Logo

Regulamin serwisu Anuluj Dług

Regulamin korzystania z systemu „Anuluj Dług”

 § 1 [Postanowienia wstępne]

Niniejszy Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Fundację TRUCKER w Warszawie KRS 0000214646 w zakresie korzystania z serwisu internetowego „Anuluj Dług” działającego pod domeną www.anuluj-dlug.pl jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej; 

Cena – wysokość opłaty jaką Użytkownik winien uiścić w związku z korzystaniem z odpłatnej działalności pożytku publicznego zgodnie z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za które Fundacja pobiera opłaty (wynagrodzenie) od beneficjentów poprzez system „Anuluj Dług”. Cena jest określona w kwocie netto za każdy wygenerowany dokument i złozone zlecenie analizy akt sprawy.

Cennik Anuluj-Dlug.pl

 1. wygenerowanie dokumentu – 500 zł (obecnie zawieszone i realizowane jako pkt. 2)
 2. analizuje dokumentów przez prawnika/zapytanie prawne – 500 zł. 
 3. zlecenie wstępnej analizy dokumentów przez radcę prawnego, pod kątem prowadzenia sprawy w postępowaniu upominawczym lub postępowaniu upominawczym elektronicznym – 500 zł (0.00% VAT),
 4. zlecenie prowadzenia postępowania przez profesjonalnego pełnomocnika dodatkowo 500 zł. za dotarcie do akt sprawy i dojazd do sąd oraz zrobienie fotokopii akt + ustalone w poradzie koszty obsługi prawnej sprawy przez profesjonalnego pełnomocnika lub z wykorzystaniem adresu korespondencyjnego Kancelarii Prawnej Anuluj-Dlug.pl
 5. Gdy spraw o zadośćuczynienie za nękanie i naruszenie dóbr osobistych przez windykatora pokrycie kosztu mecenasa to 1000 PLN na złożenie pozwu i reprezentację na sali sądowej + 30% success fee - oto cały koszt obsługi prawnej, za resztę zapłaci adwokatowi przegrana firma windykacyjna w formie zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego. Całość zadośćuczynienia - te 30% trafia do naszego klienta. W przypadku niezasądzenia zadośćuczynienie lub odszkodowania przez sąd klient nie ponosi kosztów zastepstwa procesowego na rzecz adwokata, który go reprezentował. Natomiast po stronie klienta są wszelkie koszty procesowe i ryzyko finansowe związane z oddaleniem powództwa.
 6. w przypadku złożenia zlecenia w sprawach innych niż windykacyjne czy komornicze, współpracujące kancelarie adwokackie i radców prawnych zastrzegają sobie prawo wyceny usługi i ustalenia zadatku celem podjęcia się reprezentacji, opinii prawnej lub innych oczekiwanych działań oraz prawo do odmowy przyjęcia zlecenia nietypowego lub nieetycznego.
 7. W przypadki wycofania przez klienta pełnomocnictwa procesowego kancelarii w trakcie realizacji zlecenia złożonego poprzez anuluj-dlug.pl Klient zobowiązany jest pokryć natychmiast koszty kancelarii w wysokości przypisanych ustawowo kosztów zastępstwa procesowego jakie by były zasądzone w tej sprawie po jej wygraniu.
 8. W przypadku niedotrzymania zapłaty w ciagu 30 dni o której mowa wyżej, osoba wypowiadająca pełnomocnictwo uiszcza wynagrodzenie w wysokości dwukrotności kosztów zastępstwa procesowego za każdą sprawę w dwóch instancjach należnych gdyby sprawa została przez tegoż klienta radcy prawnego lub adwokata wygrana w całości. przy czym działań windykacyjnych i roszczeń dochodzi Law2App Consulting Sp. z o.o. gdy pełnomocnictwo wypowiedziane zostało do końca 2023 r. i Kancelaria Prawna Anuluj-Dlug.pl gdy pełnomocnitwo zostało wypowiedziane w 2024 roku lub później.
 9. W przypadku konieczności odtworzenia akt klient bezzwłocznie sam doknuje fotokopii w miejscach wskazanych przez prawników i przesyła wydrukowane w formie papierowej na wskazany przez prawnika adres, albo: przesyła w formie skanów dopłacając 500 zł. na wydruk lub za dopłatą 500 zł odtwarza je za klienta i drukuje prawnik Anuluj-Dlug.pl po uzyskaniu stosownych pełnomocnictw.
 10. W przypadku przejecia przez prawników portalu korespondencji z firmami windykacyjnymi w postepowaniu przedsądowym klient dopłaca 500 zł. do każdej takiej sprawy na korespondencję. 
 11. W sprawach zleconyych przez Anuluj-Dlug.pl korzystający z pomocy prawnej klient/beneficjent zrzeka się na rzecz fundacji finansującej cały proces wygranych od strony przeciwnej kosztów zastępstwa procesowego.
 12. W sprawach szczególnie trudnych, zawiłych lub toczonych przeciwko profesjonalnym podmiotom finasowym Fundacja Trucker korzysta ze wsparcia Fundacji Anioły Sprawiedliwości oraz profesjonalnych firm prawniczych będących uczestnikami powiązanych baz danych i systemów informatycznych (chronionych przez tego samego administratora systemu bezpieczeństwa RODO) na etapie konsultacji, opiniowania, porad prawnych czy udziału w procesach sądowych po stronie poszkodowanego korzystającego z Portalu Anuluj-Dlug.pl
 13. Wznowienie postępowania zakończonego już wyrokiem prawomocnym i pozwy o unieważnienie umowy - opłata ustalona w poradzie nie mniejsza niż 5% wartości przedmiotu sporu + koszty zastępstwa procesowego jako bonus za wygranie spraw.

