Logo
07
02.2016

Anuluj-Dlug.pl przedłożył Rządowi projekt jak uchronić środki z Programu 500+ przed zakusami windykatorów, komorników i banksterów
 

 

Środki, które mają otrzymać rodzice na dzieci w ramach rządowego Programu 500+ mają być zwolnione od egzekucji komorniczej, ale tylko formalnie, gdyż ochrona przewidziana w obecnym projekcie jest typowa i od lat nie działa. Rzeczywistość bowiem jest taka, że komornik nie zajmuje wierzytelności z chronionych środków ale konta bankowe zadłużonej rodziny, kładąc łapę na wszelkich pieniążkach jakie na nich są i trafią w przyszłości. Zanim tak pozbawiona majątku osoba się zorientuje, pójdzie do prawnika, wniesie postepowanie egzekucyjne i udowodni, że tych pieniędzy komornik zabrać nie miał prawa środków tych dawno już nie ma, a komornik tylko rozkłada ręce: "ja nie zajmowałem środków pieniężnych tylko rachunek bankowy, skąd mogłem znać źródło finansów, które tam trafiły, teraz już przekazałem je wierzycielowi i pobrałem koszty egzekucyjne - które mi się należą, ponieważ czynność została wykonana skutecznie i na podstawie praworządnego tytułu egzekucyjnego". Przy tym komornika kompletnie nie interesuje w tym przypadku, że tytuł egzekucyjny, czyli sądowy nakaz zapłaty wydany był przez e-sąd w oparciu o kłamstwa windykatora a uprawomocnił się mimo, że nigdy nie był prawidłowo doręczony rzekomemu dłużnikowi.

 

(więcej o przekrętach windykatorów w 2 części tego wykładu:

 https://asbiromedia.com/video/2016/0002_91258061788830241497/KP_2016-01-09_Tomasz_Parol_01.mp4 )

 

Uznając, że pozytywny efekt demograficzny zostanie wywołany dopiero wtedy, gdy środki wychowawcze przewidziane przez 500+ nie tylko zostaną skutecznie dostarczone rodzicom dzieci obecnych i przyszłych, ale przy tym będą zabezpieczone w sposób wyjątkowo skuteczny przed zaspokojeniem innych celów niż zaplanowane przez Polskich Rodziców (a tak się dzieje zawsze gdy łapę na nich kładzie windykator, komornik, bank, ZUS czy skarbówka) Zespół Anuluj-Dlug.pl opracował plan szczególnej ochrony, polegającej na wpisanie do ustawy ochrony przed egzekucją komorniczą i administracyjną specjalnych rachunków bankowych, zakładanych tylko na poczet wypłat 500+ przez samorządy dla osób uprawnionych tylko w bankach polskich. Na taki rachunek wpłacać pieniądze mógłby tylko Rząd, a wypłacać z niego lub obciążać go tylko osoba uprawniona, która wcześniej złożyła wniosek o przyznanie środków wychowawczych na dzieci i wniosek ten został uznany. Takiego rachunku niemógłby zająć ani komornik ani poborca skarbowy - bank miałby obowiązek odmówić wykonania takiego "zajęcia" pod rygorem odpowiedzialności karnej urzędnika bankowego i na ryzyko finansowe banku (za niedopełnienie obowiązków i zajecie komornicze takiego konta bank musiałby osobie poszkodowanej te pieniądze natychmiast zwrócić). To specjalne konto bankowe nie mogłoby jednak służyć do ukrywania innych środków przed wierzycielami, gdyż obywatel nie mógłby na nie wpłacać żadnych pieniędzy, mógłby co najwyżej korzystać ze środków które przekaże tak samorząd.

