Logo
16
08.2016

Wielka kumulacja… czyli zbieg egzekucji
 

Pewnego dnia dostajesz pocztą list, a w nim zawiadomienie o zajęciu egzekucyjnym. Od komornika, rzecz jasna. Grunt ucieka ci spod nóg, niebo wali się na głowę, ale dajesz radę, ciągniesz jakoś. Tymczasem przychodzi drugie zajęcie komornicze, od innego komornika i trzecie, a potem czwarte. Pomijam już, że w znakomitej części takich niespodzianek chodzi o jeden i ten sam dług, rzekomy zazwyczaj, który został sprzedany do więcej niż jednej firmy windykacyjnej, a te przy pomocy e-Sądu zalegalizowały złodziejski proceder. Coś z tym fantem trzeba zrobić bo żyć z Wielką Kumulacją na karku jest dość trudno.

 

 

Zbieg egzekucji następuje wtedy, gdy w stosunku do tej samej rzeczy lub  tego samego prawa  skierowana zostaje więcej niż jedna egzekucja sądowa lub administracyjna, lub obie na raz. Słowem, kiedy na jednej pensji chce usiąść więcej niż jeden komornik. Co istotne nie można mówić o zbiegu egzekucji administracyjnej z zabezpieczeniem sądowym lub egzekucji sądowej z zabezpieczeniem administracyjnym. Wyjątek stanowią rzeczy będące przedmiotem zabezpieczenia i ulegające szybkiemu zepsuciu. W takiej sytuacji możliwość sprzedania ww. przedmiotu zabezpieczenia musi nastąpić niezwłocznie.

 

Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej

 

Po nowelizacji KPC (już wkrótce, od 8 września 2016 r.)  nie będzie już obowiązku, jak to się dzieje obecnie, przesyłania akt sprawy do właściwego sądu rejonowego w celu rozstrzygnięcia który organ będzie właściwy do dalszego prowadzenia sprawy: administracyjny czy sądowy. Rozstrzygnięcie co do tego kto będzie dalej prowadził egzekucję następuję po spełnieniu któreś z trzech następujących przesłanek:

 

  • Pierwszeństwo zajęcia ma ten sądowy lub administracyjny organ, który jako pierwszy dokonał zajęcia - w tym przypadku chodzi o rzeczywisty moment zajęcia wierzytelności. Problem pojawi się w sytuacji, gdy oba organy dokonały czynności zabezpieczających w tym samym dniu.
  • Jeśli nie można jednoznacznie rozstrzygnąć, który organ jako pierwszy dokonał zajęcia to do łącznego prowadzenia egzekucji zostanie wybrany ten organ, który dokonał zajęcia na poczet wierzytelności w wyższej kwocie.

 

Ale są wyjątki od tego. Przewiduje je kodeks postępowania cywilnego:

 

  1. W sytuacji administracyjnego zbiegu egzekucji, który jest prowadzony na podstawie tytułu wykonawczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo zagranicznego tytułu wykonawczego i egzekucji sądowej co do tej samej rzeczy albo prawa – egzekucje prowadzi łącznie administracyjny organ egzekucyjny.
  2. W przypadku dalszych zbiegów egzekucji sądowej i administracyjnej co do tej samej rzeczy albo prawa administracyjne działania egzekucyjne przejmuje sądowy organ egzekucyjny i będzie on zobowiązany do prowadzenia egzekucji w wyniku pierwszego zbiegu egzekucji.

 

Po 8 września nastąpi jednak zmiana, bardzo istotna. - zgodnie z treścią art. 773 § 3 zbieg egzekucji nie wstrzyma czynności egzekucyjnych.

 

Kodeks postępowania cywilnego nakłada na uczestników oraz strony obowiązek zawiadamiania organów egzekucyjnych o zbiegu egzekucji do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego, wskazując datę dokonania każdego zajęcia i wysokość należności, na poczet których każde zajęcie zostało dokonane.

 

Jakie konsekwencje grożą zobowiązanym, gdy na żądanie organu nie przekażą wymaganych informacji?