  Podejmujemy też walkę o odszkodowania za wszelkie straty poniesione przez działania banków czy windykatorów

Płatności są realizowane za pośrednictwem systemów PayU i Dotpay, lub przelewem w przypadku pkt. 4-13

OPŁATY UISZCZANE ZA DOKUMENTY I USŁUGI ANULUJ-DLUG.PL NIE SĄ ZWIĄZANE Z WYNIKIEM SPRAWY, SĄ ZA STARANNE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW, POCHYLENIE SIĘ NAD SPRAWĄ, STARANNE PRZYGOTOWANIE OPINII LUB ŚCIEŻKI POSTĘPOWANIA I ZE WZGLĘDU NA ICH SYMBOLICZNĄ KWOTĘ NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI, NATOMIAST W PRZYPADKU SPRAWY ROKUJĄCEJ DO WYGRANIA PRZED SĄDEM CZYNNOŚCI REPREZENTACJI ZOSTANĄ PODJĘTE W RAMACH TYCH OPŁAT PO WYSTAWIENIU PEŁNOMOCNICTWA WRAZ Z WYMAGANĄ OPŁATĄ SKARBOWĄ ORAZ POCZTOWĄ.

UWAGA - osoby składające zapytania prawne wykraczajace poza zakres naszej pomocy (np. sprawy podatkowe, sprawy ZUS, roszczenia skarbowe, mandaty czy grzywny karne) dokonują tego na własny koszt, bo każde zapytanie wymaga analizy i poświęcenia czasu, a tylko koszty za te działania są refundowane przez użytkownika dokonajacego opłaty za odpłatną działalność pożytku publicznego.

Dodatkowe wynagrodzenie – za wykonanie obowiązków wynikających ze „zlecenia prowadzenia sprawy sądowej w postępowaniu upominawczym lub postępowaniu upominawczym elektronicznym” Fundacji Trucker orowadzącej serwisowi „Anuluj Dług” przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w postaci zasądzonych przez Sąd na rzecz Użytkownika kosztów zastępstwa procesowego oraz innych kosztów Sądowych – użytkownik dokonuje cesji wierzytelności w momencie udzielenia pełnomocnictwa wraz z dyspozycją rozdysponowania kosztów zastępstwa procesowego które wpłynęły na konto mecenasa w części ustalonej przez Fundację jako wpływ środków na prefinansowanie innych potrzebujących przez Fundację a część jako zwrot kosztów zastępstwa procesowego mecenasowi, traktowanych jako zwrot kosztów wolontariatuDodatkowe wynagrodzenie w formie oplaty wstępnej także będzie ustalane przy tzw pozwach z Umów Frankowych i innych sporach z Bankami - indywidualnie w stosunku do każdego tego typu zlecenia.

Informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi; 

Konto - dostępna dla Użytkownika po zarejestrowaniu i prawidłowym zalogowaniu się część Systemu „Anuluj Dług” pozwalająca na gromadzenie i modyfikację danych osobowych oraz innych informacji wprowadzonych przez Użytkownika. 

System „Anuluj Dług” lub Serwis – portal internetowy, będący w nieodpłatnym użyczeniu Fundacji TRUCKER, która też jest jego administratorem, będący Systemem informatycznym, który na podstawie wprowadzonych informacji przez Użytkownika po ich przetworzeniu, generuje automatycznie dokument elektroniczny w formie pliku w formacie PDF (Portable Dokument Format) o określonej treści, udostępnia porady w formie bloga i PDF, realizuje płatne zlecenia prowadzenia spraw sądowych w postępowaniu upominawczym lub postępowaniu upominawczym elektronicznym, a także udziela konsultacji indywidualnych za pośrednictwem płatnego formularza zleceń.

System jest przewidziany do korzystania głównie przez osoby fizyczne oraz przez osoby prawne. 