Naszym zdaniem, to rozwiązanie i prawo zakładania przez samorządy rachunków tylko w bankach polskich (mowa tu dzisiaj o 600 bankach spółdzielczych oraz o Banku Pocztowym) uchroniłoby te 17,2 mld środków wygospodarowanych z Polskiego Budżetu na Polskie Dzieci przed zakusami banksterów z banków obcych, słowem przed wpompowywaniem ich w międzynarodowe systemy finansowe i drenażem za pomocą różnych bandyckich usług, które nagle mogą się pojawić by pozyskać a potem oszukać beneficjentów 500+. Możemy sobie wyobrazić już teraz ten festiwal ofert "załóż u nas darmowe konto 500+ (w pierwszym roku i bez oprocentowania za lokaty), z darmową kartą kredytową (ale wielkimi karami), z super łatwą linia kredytową na rachunku (ale mocno oprocentowaną), znakomitym ubezpieczeniem (kolejne poliso-lokaty) i innymi fajerwerkami do "pomnażania majątku" i "zdobywania dóbr" (wystarczy sobie przypomnieć "opcje walutowe" czy "kredyty frankowe" oraz "amber gold"). Naszym zdaniem Banki Polskie, które są teraz jeszcze nawet w najmniejszej Gminie można by zobowiązać, że każda usługa kierowana do użytkownika rachunku 500+ usiałaby uzyskać akceptację KNF i w ten sposób mogłyby konkurować ze sobą na działania etyczne i ochronę (prawną oraz inwestycyjną) pozyskanych w ten sposób młodych klientów. Poza wszystkim, pieniądze rządowe wsparły też w ten sposób rodzimy-polski system bankowy, a nie obcy, nie wypływałyby za granicę, a także dawały motywację do repolonizacji innych banków np: jeśliby PKO BP chciał wziąć udział w tym torcie musiałby stać się na powrót własnością Polaków.

Nasz pomysł także byłby korzystny dla rządu, samorządów i podatników, ponieważ polskie banki wzięłyby w ten sposób na siebie koszty obsługi wnioskodawców i beneficjentów środków, one obsłużyłyby nowych klientów swoimi urzędnikami, miałyby interes by np. sfinansować cały system informatyczny do składania wniosków, konsultacji czy obsługi bankowej a jednocześnie miałby środki obrotowe oraz motywację py celem utrzymania klienta wprowadzić przyjazne, korzystne i uniwersalne produkty bankowe obecne wszędzie indziej za mniejsze pieniądze niż nastawione tylko na zysk wielkie międzynarodowe banki komercyjne.

W ten sposób projekt 500+ byłby nie tylko narzędziem demograficznym zwiększającym dzietność Polaków, ale także środkiem do zabezpieczenia polskich rodzin przed biedą oraz spiralą zadłużenia, sposobem na wzbogacenie gospodarstw domowych, sposobem na zatrzymanie środków w Polsce oraz impulsem do wsparcia a z czasem repolonizacji polskiego systemu bankowego. Byłby to też wyraźny sygnał polityczny Rządu, że to Polacy w Polsce są dobrem narodowym i że niniejszym kończy się rozkradanie naszej gospodarki.

 

 

Wszystko można zagwarantować jedną prostą zmianą w art. 14 projektu ustawy Rodzina 500+ poprzez dopisanie:

 

 1. Wypłata świadczenia wychowawczego dokonywana jest na indywidualny rachunek bankowy utworzony tylko w tym celu, który nie podlega egzekucji sądowej, komorniczej oraz administracyjnej, a prowadzony jest przez bank o polskim kapitale zakładowym na zlecenie podmiotu, o którym mowa
  w art. 9 ust. 1.

 

Projekt ten został zaprezentowany przez nas Minister Rafalskiej osobiście, a dokument o poniższej treści wraz z propozycją zmiany projektu sutawy został w dniu 4.02.2016 przekazany na spotkaniu przez Tomasza Parola Szefa Anuluj-Dlug.pl Olgierdowi Podgórskiemu Dyrektorowi Departamentu Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w obecności Pana Naczelnika odpowiedzialnego za prace legislacyjne nad 500+ i ewentualne przygotowanie rządowej autoporawki. Jak się doczytacie, chodzi de facto o dodanie do ustawy jednego zdania:

Treść całego dokumentu:

 

 

Dlaczego nie jest wystarczające obecnie zastosowane w projekcie ustawy o świadczeniu wychowawczym ‘500+’

zabezpieczenie wypłacanych środków przed postępowaniem egzekucyjnym

 

Opracowanie wraz z propozycją zmian: Anuluj-Dlug.pl

 

Chwilą zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego jest moment doręczenia zawiadomienia bankowi w trybie art. 889 § 1 pkt 1 KPC, a więc w świetle tego przepisu dla skutków zajęcia nie ma znaczenia moment, w którym do dłużnika dotrze zawiadomienie.

 

Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego ma zakres wybiegający poza ramy stanu, jaki istnieje w chwili samego zajęcia. Wynika to z faktu, iż zajęciu podlegają nie tylko te sumy, które w momencie zajęcia były złożone na rachunku bankowym, lecz także te, które wpłyną na ten rachunek przez cały okres trwania egzekucji z tego rachunku.

W art. 889 § 2 k.p.c. ustawodawca wskazał ograniczenie skutków zajęcia wobec sum przeznaczonych przez dłużnika na następujące cele:

 - wynagrodzenia za pracę wraz z podatkami oraz innymi ciężarami ustawowymi;

- alimenty oraz renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania  ale tylko do wysokości w tym paragrafie określonej.