 

W przypadku nieuzasadnionej odmowy udzielenia odpowiedzi lub  udzielenie świadomie fałszywych informacji osoba odpowiedzialna może zostać, na wniosek wierzyciela lub z urzędu, ukarana grzywną do 2.000 tysięcy złotych.

 

Przekazanie sprawy, w przypadku zbiegu sądowego i administracyjnego, egzekucyjnemu organowi administracyjnemu:

 

“Od 8.9.2016 r. ustawodawca przewiduje rezygnację z obowiązku wystawienia dalszego tytułu wykonawczego przez sąd lub referendarza sądowego, w razie przejęcia egzekucji sądowej, przez administracyjny organ egzekucyjny. W nowym brzmieniu komentowanego przepisu przewidziano, że do celu prowadzenia dalszych czynności przez organ administracyjny prowadzący łącznie egzekucje komornik sporządzi odpis tytułu wykonawczego lub wydruku weryfikacyjnego wraz z adnotacją dotyczącą kosztów postępowania, które powstały przed zbiegiem egzekucji, oraz informacją, w jakim zakresie roszczenie wierzyciela zostało zaspokojone. Komornik będzie przekazywał również odpisy innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia egzekucji oraz wyegzekwowane kwoty, które nie zostały wypłacone wierzycielowi.” [A.Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska, kodeks postępowania cywilnego,Komentarz. Wyd. 8, Warszawa 2016]

 

Zbieg egzekucji sądowych

Zgodnie z treścią art. 773 (1) §1 będzie miał miejsce w przypadku zbiegu egzekucji co do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw. Za dalszą egzekucje będzie odpowiedzialny komornik właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 

W sytuacji, gdy żaden z komorników nie jest właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego  albo odwrotnie, gdy kilku komorników jest właściwych  to komornik, który później wszczął egzekucję jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania sprawy komornikowi, który jako pierwszy wszczął spór. Jednocześnie ma obowiązek poinformowania o powyższym fakcie wierzyciela. Komornik, który przekazał sprawę ma obowiązek rozliczenia kosztów egzekucji.

 

Natomiast, jeśli komornik stwierdzi swoją niewłaściwość to postanowieniem o przekazaniu sprawy, zgodnie z właściwością, wskazuje komornika rewiru, do którego przekazuje sprawę. Jeśli w rewirze działa kilku komorników to komornik, który postanowieniem stwierdził swoją niewłaściwość wzywa wierzyciela, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania do wskazania komornika, któremu sprawa ma zostać przekazana. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której wierzyciel nie wskaże komornika lub wskaże komornika, który nie jest właściwy to komornik, który pierwotnie stwierdził swoją niewłaściwość przekazuje sprawę według swojego wyboru. Na ten wybór nie przysługuje dłużnikowi skarga.

 

Komornik, który przyjął wniosek o prowadzenie egzekucji, do której nie jest właściwy według przepisów KPC, nie może odmówić przyjęcia innych wniosków o wszczęcie egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi, jeżeli następni wierzyciele wnoszą o przeprowadzenie egzekucji według tych samych sposobów, co wcześniejsi wierzyciele.

 

Zawiłe to troszkę, ale trzeba pamiętać, że jeśli zdarzy się taka sytuacja, najlepiej nie szarpać się samemu bo można narobić wielu szkód. Sobie i swojej rodzinie. Od tego są prawnicy. I to nie przypadkowi, ale tacy, którzy mają wiedzę, doświadczenie i odwagę podjąć się prowadzenia spraw egzekucyjnych. A takich nie ma wielu. Popytaj, sam zobaczysz. Dlaczego? Dlatego, że egzekucje komornicze to jedna z najtrudniejszych dyscyplin prawa i wymaga od broniącego sporej gimnastyki umysłowej. A nie każdemu się chce.

 

Dla nas to bułka z masłem. Wyspecjalizowaliśmy się w trudnych tematach windykacyjnych i egzekucyjnych. Znajdujemy rozwiązanie nawet tam, gdzie inni rozkładają bezradnie ręce. Sprawdź, zapytaj naszego prawnika, lepszego nie znajdziesz https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1