System działa nie tylko pod domeną www.anuluj-dlug.pl i posiada własny fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/anulujdlug  oraz w innych serwisach społecznościowych.

Zlecenie wstępnej analizy dokumentów przez radcę prawnego lub adwokata, pod kątem prowadzenia sprawy w postępowaniu upominawczym lub postępowaniu upominawczym elektronicznym – analiza dokumentów dostarczonych przez Użytkownika (pozew, nakaz zapłaty itp.), pod kątem zasadności wnoszenia sprzeciwu w danej sprawie oraz ewentualnej reprezentacji Użytkownika przez profesjonalnego pełnomocnika – radcę prawnego, przed Sądem. 

Zlecenie prowadzenia postępowania przez profesjonalnego pełnomocnika – przygotowanie i złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym lub w postępowaniu upominawczym elektronicznym przez radcę prawnego po uprzednim udzieleniu pełnomocnictwa. Dodatkowo ewentualne uczestnictwo czynne w posiedzeniach/rozprawach wyznaczonych przez Sąd po uzgodnieniu warunków z klientem. 

Postępowaniu upominawczym lub w postępowaniu upominawczym elektronicznym – postępowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964, nr 43, poz. 296 z późn. zm.). 

Udzielenie pełnomocnictwa procesowego,  przesłanie podpisanego pełnomocnictwa lub kliknięcie w serwisie przycisku „udzielam pełnomocnictwa”.

PEŁNOMOCNICTWO DLA FUNDACJI TRUCKER

Klient portalu Anuluj-Dlug.pl a zarazem podpieczny Fundacji Trucker w momencie złożenia zlecenia przez serwis udziela administratorowi serwisu, fundatorowi Fundacji, członkom zarządu fundacji i oddelegowanym wolontariuszom do wglądu do akt klienta na każdym etapie postępowanie, konsultowania tych akt oraz podejmowania czynności celem udostepnienia akt innym organizacjom pozarządowym w których zakresie działania jest przystepowanie do spraw sądowych po stronie pozwanego. Pełnomocnictwo to obejmuje także rekomendowanie pełnomocnicnika profecjonalnego, nadzór nad postepowaniem przeporowadzonym przez profesjonalnego pełnomocnika, wsparcie profesjonalnego pełnomocnika w obsłudze spraw oraz podejmowanie czynności celem zmiany profesjonalnego pełnomocnika na innego w przypadku gdy zajdzie taka konieczność. Biuro Fundacji ma prawo na podstawie niniejszego regulaminu odbierać wszelką korespondencję w sprawie zleceniodawcy kierowaną do Anuluj-Dlug.pl, do pełnomocnika procesowego zleceniodawcy lub na nazwisko samego zleceniodawcy. To samo dotyczy Fundacji Anioły Sprawiedliwości jeśli jej prawnicy obsługują poradę.

Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną; 

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne ale przede wszystkim na zasadach regulowanych przez prawo brytyjskie. 

Usługa – usługi świadczone na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną odpłatnie lub nieodpłatnie, związane z funkcjonowaniem Systemu „Anuluj Dług”, które polegają w szczególności na możliwości wygenerowania określonego dokumentu na podstawie informacji przekazanych przez Użytkownika. 

Użytkownik - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

§ 2 [Usługi świadczone drogą elektroniczną]

 1. Korzystając z Systemu „Anuluj Dług” czyli zapoznając się z poradami, zlecając prowadzenie spraw sądowych w postępowaniu upominawczym lub postępowaniu upominawczym elektronicznym, korzystając z porady poprzez formularz kontaktowy lub pobierając darmowe dokumenty (np. blog w formie pdf), Użytkownik jednocześnie potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia, Regulaminem i oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu, oraz zgadza się wysyłanie do niego informacji e-mail lub oferty handlowej, przez administratora lub partnera Anuluj-Dlug.pl do czasu, aż nie wypisze się z bazy danych.  .
 2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zarejestrowaniem i wykonaniem płatności, czyli zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione.
 4. Niektóre funkcjonalności lub usługi określone w Systemie „Anuluj Dług” mogą wymagać założenia Konta przez Użytkownika.
 5. Od chwili zarejestrowania Konta Użytkownik ma możliwość do korzystania z płatnego systemu generowania dokumentów.
 6. Użytkownik korzystając z części płatnych Systemu „Anuluj Dług” dokonuje płatności jednorazowej według podanej Ceny. W celu dokonania płatności Użytkownik winien postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez system obsługujący płatności.
 7. Każdy z Użytkowników chcący skorzystać z usługi świadczonej w Systemie „Anuluj Dług” powinien zarejestrować swoje indywidualne Konto.
 8. Możliwe jest korzystanie przez więcej niż jednego Użytkownika przy użyciu tego samego loginu i hasła dostępowego z Systemu „Anuluj Dług”, a także przekazywanie loginu i haseł dostępowych innym osobom, które nie są zarejestrowane jako Użytkownicy - takie działania podejmuje tylko użytkownik na swoją wyłączną odpowiedzialność.
 9. W przypadku skorzystania z płatnych usług Systemu „Anuluj Dług” użytkownik może liczyć na wsparcie Twórcy systemu na preferencyjnych warunkach poprzez kontakt za pomocą formularza kontaktowego.
 10. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Systemu „Anuluj Dług” zostaje zawarta z chwilą założenia Konta przez Użytkownika, akceptacji Regulaminu, akceptacji zasad Polityki Prywatności i dokonania płatności.

