Logo
12
02.2019

NAKAZ ZAPŁATY – co to takiego i jak się bronić? Co zrobić po otrzymaniu nakazu?
Zarówno e-Sąd w Lublinie jak i inne sądy przysyłają pozwanemu od razu NAKAZ ZAPŁATY zamiast wezwania na rozprawę, zawiadomienia o złożeniu pozwy wraz z jego treścią czy samego WYROKU. Co jest przyną wielu nieporozumień, konsternacji, błędów i oddawania walkowerem sprawy, którą można z bankiem, firmą windykacyjną (funduszem sekurytyzacyjnym).

 

Często RZEKOMY DŁUŻNIKU, osobo po prostu nękana albo ofiaro oszustwa sądowego machasz ręką odbierając coś takiego listem poleconym - zamieniając się w ten sposób bez walki w "DŁUŻNIKA REALNEGO" i wystawiając na egzekucję komorniczą. Bo nie wiesz co z tym zrobić? Co to takiego? Jak z tym walczyć i czy warto? BEZ SENSU!!!

Dlatego Anuluj-Dlug.pl wyjaśnia:

Nakaz zapłaty może być przez wielu nazywany orzeczeniem „na próbę”. Przede wszystkim należy pamiętać, że wydanie nakazu NIE OZNACZA z automatu naszej przegranej! Nie należy zatem „pasować”, w szczególności jeżeli dysponujemy jakimikolwiek dowodami, dającymi nam szansę na wygraną! Nakaz zapłaty jest wystawiany na posiedzeniu niejawnym sądu, czyli bez naszego udziału (oraz bez udziału powoda), tylko i wyłącznie na podstawie treści pozwu i dokumentów do niego załączonych.

W polskim ustawodawstwie wyróżniamy dwa rodzaje nakazów:

  • Nakaz wystawiany w postępowaniu upominawczym gdzie sąd orzeka zgodnie z żądaniem powoda wskazanym w pozwie; po doręczeniu takiego nakazu mamy 14 dni na wniesienie sprzeciwu (pisemnie) – w przypadku niezaskarżenia takiego nakazu staje się on prawomocny i stanowi podstawę egzekucji (wraz z nadaną na wniosek powoda – klauzulą wykonalności)
  • Nakaz wystawiany w postępowaniu nakazowym gdzie pozycja powoda jest znacznie wzmocniona, bowiem przedstawione przez niego dowody na istnienie zobowiązania mają walor silnego dowodu a należą do m.in. nich np. podpisany weksel czy tez zaakceptowany przez dłużnika rachunek albo wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu.

Nakaz zapłaty – obojętnie czy wydany w postępowaniu upominawczym czy nakazowym doręcza się za pośrednictwem poczty zarówno POWODOWI jak i POZWANEMU. Oczywiście nakaz doręczany jest z załącznikami i pouczeniem Sądu o prawie wniesienia sprzeciwu. Pozwany, który nie zgadza się z treścią orzeczenia ma prawo w terminie 14 dni od daty doręczenia takiego nakazu wnieść sprzeciw. Jest to o tyle istotne, że nakaz który nie zostanie zaskarżony wywołuje takie same skutki jak prawomocny wyrok! Zatem w przypadku niezaskarżenia, powód czyli w późniejszym postępowaniu wierzyciel – występuje o nadanie klauzuli wykonalności takiemu wyrokowi i wszczyna postępowanie egzekucyjne, które niestety generuje dodatkowe koszty.

Dlatego tak ważnym jest ODNOTOWANIE daty odbioru nakazu i złożenie sprzeciwu w ciągu ustawowych 14 dni! Niestety termin ten bardzo ciężko przywrócić, tak więc najlepiej go nie przekraczać. Aby sąd mógł przywrócić ustawowy termin 14 dni musimy wykazać, że nie złożyliśmy sprzeciwu z uwagi na okoliczności niezależne od nas i nie było to działanie celowe. Sądy w różny sposób patrzą na kwestię np. zwolnienia L4 argumentując to, że sprzeciw mógł zostać wysłany przykładowo przez członka rodziny lub kogoś znajomego. Aby móc przywrócić termin trzeba mieć solidne podstawy takie jak np. pobyt w szpitalu (nagły i niespodziewany) czy też wypadek losowy – niestety to także musimy udowodnić, tak więc najbezpieczniej pilnować terminu i sprzeciw złożyć w ciągu 14 dni od daty doręczenia nakazu.

