-wzgledem-roszczen-bankowych-i-windykacyjnych

Jeśli już wiesz, że masz dług przedawniony, a odebrałeś właśnie wezwanie od windykatorów lub nakaz zapłaty z sądu skorzystaj z naszego generatora skuteczych dokumentów procesowych

 

Jeżeli nie wiesz czy i jak przedawnia się twój dług, nie masz czasu na analizowanie swoich dokumentów lub najzwyczajniej chcesz sięupewnić czy dobrze myślisz ZAPYTAJ PRAWNIKA.

A może po prostu chcesz zlecić prowadzenie swojej sprawy i o niej zapomnieć? - ZLEĆ OBRONĘ MECENASOWI.

Stać Cię na ochronę prawną i mecenasa Kancelarii Anuluj-Dlug.pl

Zespół Anuluj-Dlug.pl

https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1