§ 2a [Szczególne Warunki dotyczące prowadzenia sprawy w postępowaniu upominawczym lub postępowaniu upominawczym elektronicznym] 

 1. Przyjęcie zlecenia do prowadzenia sprawy w postępowaniu upominawczym lub postępowaniu upominawczym elektronicznym zaczyna obowiązywać dopiero po spełnieniu przez Użytkownika wszystkich poniższych warunków:
  • podanie w Formularzu wszelkich danych mogących mieć znaczenie dla zgłaszanych roszczeń, w tym załączenie pozwu z załącznikami, nakazu zapłaty oraz innych posiadanych dokumentów istotnych dla sprawy; zabronione jest podawanie danych nieprawdziwych lub niezupełnych;
  • udzielenie Pełnomocnictwa wskazanemu Pełnomocnikowi poprzez kliknięcie przycisku „udzielam pełnomocnictwa” a następnie podpisanie wygenerowanego w Serwisie oświadczenia, załączenie kopii tego Pełnomocnictwa na stronie, szczegółów pozwu o zapłatę.
 2. Użytkownik poprzez udzielenie pełnomocnictwa składa oświadczenie następującej treści ”Oświadczam, iż w przedmiotowej sprawie nie działa w moim imieniu żaden radca prawny”, lub informuje „Anuluj Dług” o imieniu, nazwisku i adresie do korespondencji tego radcy prawnego.
 3. Po dokonaniu zlecenia i spełnienia warunków wskazanych w pkt 1., Użytkownik zobowiązany jest do współpracy z „Anuluj Dług” mającej na celu jak najszybsze, pozytywne zakończenie prowadzonej sprawy. Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do:
  • udzielania odpowiedzi na kierowane przez Serwis „Anuluj Dług” zapytania dotyczące prowadzonej sprawy;
  • zawiadamiania Serwisu „Anuluj Dług” o otrzymaniu od strony przeciwnej wynagrodzenia dodatkowego,
  • zawiadamiania Serwisu „Anuluj Dług” o zawartych ze Stroną przeciwną ugodach i porozumieniach oraz o jakiejkolwiek korespondencji od niego otrzymanej.
  Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zaistniałego zdarzenia.
 1. Pełnomocnik reprezentujący Użytkownika nie jest zobowiązany do osobistego stawiennictwa na terminy posiedzeń/rozpraw wyznaczonych w sprawie Użytkownika przez Sąd. Użytkownik może jednak zażądać jego obecności po wcześniejszym ustaleniu z Serwisem „Anuluj Dług” warunków.
 2. Użytkownik w momencie złożenia zlecenia dokonuje na rzecz Serwisu „Anuluj Dług” (Fundacji Trucker), cesji przyszłej i niepewnej wierzytelności o zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Wynagrodzenie za dokonanie cesji ujęte jest przy dokonywaniu zlecenia reprezentacji przed Sądem. Serwis „Anuluj Dług” jest upoważniony do odebrania od przeciwnika procesowego Wynagrodzenia Dodatkowego.
 3. Serwis „Anuluj Dług”, ani pełnomocnik reprezentujący Użytkownika nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku:
  • nie dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów,
  • dostarczenie dokumentów nieprawidłowych,
  • dostarczenie dokumentów po wymaganym terminie,
  • udzielenia nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji.
  • nie dostarczenie pełnomocnictwa w sposób wymagany w regulaminie (tak elektronicznego jak i skanu podpisanego oryginału)

 § 3 [Rejestracja Konta i dane osobowe] 

