Logo
20
03.2016

Ustanowienie przez SĄD rozdzielności majątkowej na wypadek rozwodów a odpowiedzialność za długi
Rozwód sytuacja dla każdego nowa - tak jak pierwsze małżeństwo - z tą jednak różnicą, że boleśniejsza a przede wszystkim bardziej skomplikowana. Dochodzi do podziału majątku – jeżeli małżonkowie razem się dorabiali. Sąd dzieląc majątek byłych małżonków musi uwzględnić wysokość hipoteki obciążającej nieruchomość.: wartość lokalu, będącego przedmiotem podziału w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, powinna być ustalona przy uwzględnieniu hipoteki obciążającej ten lokal (postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 21 stycznia 2010 r. I CSK 205/09). Któreś z byłych małżonków przejmie mieszkanie - sąd ustalając wysokość spłat na rzecz współmałżonka, przyznając własność lokalu drugiemu z nich, bierze pod uwagę wartość nieruchomości pomniejszoną o wartość kredytu. sąd dzieli jedynie aktywa i nie dokonuje podziału pasywów (czyli długów) stron, a do nich należy kredyt. Oznacza to, że sąd przyznając nieruchomość jednemu z małżonków, nie będzie rozstrzygał tego, który z byłych małżonków ma spłacać kredyt zaciągnięty na kupno czy wybudowanie nieruchomości. Te kwestie będzie w dalszym ciągu regulowała umowa z bankiem, to byli małżonkowie musieliby postarać się o wyłączenie jednego z nich z umowy kredytowej.

Jest jednak inny sposób zabezpieczający nas przed spłatą długu za współmałżonka to ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej.

Od 2005 roku ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd w zakresie przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (kro) funkcjonuje jako pojęcie:

"ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej"

nie jako:

„zniesienia przez sąd wspólności majątkowej”

Ustawodawca doprowadził do spójności tego przepisu z zapisem w prawie upadłościowym tj. art. 125 w którym mowa jest o „ustanowieniu rozdzielności majątkowej” na podstawie orzeczenia sądu pod warunkiem, że pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej został złożony co najmniej na dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

O czym należy pamiętać? Nie można ustanowić rozdzielności majątkowej (orzeczenie sądu) z datą wcześniejszą niż data ogłoszenia upadłości.

Ta zasada przekłada się na procedurę ustanowienia rozdzielności majątkowej na podstawie, której orzeczenia sądu w ciągu roku [nie] jest [bez]skuteczne w stosunku do masy upadłościowej przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości pod warunkiem, że wniosek o ustanowienie rozdzielności majątkowej zostanie złożony w sądzie co najmniej na dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości - dzieje się tak ze względu na to, że w naszej rzeczywistości postępowanie np. o „rozdzielność majątkową” może troszkę potrwać - stąd termin dwuletni. W przeciwnym razie istniałaby możliwość kwestionowania rozdzielności majątkowej ustanowionej orzeczeniem sądu wskutek wniosku złożonego nawet kilka lat przed ogłoszeniem upadłości jednego z małżonków, co byłoby niesłuszne i niesprawiedliwe.

Roczny termin od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości należy liczyć wstecz, jednak nie do dnia wydania wyroku orzekającego ustanowienie rozdzielności majątkowej, lecz do dnia oznaczonego w wyroku jako data ustanowienia tej rozdzielności (która może być datą uprawomocnienia się wyroku), z tą chwilą – zgodnie z brzmieniem przepisów § 1 i 2 art. 52 KRO – następuje "ustanowienie rozdzielności majątkowej" i tym samym – ustanie małżeńskiej wspólności majątkowej.

Należy pamiętać, że:

1) rozdzielność majątkową (w orzeczeniu sądu) można ustanowić z datą wcześniejszą od dnia wydania wyroku;

2) rozdzielność majątkowa nie może być ustanowiona z datą późniejszą niż data uprawomocnienia się wyroku ustanawiającego tę rozdzielność;

3) nie jest dopuszczalne ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą od chwili powstania ważnych powodów uzasadniających ustanowienie tej rozdzielności – byłoby to nielogiczne….

Ogłoszenia upadłości w stosunku do jednego z małżonków

W obowiązującym porządku prawnym nie jest możliwe ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej na podstawie art. 52 KRO w sytuacji, gdy małżeńska wspólność majątkowa ustała wcześniej - na skutek ogłoszenia upadłości w stosunku do jednego z małżonków.

Przepisy art. 52 kro w obowiązującym brzmieniu stanowią:

"§ 1. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

  • 1a. Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.
  • 2. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.
  • 3. Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd na żądanie jednego z małżonków nie wyłącza zawarcia przez małżonków umowy majątkowej małżeńskiej. Jeżeli rozdzielność majątkowa została ustanowiona na żądanie wierzyciela, małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską po dokonaniu podziału majątku wspólnego lub po uzyskaniu przez wierzyciela zabezpieczenia, albo zaspokojenia wierzytelności, lub po upływie trzech lat od ustanowienia rozdzielności".

Skutki ustanowienia rozdzielności majątkowej.

Wyrażenie: "jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości" - chodziło o skutki wyroku znoszącego wspólność, w stosunku do "ogólnych" konsekwencji, jakie orzeczenie to wywołuje w świetle przepisów art. 435 § 1 w zw. z art. 452 KPC. Wyrok znoszący wspólność dotyczy wszystkich wierzycieli.

 

Terminy - znaczenie

Powstanie rozdzielności majątkowej w razie ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków następuje – z mocy prawa – z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ubezwłasnowolnieniu. Także więc w tej sytuacji należy uznać, że przy obliczaniu rocznego terminu – liczonego wstecz od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości – rozstrzygające znaczenie ma nie data wydania postanowienia o ubezwłasnowolnieniu, lecz data jego uprawomocnienia się.

 

Powyższe argumenty pozwolą w odpowiednim czasie zapobiec popadaniu w długi z winy współmałżonka a w przypadku fałszywego oskarżenia dot. rzekomego długu pozwolą na zrozumienie swojej sytuacji prawnej i wczesną, skuteczną obronę.

 

Monika Łazowska Anuluj-Dlug.pl

 

Wszystkich, którzy potrzebują skutecznej pomocy w sprawach rzekomych długów, przebiegu spraw sądowych, oceny czy egzekucja z ich majątku jest prowadzona w sposób właściwy lub nękania przez firmy windykacyjne zapraszamy do skorzystania z naszego generatora skutecznych pism procesowych i do zadawania pytań prawnych. W większość problemów w które jesteście wkręceni sami możecie się skutecznie obronić https://anuluj-dlug.pl/debt/step_1