 

Wypłaty kwot na w/w cele mogą następować tylko, jeśli zostaną spełnione dwie dodatkowe przesłanki:

 • dłużnik udokumentuje istnienie tego typu wierzytelności oraz
 • komornik udzieli zezwolenia na wypłatę.

 

Na tę ostatnią czynność przysługuje skarga na czynności komornika w trybie art. 767 KPC. Mało precyzyjna treść budzi wątpliwości co do tego, czy takie zezwolenie może być udzielane każdorazowo, kiedy kolejne należności z tych tytułów staną się wymagalne, czy też może to nastąpić jednorazowo po zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego. Należy uznać, że możliwe jest przyjęcie, że tego typu zezwolenie na wypłaty może mieć charakter zbiorczy dotyczący kolejnych wypłat tego rodzaju. Jednak należy rozważyć, czy takie rozwiązanie nie będzie stanowić przejawu nadmiernej ochrony roszczeń osób trzecich względem roszczeń wierzyciela wynikających z tytułu wykonawczego.

W odniesieniu do wynagrodzeń za pracę wypłaty dokonuje się dłużnikowi, który powinien następnie uregulować należności względem swoich pracowników, natomiast
w przypadku alimentów i rent alimentacyjnych – wypłaty dokonuje się bezpośrednio do rąk osób uprawnionych.

Należy jednak pamiętać, iż prowadząc egzekucję z rachunku bankowego dłużnika nie ma możliwości odebrania mu całej kwoty znajdującej się na tym rachunku, bowiem art. 54 Prawa bankowego przewiduje limit kwot niepodlegających zajęciu. Nie dotyczy on rachunków firmowych.

 

Art. 54 [Ochrona wkładów] Prawo bankowe

 1. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.
 2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowym, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oraz na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzonym dla kilku osób fizycznych są wolne od zajęcia do wysokości określonej w ust. 1, niezależnie od liczby współposiadaczy takiego rachunku.

 

W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy kompleksowo odniósł się do niektórych aspektów stosowania przepisu, wskazując, że:

1) brak podstaw w treści art. 890 § 2 KPC dla wiązania pojęcia bieżących wypłat na wynagrodzenie za pracę z wypłatami dokonanymi w dniu, w którym przypada termin zapłaty wynagrodzenia, wynikający z przepisów prawa pracy. Wykładnia powyższego przepisu musi uwzględniać dynamikę procesu gromadzenia środków pieniężnych na rachunku bankowym. Termin wpływu tych środków może, i w praktyce często nie pokrywa się z terminem, w jakim – stosownie do regulaminu wypłat lub przepisów KP – wynagrodzenia za dany miesiąc powinny być wypłacone. Dopiero uchybienie miesięcznemu terminowi płatności wynagrodzenia sprawia, że staje się ono zaległe;

2) na gruncie art. 890 § 2 KPC dokonywanie kumulacji środków pieniężnych nie jest bezprawne;

3) bank nie tylko może nie dysponować w danym momencie wystarczającymi środkami, ale może również stanąć przed koniecznością odpowiedniego sprawdzenia złożonej dokumentacji, ewentualnie spowodowania jej uzupełnienia. Przez ten okres środki pieniężne pozostają na rachunku i nie ma żadnych racjonalnych podstaw do stwierdzenia, że nie są objęte zwolnieniem, o jakim mowa w art. 890 § 2 KPC. Natomiast przetrzymywanie środków pieniężnych na zajętym rachunku bankowym ponad potrzebę wynikającą z konieczności wypłat bieżących wynagrodzeń godzi w obowiązek banku, wynikający z zajęcia (wyr. SN z 5.3.2008 r., V CSK 459/07, Legalis).

Nowelizacją od 8.9.2016 r. ustawodawca ujednolica zasady egzekucji z rachunków bankowych, znosząc zbędne wyróżnienie rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy.

W sytuacji, gdy nie został wskazany numer rachunku bankowego zajęcie obejmie wszystkie rachunki dłużnika prowadzone przez bank, do którego skierowano zajęcie.
W przypadku wskazania przez komornika konkretnego numeru rachunku, zajęciu ulega jedynie wierzytelność z tego rachunku. Jeżeli zajęcie zostałoby skierowane do konkretnego rachunku bankowego z podaniem jego numeru, bank nie jest zobowiązany do zajęcia innych rachunków bankowych, których posiadaczem jest dłużnik podany w tytule wykonawczym - nawet wówczas, gdy środki zgromadzone na rachunku wskazanym w zajęciu nie są wystarczające do zaspokojenia wierzyciela. Niestety w praktyce nie ma to często zastosowania ponieważ, zwykle wierzyciel nie zna numeru rachunku bankowego dłużnika lub  nawet jeśli zna wskazuje ogólnie „z posiadanych rachunków bankowych” dla zabezpieczenia swoich roszczeń.