 1. Poprzez zarejestrowanie Konta oraz złożenie oświadczenia woli o zapoznaniu się z Regulaminem, oraz zasadami polityki prywatności, które następuje poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w systemie teleinformatycznym będącym częścią Serwisu, Użytkownik składa oświadczenie woli, że wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie teleinformatycznym, który jest częścią Serwisu lub w innych sytuacjach opisanych w RegulaminieUżytkownik składa oświadczenie woli, że wyraża lub nie wyraża zgody na:
  • przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenie Usługi przez system "Anuluj Dług", jego Partnerów lub Fundację Anioły Sprawiedliwości a także przekazywania danych kontaktowych (adres e-mail) Partnerom w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i przedstawienia lub przesłania mu Informacji handlowej. Przekazanie danych kontaktowych następuje za zgodą Użytkownika wyrażoną w formie elektronicznej, w tym poprzez zaznaczenie odpowiedniego elementu Systemu „Anuluj Dług”;
  • przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych;
  • przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w innych celach określonych każdorazowo przez system "Anuluj Dług" odbywa się na gruncie prawa polskiego.
 3. Jeśli Użytkownik skorzysta z zasobów Anuluj-Dlug.pl, a nie złoży jednoznacznego oświadczenia, że nie zgadza się na powyższe warunki zgoda na nie jest domniemana przez serwis do czasu jej jednoznacznego wycofania.
 4. Podczas rejestracji Konta w Serwisie służącego generowaniu dokumentów Użytkownik jest zobowiązany do podania określonych danych osobowych obejmujących co najmniej następujące dane:
  • adres elektroniczny,
  • imię i nazwisko,
  • miejscowość zamieszkania
  • adres pocztowy do korespondencji,
  • tel. kontaktowy,
  • dodatkowe dane o indywidualnym konieczne do wygenerowania danego pisma procesowego.
 5. Inne usługi mogą wymagać podania adresu e-mail lub innych danych w ograniczonym zakresie.
 6. W zależności od zakresu świadczonej Usługi system "Anuluj Dług" może wymagać podania danych osobowych Użytkownika lub innych osób, dla których jest generowany dokument, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zlecenia.
 7. Użytkownik ma dostęp do danych i informacji wprowadzonych do Systemu „Anuluj Dług” po prawidłowym zalogowaniu się do Systemu „Anuluj Dług”, gdzie w panelu klienta obejmującym jego indywidualne dane i informacje może samodzielnie dokonywać modyfikacji, dodawania lub usuwania danych.
 8. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne.
 9. Podane przez Użytkownika dane osobowe nie podlegają weryfikacji, a system "Anuluj Dług" nie ponosi odpowiedzialności za wygenerowanie dokumentów lub przyjęcie zlecenia prowadzenia spraw sądowych w postępowaniu upominawczym lub postępowaniu upominawczym elektronicznym na osoby fikcyjne, lub w czyimś imieniu bez zgody tej osoby.
 10. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez serwis danych technicznych i technologicznych obejmujących:
  • adres IP,
  • wywołany adres internetowy (url),
  • adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na stronę Serwisu,
  • rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,
  • innych informacji transmitowanych protokołem http.
 11. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez serwis na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Anuluj-Dlug.pl. Pliki te nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych (np. wirusów lub tzw. trojanów), nie ingerują w integralność systemu informatycznego bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 12. Anuluj-Dlug.pl dane Użytkownika gromadzi i przetwarza w zbiorze danych osobowych prowadzonym w postaci elektronicznej. Zbiór danych został zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 13. Użytkownik po zarejestrowaniu Konta otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres elektroniczny link potwierdzający.
 14. Anuluj-Dlug.pl nie przetwarza w swoim systemie teleinformatycznym hasła wpisanego przez Użytkownika. W razie utraty hasła, Użytkownik może wygenerować automatycznie nowe hasło.
 15. Udostępnianie hasła przez Użytkownika osobom trzecim jest na wyłączne ryzyko użytkownika.
 16. W celu zarejestrowania się i założenia Konta Użytkownik powinien:
  • wypełnić formularz rejestracyjny;
  • wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe;
  • dane wpisane do formularza dotyczące Użytkownika powinny być zgodne z prawdą;
  • na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres elektroniczny system wysyła potwierdzenie rejestracji Konta w Serwisie, z prośba o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji;
  • brak poprawnej weryfikacji danych, w tym adresu elektronicznego skutkuje brakiem zapisu wprowadzonych danych w pamięci systemu.
  • po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do Systemu „Anuluj Dług”;
  • aktywacja Usług płatnych jest dokonywana niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia o uznaniu rachunku bankowego Anuluj-Dlug.pl;
 17. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług w momencie płatności.
 18. System "Anuluj Dług" ani żadna inna osoba związana z serwisem nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez użytkownika wygenerowanego dokumentu ani za jego następstwa lub skutki prawne oraz finansowe. Wzory dokumentów są sporządzone z należytą prawną starannością, według najlepszej wiedzy prawniczej oraz na podstawie doświadczenia prawnego twórcy, dających wysoką szansę skutecznej obrony przed bezprawiem, ale na ich podstawie decyzje podejmują wyłącznie organy będące ich adresatem oraz niezawisłe sądy, na których działanie system generowania dokumentów nie ma wpływu.
 19. Użytkownik ma prawo do skorygowania wpisanych przez siebie danych. W celu skorygowania błędnych informacji podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu Użytkownik powinien zalogować się w Serwisie, gdzie ma możliwość edytowania wszystkich danych. Po dokonaniu zmian zatwierdza je.

