Logo
23
10.2019

Wyrok zaoczny – na przykładzie łatwej wygranej z mBankiem
Często spotykamy się z pojęciem Wyrok Zaoczny. Co on jednak oznacza? W jakich okolicznościach jest wydawany? Oraz co najczęściej Nas dziwi, dlaczego o nim nic nie wiedziałem? Rzadziej wyrok zaoczny wydawany jest na niekorzyść wielkiech instytucji dysponujących rozbudowanym aparatem biurokratyczno-prawnym:

 

Kodeks postępowania cywilnego wymienia kilka rodzajów orzeczeń którymi Sąd kończy danym etap postępowania. Są to Wyroki, postanowienia oraz nakazy zapłaty. Zarządzenia Sądu nie kończą postępowań w sprawie.

Zaznaczyć należy iż wyroki dodatkowo dzielimy na tzw. „oczne” powszechnie określane mianem Wyroków, oraz wyroki zaoczne, które omówimy w niniejszym artykule.

Wyrok zaoczny to zwykły wyrok, w którym sąd orzeka o żądaniach sformułowanych w pozwie. Sąd wydaje go w przypadku braku złożenia odpowiedzi na pozew przez stronę pozwaną. W większości przypadków są to wyroki uwzględniające żądanie pozwu.

 

Art. 339 kodeksu postępowania cywilnego w jego aktualnym brzmieniu przewiduje kiedy Sąd może wydać wyrok zaoczny „. § 1. Sąd może wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany w wyznaczonym terminie nie złożył odpowiedzi na pozew. § 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda o faktach zawarte w pozwie lub pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed posiedzeniem, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa.”.

 

Każdy kto odebrał pozew skierowany przez firmę windykacyjną do Sądu i zapoznał się z jego treścią wie, że pozwy często są skonstruowane w taki sposób aby trudno z nich wywnioskować czego dokładnie dotyczy sprawa. Fundusze w oparciu, o które zbudowany jest w Polsce rynek windykacyjny, przedstawiają tzw. „wyciągi z ksiąg rachunkowych funduszu”, z których to ma niby wynikać, iż pozwany jest firmie windykacyjnej winny jakieś pieniądze.

Tak skonstruowany pozew dostarczany jest Sądom w dużych paczkach – czasami nawet po kilka tysięcy sztuk jednorazowo. W konsekwencji niektóre wydziały są zalewane pozwami po kilkadziesiąt stron. Sądy analizują pozwy pod względem formalnym.

Przez wiele dekad obowiązywało w procedurze cywilnej tzw. „domniemanie doręczenia”. Polegające na tym że po podwójnej awizacji przesyłki skierowanej na adres wskazany w pozwie, powstawało domniemanie jakoby dana przesyłka była doręczona do rąk adresatowi, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Takie domniemanie połączone z brakiem reakcji pozwanego na pozew, skutkowało częstym wydawanie wyroku zaocznego przez Sąd. Dodatkowym pokrzywdzeniem takiej osoby był obowiązek opłacenia sprzeciwu od wyroku zaocznego.

Bo formą zaskarżenia wyroku zaocznego jest sprzeciw, którego jednak nie należy mylić ze sprzeciwem od nakazu zapłaty:

 

Art. 344 KPC

  • 1. Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku.
  • 2. W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.
  • 3. Sprzeciw złożony po terminie oraz sprzeciw, którego braków strona w wyznaczonym terminie nie uzupełniła, a także sprzeciw nieopłacony, sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym.

 

Czy zmiana sposobu doręczania pozwów – praktyczne usunięcie domniemania doręczenia, skutkować będzie zmniejszeniem ilości wyroków zaocznych? Czas pokaże. Jednak co najważniejsze przesyłki sądowe należy odbierać. Jeżeli nie do końca rozumiemy czego sprawa dotyczy to polecamy skontaktowanie się z profesjonalnym pełnomocnikiem np. radcą prawnym, aby nie popełnić błędu lub przegapienie terminu sądowego.

Ale nie tylko z powodu domniemania doręczenia pojawiała się bierność pozwanego skutkująca wydaniem wyroku zaocznego.

Trzeba też pamiętać, że interpretując przepisy literalnie wyrok zaoczny może być wydany mimo złożenia przez pozwanego sprzeciwu od nakazu zapłaty. Jakim cudem?

Sprzeciw bowiem dotyczy postępowania upominawczego z sygnaturą Nc lub Nc-e (gdy dotyczy e-Sądu), potem jednak sprawa przekazywana jest do „nowego” postępowania zwykłego o nowej sygnaturze C lub GC, często przed innym sądem, w którym wszystko się toczy formalnie od początku a sąd może wziąć pod uwagę sprzeciw czy tezy zawarte w sprzeciwie – dotyczącym wcześniejszego postepowania uproszczonego Nc - ale nie musi. Jeśli teraz w postępowaniu zwykłym pozwany nie zareaguje na nadesłany pozew – mylnie zakładając, że przecież już wszystko napisał w sprzeciwie to sąd może wydać wyrok zaoczny.