W sprzeciwie wskazujemy wszelkie istotne kwestie, które spowodują, że nasz sprzeciw (złożony w terminie) zostanie przez sąd zaakceptowany i sprawa trafi na tzw. zwykłą wokandę. Zostanie wyznaczony termin rozprawy o którym zostaniemy poinformowani i na który możemy się stawić aby bronić naszych racji.

Zarzuty jakie możemy podkreślić w sprzeciwie od nakazu zapłaty to przykładowo:

  • Nieważność zobowiązania – czyli np. osoba dokonująca danej czynności nie posiada zdolności do czynności prawnych czy też treść danej czynności jest sprzeczna z ustawą lub ma na celu jej obejście czy też jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (co niestety często stosują firmy windykacyjne skupując przedawnione długi!!)
  • Przedawnienie długu – bardzo istotna kwestia, którą podkreślamy w sprzeciwie!! Jeżeli dostajemy nakaz zapłaty, który obejmuje jakąś wierzytelność dajmy na to z 2001 roku (co się niestety zdarza!) wskazujemy, że roszczenie jest przedawnione (oczywiście zgodnie z terminami przedawnienia poszczególnych zobowiązań co łatwo możemy zweryfikować chociażby w internecie!)
  • Spłata zobowiązania – dysponując potwierdzeniami wpłat na dochodzone przez powoda zobowiązanie możemy wskazać, że roszczenie zostało spłacone co jesteśmy w stanie wykazać

Oczywiście na wszelkie nasze twierdzenia, które wskazujemy w sprzeciwie musimy mieć dowody! Są to wszelkiego rodzaju kwity, którymi dysponujemy takie jak np. potwierdzenia wpłat, umowy, rozliczenia. Dowodem na potwierdzenie naszych racji są również zeznania świadków – zony, męża, brata, siostry czy też znajomego, który jest rozeznany w naszej sytuacji! Dowodem mogą być również wydruki wiadomości e-mail, smsy, a także nasze wyjaśnienia, które nie są dowodem niższej rangi – warto o tym pamiętać!

Sąd, po skutecznym wniesieniu naszego sprzeciwu doręcza jego odpis stronie powodowej i zobowiązuje go do zajęcia stanowiska. Często zdarza się też, że równocześnie wyznacza termin rozprawy, o którym również jesteśmy informowani.

Istotne jest aby w toku postępowania, czyli kiedy nakaz zostanie już nam doręczony oraz kiedy wniesiemy sprzeciw, informować sąd (pisemnie) o każdorazowej zmianie naszego miejsca pobytu. Sąd bowiem doręcza wszelkie pisma sądowe (zawiadomienia itp.) pod znany adres, który został najpierw wskazany przez powoda w pozwie, a następnie przez nas w treści sprzeciwu.

Jeżeli zatem otrzymasz nakaz zapłaty przede wszystkim nie stresuj się, sprawa NIE jest jeszcze przegrana! Grunt to działać szybko i sprawnie, zatem zaraz po otrzymaniu pisma z sądu prześlij zapytanie naszemu Mecenasowi – poinstruujemy Cię jak skutecznie działać dalej!

Działaj, korzystając z tego linku, analiza dokumentów to tylko 49,82 zł zwrotu naszych kosztów administracyjnych, przygotowanie sprzeciwu czy dalsze poprowadzenie sprawy oferujemy pro bono

https://anuluj-dlug.pl/analyze/step_1

Jeśli nakaz się już uprawomocnił lub o nim dowiedziałeś się dopiero od komornika to być może też jeszcze nie wszystko przegrane. Często udaje się sprawę odkręcić:

https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1 

i...

 

Zespół Anuluj-Dlug.pl (post autorstwa KK)