 § 4 [Ograniczenia Korzystania]

 1. Na zasadach określonych w Regulaminie i po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie, Użytkownik może korzystać z zasobów Systemu „Anuluj Dług”.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z dostępu do Systemu „Anuluj Dług” jest możliwe jedynie dla własnych potrzeb Użytkownika, chyba że usługa z której skorzystał była bezpłatna. 
 3. Użytkownik nie ma prawa korzystać z Systemu „Anuluj Dług” w celach komercyjnych, poprzez jego udostępnianie osobom trzecim za wynagrodzeniem lub bez takiego wynagrodzenia, a także nie może publikować jakichkolwiek dokumentów lub w inny sposób rozpowszechniać jakąkolwiek techniką, lub w jakikolwiek sposób elementów Systemu „Anuluj Dług”, jego części lub dokumentów wygenerowanych za pośrednictwem Systemu „Anuluj Dług”. Korzystanie z Systemu „Anuluj Dług” może wymagać uiszczenia opłaty według podanej ceny.
 4. Użytkownikowi w ramach udzielonego uprawnienia do korzystania z Systemu „Anuluj Dług” lub jego elementów, nie przysługuje prawo do:
  • sprzedaży, wypożyczania, wynajmu czy też odstępowania tak Usługi jaki i materiałów w dzięki niej uzyskanych innym instytucjom, osobom trzecim,
  • utrwalania i zwielokrotniania informacji pobranych z Systemu „Anuluj Dług” (dane są udostępniane tylko na użytek własny Użytkownika),
  • utrwalenia i zwielokrotnienia, bądź udostępniania nieodpłatnie lub odpłatnie pobranych z Systemu „Anuluj Dług” dokumentów,
  • usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o właścicielu serwisu podanych w elementach Serwisu i materiałach towarzyszących,
  • modyfikowania kodu wynikowego jakiegokolwiek programu wchodzącego w skład Systemu „Anuluj Dług”, przeprowadzania odwrotnej kompilacji ani odwrotnej asemblacji,
  • wykonywania kopii programów i danych, będących elementami Systemu „Anuluj Dług”,
  • samodzielnego oddzielania od całości elementów Systemu „Anuluj Dług” jakiejkolwiek części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu, niż tam, gdzie została pierwotnie umieszczona przez portal Anuluj-Dlug.pl
  • samodzielnego dokonywania zmian w działaniu Systemu „Anuluj Dług” oraz wszelkich innych zmian technicznych bez zgody właściciela serwisu, tak samo nie ma prawa do wprowadzania do nazewnictwa obowiązującego w Systemie „Anuluj Dług” zmian, dodatków lub skrótów, które zniekształcają treść lub formę,
 5. Użytkownik ma prawo do kopiowani, powielania, utrwalani i multiplikowania informacji znajdujących się w bezpłatnej części systemu "Anuluj Dług"

 § 5 [Odpowiedzialność i jakość] 

 1. Właściciel systemu oświadcza, że System „Anuluj Dług” jest stworzony i aktualizowany wedle jego najlepszej wiedzy i z należytą starannością.
 2. Wyłącza się uprawnienia Użytkownika nie będącego Konsumentem wobec Anuluj-Dlug.pl z tytułu rękojmi, o których mowa w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 3. Użytkownik będący Konsumentem, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a tym samym takiemu Użytkownikowi Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy świadczonej na odległość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 02 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Użytkownik będący Konsumentem został poinformowany, że świadczone Usługi określone w niniejszym Regulaminie, mając na uwadze ich charakter nie mogą zostać zwrócone, a tym samym zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 02 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – nie przysługuje mu przewidziane w tej ustawie prawo do odstąpienia od zawartej umowy na odległość.
 5. Właściciel serwisu umożliwia dostęp do Systemu „Anuluj Dług”, na zasadach określonych Regulaminem, przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu, za wyjątkiem przerw koniecznych do wykonania konserwacji infrastruktury i oprogramowania Systemu.
 6. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu informatycznego, „Anuluj Dług” ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia dostępu do Systemu „Anuluj Dług” bez wcześniejszego powiadomienia i do przeprowadzenia prac serwisowych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu „Anuluj Dług”.
 7. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Systemu jak również za zaprzestanie świadczenia Usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej.
 8. „Anuluj Dług” nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Systemu „Anuluj Dług” wynikający z błędnej autoryzacji Użytkownika, błędnego wpisywania kodu aktywacyjnego, braku możliwości dokonania zapłaty z winy leżącej po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej.
 9. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zamieszczonych w Systemie „Anuluj Dług”, jego częściach lub elementach oraz posłużenia się nimi przez Użytkownika.
 10. Właściciel zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Systemu „Anuluj Dług” treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Systemie „Anuluj Dług” oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 11. Korzystanie z Systemu „Anuluj Dług” nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 12. W każdym przypadku, odpowiedzialność Anuluj-dlug.pl wobec Użytkownika z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia pobranego przez Anuluj-dlug.pl.
 13. W przypadku osoby fizycznej (konsumenta) ograniczenia określone w pkt. 5 – 10 powyżej nie mają zastosowania.
 14. Wszelkie sprawy wykraczajace poza zakres portalu, np nie zgłaszane przez stronę pozwaną, nękaną przez firmy windykacyjne lub podlegajacą egzekucji komorniczej a także te o wysokim stopniu komplikacji, rodzinne, pracownicze itd wymagające gruntownej analizy dokonanej przez adwokata lub radcę prawnego są analizowane w terminie do 21 dni od dnia złozenia zlecenia. 