Podobne jak to się odbyło w kazusie sporu Pani Bożeny, która pozwała mBank na blisko 20 tys. zł. - czego wynikiem był wyrok zaoczny ilustrujący na początku ten artykuł.

 

Sytuacja faktyczna była sama w sobie dosyć interesująca:

Pani Bożena zawarła umowę kredytu konsumpcyjnego z mBankiem na 25 000 zł. Z jakiejś przyczyny mBank uznał, że kredyt nie jest spłacany prawidłowo i wypowiedział umowę Pani Bożenie a następnie wystawił Bankowy Tytuł Egzekucyjny, na który uzyskał z sądu klauzulę wykonalności i poszedł do komornika.

Komornik podjął na zlecenie banku działania egzekucyjne i ściągnął Pani Bożenie łącznie ponad 19 000 zł.

Wtedy to Pani Bożena przyszła po ratunek do Anuluj-Dlug.pl

Ekspert Anuluj-Dlug.pl mec. Konrad Olczak stwierdził, że mBank wydał to BTE z rażącym naruszeniem prawa i doprowadził do uchylenia klauzuli wykonalności na Bankowym Tytule Egzekucyjnym, a więc tytuł wykonawczy upadł – w związku z czym mBank dostał wezwanie do zwrotu Pani Bożenie całości kwoty zajętej przez komornika.

mBank odmówił jednak zwrotu tej kwoty twierdząc, że dokonał na nią potrącenia odnośnie rozliczenia innego kredytu, który w międzyczasie wzięła w tym banku Pani Bożena.

W AD uznaliśmy, że mBank nie miał do tego prawa i powinien Pani Bożenie zwrócić zabrane pieniądze przelewem – złożyliśmy więc w imieniu klientki powództwo na tę kwotę w postepowaniu upominawczym przeciwko mBankowi, zarzucając tej instytucji bezpodstawne wzbogacenie.

Od doręczonego Nakazu Zapłaty bank wniósł skutecznie sprzeciw, sprawa więc trafiła do postepowania zwykłego zmieniając sygnaturę Nc na sygnaturę C. W ramach tego już „nowego” postępowania Sąd doręczył pozwanemu mBankowi pozew Pani Bożeny przygotowany przez mecenasów z Anuluj-Dlug.pl

Tu jednak bank popełnił błąd, bo albo przegapił konieczność złożenia odpowiedzi na pozew, albo – co bardziej prawdopodobne – uznał, że wszystkie swoje argumenty zawarł w sprzeciwie złożonym w postępowaniu upominawczym i więcej już pisać nie trzeba.

Lekceważąc przy tym fakt, że sąd swoim postanowieniem odciął się ewidentnie od prowadzonego wcześniej postępowania uproszczonego.

W ten sposób Sąd, nie doczekawszy się od pozwanego banku odpowiedzi na pozew Pani Bożeny, wydał Wyrok Zaoczny uznając w całości powództwo przeciwko mBankowi.

 

 

Bank jednak nie odpuścił i złożył w terminie sprzeciw od tego wyroku zaocznego.

Na niewiele mu się jednak to zdało ponieważ Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście tegoż sprzeciwu ostatecznie nie uznał i wyrok korzystny dla Pani Bożeny utrzymał.

 

 

I tak mBank, który najpierw zbyt pochopnie i nieprawidłowo rozwiązał umowę kredytu konsumpcyjnego, przyszarżował z wystawieniem BTE i egzekucją komorniczą, a następnie nie chciał oddać zasądzonych pieniędzy, bo je sobie zacharapcił na poczet zupełnie innej umowy kredytu… teraz musiał nie tylko przelać Pani Bożenie kwotę niemal 20 tys. zł to jeszcze dodatkowo musiał opłacić zasądzone koszty zastępstwa procesowego prawnikom z Anuluj-Dlug.pl.

 

W ten sposób sprawiedliwości stało się zadość, arogancja mBanku została utemperowana, a jego klientka odzyskała stracone pieniądze ponosząc tylko symboliczne koszty obslugi profesjonalnego pełnomocnika procesowego.

 

KO i TP z Anuluj-Dlug.pl

 

Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem naszej pomocy w sprawach sporów z bankami i funduszami sekurytyzacyjnymi lub też analizą, czy tytuł wykonawczy na podstawie którego działa komornik nie nadaje się do uchylenie – zapraszamy do kliknięcia na ten link: https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1