Liczne skargi w tej sprawie były kierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich. Wynika z nich, że w praktyce organy egzekucyjne uznają za niepoprawne postępowanie banków w zakresie dokonywania zajęcia konkretnego rachunku bankowego zamieszczonego w zawiadomieniu o zajęciu, przy jednoczesnym pozostawieniu innych rachunków w stanie wolnym od zajęcia. W ocenie organów egzekucyjnych, wskazanie w zawiadomieniu jednego z rachunków dłużnika powoduje powstanie powinności po stronie banku zajęcia także wszystkich pozostałych rachunków dłużnika.

Problemem jest także terminowość przekazywania przez organy egzekucyjne informacji o uchyleniu zajęć egzekucyjnych. Autorzy skarg do RPO wskazują, że zwolnienie blokady na rachunkach bankowych nie następuje automatycznie po umorzeniu postępowania egzekucyjnego, lecz trwa jeszcze przez dłuższy okres czasu – nawet do miesiąca lub dłużej.
To samo dotyczy sytuacji, gdy dojdzie do przekazania dochodzonej kwoty organowi egzekucyjnemu. W konsekwencji dłużnik zostaje pozbawiony możliwości korzystania z zablokowanych środków, pomimo tego, że doszło do umorzenia postępowania lub zaspokojenia wierzyciela.

Kolejną kwestią jest weryfikacja danych dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego. Zdarzają się przypadki, gdy dochodzi do omyłkowego zajęcia rachunku bankowego osoby
o identycznych danych co osoba zobowiązana, nie będącej jednak dłużnikiem.

 

Wnioski:

 

- Chwilą zajęcia rachunku bankowego jest moment zawiadomienia banku o zajęciu rachunku bankowego w tym rachunku obejmującego wkład oszczędnościowy dłużnika polegający na zakazaniu bankowi dokonywaniu wypłat przez dłużnika zgromadzonych środków pieniężnych;

- zobowiązuje bank do niezwłocznego przekazania środków na konto komornika wraz  kosztami egzekucyjnymi;

- w razie przeszkody np. spowodowanej istnieniem wierzytelności wynikających z obowiązku świadczeń alimentacyjnych bank zawiadamia komornika, a wypłata kwot na te cele może następować tylko, jeśli dłużnik udokumentuje istnienie tego typu wierzytelności a komornik udzieli zezwolenia na wypłatę;

- W sytuacji, gdy wierzyciel nie wskaże numeru rachunku bankowego dłużnika, komornik dokona zajęcia wszystkich rachunków bankowych w jednostce banku;

- egzekucja może być prowadzona  rachunków wspólnych z osobami trzecimi oraz ze wspólnego rachunku z małżonkiem – wtedy następuje blokada całego rachunku;

- Zajęcie obejmują kwoty, które w chwili egzekucji nie wpłynęły jeszcze na konto czyli wierzytelności przyszłe;

 

Obowiązki banku:

 

- zakaz dokonywania wypłat z zajętego rachunku bez zgody komornika;

- obowiązek bezzwłocznego przekazania zajętej kwoty;

- zawiadomienie o przeszkodach;

- obowiązek udzielenia informacji wierzycielowi pod rygorem odpowiedzialności cywilnej;

- bank odpowiada za szkodę wyrządzoną wierzycielowi w razie wypłat z rachunków –
 praktyki wynika, że niezależnie czy były wskazane w zajęciu czy też nie;

 

Dlaczego obecnie zastosowane w ustawie o świadczeniu wychowawczym
Projekt 500+  nie jest wystarczające

 

Postępowanie egzekucyjne jest rozległe w czasie. Zajecie wierzytelności następuje natychmiast po otrzymaniu informacji przez bank o zajęciu. Sytuacje dotyczące wyjaśniania często nieprawidłowo dokonanej egzekucji lub też skierowania jej przeciwko niewłaściwemu dłużnikowi, jest czynnością rozciągniętą w czasie  i wymaga prowadzenia postępowania sądowego przybierającego formę skargi na czynności komornika lub też powództwa przeciwegzekucyjnego.