 § 6 [ Wymagania techniczne] 

 1. Do korzystania z dostępu do Systemu „Anuluj Dług”” wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:
  • dostępu do Internetu,
  • dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  • przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Internet Explorer 9.0, Mozilla Firefox 25.0, Google Chrome 33.0, Safari 6.0, Opera 12.0
 2. Podczas korzystania z Systemu „Anuluj Dług” niezbędnym wymogiem jest, by przeglądarka internetowa Użytkownika akceptowała pliki typu cookie. Pliki typu cookie, to informacja zapisywana przez serwer Systemu „Anuluj Dług” na komputerze Użytkownika, który może po zapisaniu takiego pliku odczytać go przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera
 3. „Anuluj Dług” nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Użytkownika niezbędnego dostępu do Systemu „Anuluj Dług” dzięki korzystaniu z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Systemu „Anuluj Dług” lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje umowa zawarta przez Użytkownika z podmiotem udostępniającym takie usługi lub oprogramowanie.

 § 7 [Płatność] 

 1. Korzystanie z Usług płatnych określonych w Serwisie wymaga dokonania płatności przez Użytkownika w wysokości określonej przez serwis Anuluj-Dlug.pl przed rozpoczęciem jej świadczenia w Cenniku.
 2. Dokonanie płatności następuje za pośrednictwem operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne w tym poprzez przelew lub zapłatę kartą płatniczą.
 3. Użytkownik dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.
 4. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej (przelew), Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.
 5. „Anuluj Dług” w żaden sposób nie gromadzi i nie zapisuje danych identyfikacyjnych Użytkownika związanych z realizowaniem płatności, w szczególności takich jak dane karty płatniczej, dane dostępowe do systemów transakcyjnych, ani w inny sposób nie wpływa na dokonywanie płatności przez Użytkownika.
 6. Po prawidłowym dokonaniu płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych, użytkownik otrzymuje informację o dokonaniu płatności.
 7. Cennik jest zawarty na wstępie regulaminu przy określeniu ceny usług. 
 8. Raz wyedytowany dokument może być wielokrotnie pobrany bez dodatkowych opłat z panelu klienta. Każde tworzenie nowego dokumentu i edycja dokumentu istniejącego wiąże się z obowiązkiem powyższej opłaty za jego pobranie. Innych kosztów system „Anuluj Dług” nie przewiduje. Nie ma ani abonamentów, ani kosztów typu sms - tej usługi nie prowadzimy.
 9. W przypadku uzyskania wskazówek oraz ścieżki działania wykorzystanie przez użtkownika otrzymanej od nas wiedzy aby skorzystać z prawnika konkurencyjnego dla Anuluj-Dlug.pl bezwzględnie zamyka to zlecenie. Każda nowa sprawa zlecona przez takiego użytkownika musi zostać osobno opłacona

 § 8 [wsparcie indywidualnie]

 1. W przypadku zlecenia indywidualnego za pomocą formularza kontaktowego koszt usługi ustalany jest każdorazowo za pomocą korespondencji e-mail.
 2. Usługi indywidualne realizuje zespół prawników współpracujących z Anuluj-Dlug.pl rezydujących na całym świecie
 3. W przypadku klienta biznesowego lub innego klienta, którego obsługa nie jest w zakresie Fundacji Trucker, odpowiedzialnym za realizację zlecenia zlożonego przez portal związanego z sądową, posądową i egzekucyjną obsługą klienta, wyznaczeniem pełnomocników procesowych, prowadzenie sprawy realizuje Firma Consultingowa odpowiedzialna za obsługę tych klientów przez portal, która dokonuje obciążenia klienta Fakturą VAT za wykonaną usługę, z możliwością potrącenia środków przekazanych Fundacji. Faktura VAT obejmuje: reprezentację przez profesjonalnego pełnomocnika przed sądem (10% wartości przedmiotu sporu za złożenie sprzeciwu), zwrot kosztów zastępstwa procesowego w całości, 10% wartości przedmiotu zaskarżenia za uzyskanie ponownego doręczenia nakazu zapłaty i uchylenie jego prawomocności, 50% odzyskanych środków od byłego wierzyciela po uchyleniu egzekucji, kary w wyżej wymienionej wysokości za cofnięcie pełnomocnictwa po podjęciu czynności przed sądem.

