Logo
19
07.2017

Rolnik a egzekucja komornicza – duże zmiany
Komornik dotychczas nie mógł zająć rolnikowi na przykład konia z kieratem. Ale kto dziś używa konia z kieratem w produkcji rolnej? Starania o aktualizację katalogu wyłączeń trwały bardzo długo, aż jesienią ubiegłego roku, nad katalogiem pochyliło się ministerstwo sprawiedliwości.

5 lipca podpisane, 18 lipca opublikowane w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2017 roku.

 

W rozporządzeniu czytamy, że:

§ 1. W razie skierowania egzekucji sądowej przeciwko rolnikowi, który prowadzi gospodarstwo, niezależnie od przedmiotów wyłączonych spod egzekucji przez przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego, egzekucji nie podlegają:

1. Stado podstawowe zwierząt gospodarskich:

a) Bydła mlecznego,

b) Bydła mięsnego,

c) Koni,

d) Kóz,

e) Owiec,

f) Świń,

g) Drobiu,

h) Zwierząt futerkowych,

i) Innych gatunków, stanowiących podstawę produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym dłużnika.

2. Zwierzęta gospodarskie, poza stadem podstawowym, w drugiej połowie okresu ciąży i w okresie odchowu potomstwa oraz:

a) Źrebięta do 6 miesięcy,

b) Cielęta do 4 miesięcy,

c) Jagnięta do 3 miesięcy,

d) Prosięta do 2 miesięcy,

e) Koźlęta do 5 miesięcy.

3. Stado użytkowe drobiu, co do którego hodowca zawarł umowę na dostawę ptaków z tego stada lub produktów pochodzących od tych ptaków.

4. Zwierzęta futerkowe, co do których hodowca zawarł umowę na dostawę skór tych zwierząt.

5. Rodziny pszczele pszczoły miodnej (Apis mellifera) wraz z zasiedlonymi przez te rodziny ulami.

6. Podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze, w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie, w tym ciągniki rolnicze z maszynami i sprzętem współpracującym, samobieżne maszyny rolnicze niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów.

7. Silosy na zboża i pasze.

8. Zapasy paliwa i części zamienne, niezbędne do normalnej pracy ciągnika i maszyn rolniczych, na okres niezbędny do zakończenia cyklu produkcyjnego.

9. Materiał siewny, zboże i inne ziemiopłody niezbędne siewów lub sadzenia w gospodarstwie rolnym dłużnika, w ilości niezbędnej w danym roku gospodarczym.

10. Zapasy opału na okres 6 miesięcy.

11. Nawozy, środki ochrony roślin oraz środki wspomagające uprawę roślin, w ilości niezbędnej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa rolnego rolnika.

12. Zapasy paszy i ściółki dla inwentarza wymienionego w pkt 1-4, do najbliższych zbiorów.

13. Podstawowy sprzęt techniczny, niezbędny do zakończenia cyklu danej technologii produkcji w przypadku gospodarstwa specjalistycznego.

14. Zaliczka na poczet dostaw produktów rolnych.

15. Budynki gospodarcze i grunty rolne, niezbędne do hodowli zwierząt w produkcji uzależnionej od wielkości stada podstawowego i niezbędnej nadwyżki inwentarza.

16. Budynki gospodarcze magazynowe, składowe, przechowalnie oraz szklarnie tunele foliowe i inspekty do prowadzenia produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym wraz z wyposażeniem.

§ 2. 1. Niezależnie od wyłączeń, o których mowa w § 1, egzekucji nie podlegają nadwyżki inwentarza żywego ponad stado podstawowe oraz przedmioty, o których mowa w § 1 pkt 6, 8, 9, 11-13 i 15, ponad ilości wymienione w § 1, jeżeli komornik, po zasięgnięciu opinii izby rolniczej właściwej ze względu na położenie gospodarstwa rolnego dłużnika, uzna je za niezbędne do prowadzenia tego gospodarstwa.

2. Komornik, w terminie 3 dni po dokonaniu zajęcia, występuje do izby rolniczej, właściwej ze względu na położenie gospodarstwa rolnego dłużnika, z wnioskiem o wydanie, w terminie 14 dni, opinii, o której mowa w ust. 1. Do czasu wydania opinii komornik wstrzymuje się z dokonaniem czynności egzekucyjnych dotyczących nadwyżki inwentarza oraz przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 6, 8, 9, 11-13 i 15.

3. W razie uznania nadwyżki inwentarza żywego oraz przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 6, 8, 9, 11-13 i 15, za niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, komornik umarza postępowanie egzekucyjne w tym zakresie.

§ 3. Zajęte zwierzęta gospodarskie, wpisane do księgi zwierząt zarodowych albo uznane za rozpłodniki odpowiednie do dalszej hodowli, wyłącza się spod egzekucji, jeżeli nie mogły być sprzedane osobie, która wykaże, że posiada gospodarstwo rolne, w którym istnieją warunki do dalszej hodowli tych zwierząt.

§ 4.1. W sprawach o egzekucję alimentów lub renty mającej charakter alimentów, jak również w sprawach o egzekucję należności powstałych w związku z pracą zarobkową, wykonywaną w gospodarstwie rolnym dłużnika, nie stosuje się przepisów § 1 pkt 1, 3-5 i 14 oraz § 2 z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do egzekucji świadczeń zaległych za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Jeżeli jednak w toku egzekucji doszło do sprzedaży rzeczy ruchomej albo przejęcia jej na własność przez wierzyciela, a rzecz sprzedana lub przejęta przekracza wartość świadczenia za okres do 6 miesięcy, nadwyżkę zalicza się na poczet pozostałych świadczeń.

§ 5. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w razie równoczesnego skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika.

§ 6. Do postępowań egzekucyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej (Dz. U. poz. 300).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

Nie wiesz jak powinna prawidłowo przebiegać egzekucja komornicza? Czytaj nasz blog, a w sprawach, z którymi sobie nie radzisz, ZAPYTAJ PRAWNIKA