Niestety praktyka pokazuje, że terminy wskazane w ustawie w jakich powinny sprawy zostać poprowadzone nie mają zastosowania z uwagi na nadmiar spraw sądowych prowadzonych w wydziałach cywilnych, co doprowadza do absurdalnych sytuacji np. z powodu zajęcia wszystkich rachunków bankowych dłużnika i pozbawienie go możliwości prawidłowego zaspokajania swoich potrzeb oraz obowiązków związanych z innymi zobowiązaniami tj. kredyty, świadczenia alimentacyjne  i inne.

Dlatego, też wprowadzenie zapisu odnoszącego się do świadczenia wychowawczego
o którym mowa w Programie 500+ w Kodeksie postępowania cywilnego oraz w ustawie o poste postępowaniu egzekucyjnym w administracji - w katalogu świadczeń niepodlegających nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia tego świadczenia od chociażby zablokowania możliwości jego wypłaty na czas uzyskania zgody od komornika sądowego (organu egzekucyjnego) na wypłatę świadczenia przez osoby uprawnione.

Stworzenie przez bank spółdzielczy konta dedykowanego dla wpłat i wypłat świadczenia wychowawczego i nadanie mu waloru jakim była by gwarancja niepodleganiu zajęciu egzekucyjnemu z mocy ustawy, pozwala na bezpośrednie zabezpieczenie beneficjentów tego świadczenia jakimi są dzieci do 18 roku życia. Stworzenie uprawnienia bankom spółdzielczym do prawa odmowy zablokowania środków zgromadzonych w ramach wypłacanych środków z Programu 500+ na mocy ustawy, bez zbędnej i skomplikowanej procedury,  stanowiło by swoisty bufor w zabezpieczeniu praw i sytuacji materialnej beneficjentów.

Dlatego zgodnie z naszą propozycją istotną rolę spełniały by właśnie Banki Spółdzielcze oraz Bank Pocztowy (+ PKO BP w wielkich miastach po jego repolonizacji), ze względu na to, że kapitał na jakim są zbudowane i funkcjonują jest w 100 % kapitałem polskim, zatem dodatkowym gwarantem stała by się bankowość krajowa. Byłby to też czytelny sygnał wpierania przez Rząd przedsiębiorczości i gospodarki krajowej. Wzmocniło by to poczucie pewności obrotu gospodarczego oraz poczucie obywateli, że świadczenia pochodzące  budżetu państwa nie stanowią dodatkowego dochodu dla banków, które otrzymując milionowe środki wypłacane na konta będą wpierały kapitał zagraniczny. A gospodarka krajowa i wspieranie tego co Polskie jest również kierunkiem priorytetowym polityki wewnętrznej.

 

Szczegóły naszej propozycji naprawy:

 

Proponujemy w projekcie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Program Rodzina 500 plus dopisać w art. 14:

 

 1. Wypłata świadczenia wychowawczego dokonywana jest na indywidualny rachunek bankowy utworzony tylko w tym celu, który nie podlega egzekucji sądowej, komorniczej oraz administracyjnej,
  a prowadzony jest przez bank o polskim kapitale zakładowym na zlecenie podmiotu, o którym mowa
  w art. 9 ust. 1.

 

Szczegóły powinny zostać zawarte w rozporządzeniach wykonawczych.

 

                                                                                                   Warszawa 4.02.2016

Tomasz Parol

Anna Stankiewicz-Malec

Anuluj-Dlug.pl

 

 

 

Nasza inicjatywa znalazła się na razie na dwóch portalach:

http://3obieg.pl/anuluj-dlug-alarmuje-ratujmy-ustawe-500

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/anuluj-dlug-alarmuje-ratujmy-ustawe-500/

 

Ps. Wszystkich zainteresowanych wsparciem naszego projektu zapraszamy do dyskysji na naszym fanpage:

https://www.facebook.com/anulujdlug

a także do kontaktu poprzez formularz kontaktowy (trzeba bowiem sprawę maksymalnie nagłośnić)

https://anuluj-dlug.pl/contact 

 

Natomiast wszystkich co sami potrzebują skutecznej pomocy w sprawach nękania przez firmy windykacyjne, sprawach sądowych za rzekome długi lub przy zajęciach komorniczych z którymi się nie zgadzacie zapraszamy do skorzystania z naszego generatora skutecznych pism procesowych. W większości spraw bowiem jesteście wmanipulowani w sposób sztampowy i sami możecie się obronić:

https://anuluj-dlug.pl/debt/step_1

 

 W załączeniu do pobrania projekt ustawy z przewidzianą propozycją zmiany: poprawka do ustawy .2.0