 § 9 [Postanowienia końcowe] 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin może ulec zmianie w trakcie funkcjonowania systemu „Anuluj Dług” Użytkownika obowiązuje wersja aktualna w momencie zakupu usługi. 
 3. System „Anuluj Dług” może zablokować IP i konto użytkownika w przypadku:
  • złamania przez niego Regulaminu lub stosowania czarnego PR-u przeciwko Fundacji Trucker, Anuluj-Mandat.pl, Anuluj-Dlug.pl, właścicielom, współpracownikom i partnerom. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • naruszenie zasad bezpieczeństwa Systemu „Anuluj Dług”.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień Regulaminu jedynie na korzyść Użytkownika.
 5. W przypadku zaistnienia okoliczności nie przewidzianych w niniejszym Regulaminie dane użytkownika systemu „Anuluj Dług” są chronione.
 6. Użytkownik systemu „Anuluj Dług” ma prawo do pobierania i rozpowszechniania treści z bloga raz z aktywnym linkiem
 7. pl ma prawo do publikowania dokumentów nadesłanych przez użytkowników systemu "Anuluj Dług" po uprzednim usunięciu z nich danych osobowych, chyba, że na publikację danych osobowych użytkownik wyrazi osobną zgodę. 
 8. Portal Anuluj-Dlug.pl ma prawo odmówić ostatecznie lub natychmiast wstrzymać pomoc i obsługę dłużnika agresywnego, posługującego się słowami obelżywymi, o zachowaniach patologicznych i ubliżającemu zespołowi Anuluj-Dlug.pl, mecenasom lub zachowujacemu się niegodnie na sali sądowej albo niezgodnie z obowiązującym prawem - bez zwracania poniesionych kosztów.

Gwarancje 

Anuluj-Dlug.pl gwarantuje najwyższy standard obsługi prawnej, zgodny z aktualnym prawem, wykładnią i linią orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego. Nie gwarantujemy i nie możemy gwarantować skuteczności naszych porad/usług przed organami, które nie zawsze przestrzegają prawa. Nie gwarantujemy i nie możemy gwarantować skuteczności naszych porad przed sądami, gdyż sądy podejmują suwerenne orzeczenia. 

Kodeks dobrych praktyk

 1. Wygenerowany dokument i jakość usługi indywidualnej mogą być reklamowane,
 2. Na reklamację co do jakości dokumentu (nie treści) odpowiadamy w 48h
 3. Reklamacja co do jakości płatnej usługi indywidualnej świadczonej przez formularz zleceń może dotyczyć tylko kwestii merytorycznych.
 4. Na reklamację dot. zleceń indywidualnych odpowiadamy w 48 h.
 5. Same zlecenia indywidualne realizujemy w 48h liczone od początku następnej doby.
 6. Po przyjęciu zlecenia reprezentacji przed Sądem pełnomocnik w terminie 48h liczonych od początku następnej doby złoży sprzeciw i/lub zgłosi się do sprawy Użytkownika.
 7. Serwis działa poza granicami kraju na podstawie prawa Zjednoczonego Królestwa (Wielkiej Brytanii), prawo polskie może być brane pod uwagę jeśli właściciel serwisu tak zdecyduje i będzie to rozwiązanie korzystne dla użytkownika serwisu.

 

Reklamacje

 1. Każdemu klientowi przysługuje reklamacja za pośrednictwem zakładki "kontakt"
 2. Reklamacja techniczna składana jest na ww. adres
 3. Reklamacja dotycząca zakresu i jakości usługi składana jest na adres kontakt@anuluj-dlug.pl
 4. Uwagi prawne przesyłane są na adres kontaklt@anuluj-dlug.pl

 

Uwaga, cennik Anuluj-Dlug.pl dotyczy lat 2015-2017 w okresie kiedy portal był własnością firmy brytyjskiej, informacje z cennika mają charakter archiwalny na potrzeby skarbowe płacących z tego okresu. Obecnie administratorem Anuluj-Dlug.pl jest Fundacja Trucker nie prowadząca działalnosci gospodarczej pobierająca opłaty w charakterze odpłatnej działalności pożytku publicznego.