Logo
27
11.2019

Upadłość konsumencka szansą dla zadłużonych - zmiany w prawie
Upadłość konsumencka jest to w zasadzie szereg czynności mających na celu oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która stała się niewypłacalna.

Niewypłacalności to taki stan, w którym dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Nie jest to jednak, wbrew powszechnemu mniemaniu, zupełnie nowy start dla zadłużonej osoby, bez jakichkolwiek konsekwencji.

Zasadniczo umorzenie obejmuje wszystkie zobowiązania upadłego, które wykazał on we wniosku, a także takie, które powstały po zgłoszeniu się wierzycieli w trakcie postępowania upadłościowego. Trzeba jednak pamiętać, że w postępowaniu upadłościowym dochodzi do likwidacji (czyli w skrócie sprzedaży) całego lub części majątku dłużnika.

Chyba najbardziej dobitnym przykładem jest sprzedaż mieszkania dłużnika. W takim przypadku sędzia-komisarz wydziela upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości na okres do dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy.

            Co zmienia się w przepisach ustawy?

Najbardziej doniosłą zmianą jest brak konieczności przeprowadzenia badania, z jakich przyczyn doszło do stanu niewypłacalności dłużnika, nowelizacja uchyla więc przepis, na mocy którego sąd oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa.

Okoliczności te będą jednak weryfikowane później, na etapie ustalania planu spłaty wierzycieli (czyli swoistego harmonogramu spłaty zadłużenia) - dotychczas nie mógł on przekraczać okresu 36 miesięcy. Jednakże, w przypadku gdyby upadły dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty nie może być ustalony na okres krótszy niż 36 miesięcy ani dłuższy niż 84 miesiące. Dla dłużnika jest to po prostu przedłużenie tej niedogodności.

Jednocześnie nałożono nowe wymogi dotyczące wniosku o ogłoszenie upadłości, np. wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 - informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;

- informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł;

- oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Istotne zmiany następują również dla dłużników, którzy nie posiadają żadnego majątku - będą mogli skorzystać z uproszczonej procedury w zakresie upadłości.

Jednocześnie nowelizacja wprowadza instytucję skargi na czynności syndyka (a więc osoby prowadzącej postępowanie upadłościowe), w przypadku gdyby prawo upadłego, wierzyciela lub innej osoby zostało w skutek czynności lub zaniechania syndyka naruszone lub zagrożone.

Wprowadzono również istotną zmianę w zakresie umorzenia postępowania przez Sąd. Sąd umorzy takie postępowanie, jeśli zostanie ujawnione, że dane podane przez dłużnika we wniosku o ogłoszenie upadłości są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Skutkiem umorzenia postępowania jest możliwość dochodzenia zaspokojenia przez wierzycieli na zasadach ogólnych. Jednakże postępowania nie umarza się, jeżeli takie umorzenie mogłoby skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli.

 

            Warto również wskazać zmiany w przypadku, gdyby osobista sytuacja upadłego wskazywała, że nie byłby on zdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach spłaty wierzycieli, tzn. umorzenia zobowiązań upadłego, w przypadku gdy taka sytuacja nie ma charakteru stałego. Dochodzi wówczas do warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty, pod warunkiem, że w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań, upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty, na skutek którego sądu uzna, że niezdolność upadłego do dokonywania spłat ustała  - i w konsekwencji ustali plan spłaty. Trzeba też podkreślić, że w takim przypadku nałożono na upadłego zakaz dokonywania czynności prawnych dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego sytuację majątkową, chociaż w w wyjątkowych przypadkach, upadły może wnieść do sądu o wyrażenie zgody na dokonanie takiej czynności lub zatwierdzić jej wykonanie. Nałożono również obowiązek składania przez upadłego corocznie sprawozdania ze swojej sytuacji majątkowej oraz zawodowej.

Wskazano również okoliczności, w których sąd uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego:

1) nie złożył w terminie sprawozdania o swojej sytuacji majątkowej oraz zawodowej;

2) w sprawozdaniu podał nieprawdziwe informacje, w szczególności zataił osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe,

3) dokonał opisanej wyżej czynności prawnej ,bez uzyskania zgody sądu albo czynność ta nie została przez sąd zatwierdzona,

4) ukrywał majątek lub czynność prawna upadłego została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli

 • chyba że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub zaniechanie uchylenia postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

W powyższych przypadkach, zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty nie podlegają umorzeniu.

Jak widzimy, materia dotycząca upadłości konsumenckiej jest bardzo skomplikowana, natomiast każda sytuacja dłużnika powinna być oceniana jednostkowo, z uwagi na jego interes oraz skomplikowane najcześciej okoliczności życiowe.

Co zatem użytkownik Anuluj-Dlug.pl będący w spirali zadłużenia może zrobić teraz, by dowiedziec się jak najwięcej na temat całości swojego zadłużenia, szans pozbycia się na zawsze niektórych długów oraz zbadać możliwości przeprowadzenia upadłości?

Skorzystać z naszej usługi PREMIUM (500 zł. wpłaty), w której kompleksowo zajmujemy się całością spraw dłużnika od strony własnie zbadania stopnia zadłużenia, szans podjęcia walki i rekomendowaneś ścieżki upadłości.

USŁUGA PREMIUM - kliknij

Osoby kwalifikujące się i zainteresowane takim ostatecznym oczyszczeniem swojej sytuacji przekażemy do ekspertów Anuluj-Dlug.pl od spraw upadłości, którzy wycenią całość procesu i go przeprowadzą. Wielokrotnie korzystniejsze bowiem jest zapłacenie raz za upadłość i mieć światło w tunelu, niż podlegać niekończącej się egzekucji i windykacji przez wiele wiele lat.

Zajmujemy się też upadłością przedsiębiorców.

Naszą Usługą Premium rozpoczniesz ten proces. Warto spróbować.

Poniżej szablon to wypełnienie dla zainteresowanych upadłością wszelaką. Tych informacji będziemy potrzebować aby złożyć wniosek i sprawnie przeprowadzić proces:

Imię i nazwisko:

Adres do korespondencji, email, telefon:

 

 1. Nazwa wierzyciela widniejąca na pismach z sądu:

 

 1. Nazwa wierzyciela na pismach komorniczych:

 

 1. Szerzej stan faktyczny:  
  • Wysokość zadłużenia:
  • Okoliczności powstania zadłużenia:
  • Na co przekazano środki z zaciągniętych kredytów/pożyczek?

 

 1. Sytuacja rodzinna:
  • Czy dłużnik posiada małżonka? TAK/NIE Jaka umowa majątkowa?
  • Czy dłużnik posiada dzieci? TAK/NIE Inne osoby na utrzymaniu?

 

 

 1. Sytuacja finansowa:
  • Źródło dochodów:
  • Wysokość dochodów:
  • Wykaz majątku / wycena poszczególnych składników majątku:
  • Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego/ kto jest właścicielem lokalu?
  • wysokość wszystkich miesięcznych obciążeń jakie ponosi dłużnik takich jak żywność, leki, opłaty (w tym raty kredytów/pożyczek, czynsz …), koszty utrzymania rodziny:
 1. sytuacja osobista - jeśli dłużnik chorował:
  • okoliczności i przebieg choroby:

 

Sprawdź Kupon Ratunkowy - przygotowujący do rozpoczęcia działań naprawczych:

https://anuluj-dlug.pl/advice_premium/step_1?id_referer=

Zespół Anuluj-Dlug.pl

Pod redakcją Adama Nawrockiego i Gabrieli Pisarek