Logo
14
01.2016

KRD - Jak Anulować Wpis
Jeżeli miałeś do czynienia z firmą windykacyjną, to prędzej czy później zagrozili Ci wpisem do KRD, BIG’u lub innego tego typu podmiotu. Często poruszają się zdecydowanie dalej i dokonują wpisu – jeszcze częściej czynią to bezprawnie. Ten artykuł pomoże Ci uzyskać pomoc w tym jak wykreślić się z tych rejestrów.

Co należy zrobić, aby uzyskać wykreślenie z bazy Krajowego Rejestru Dłużników?

Na wstępie, należy wyjaśnić iż Biura Informacji Gospodarczej – tzw. BIG, których Krajowy Rejestr Długów jest przykładem, działają w oparciu o przepisy ustawy 9.04.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. nr 81, poz. 530 ze zm.). Ustawa ta bardzo szczegółowo określa m.in. zasady przekazywania, aktualizacji i usuwania informacji gospodarczej. Można wskazać kilka sposobów na wykreślenie z tzw. "czarnej listy".

Kogo można wpisać do KRD

Do KRD można wpisać konsumenta, jako dłużnika wówczas, gdy spełnione są następujące warunki łącznie: 

1)  zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy o kredyt konsumencki lub z umów o przewóz osób lub bagażu w komunikacji masowej, dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego, energii elektrycznej dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków czy wywóz nieczystości;

2)  łączna kwota wymagalnych zobowiązań wynosi co najmniej 200 zł i są one wymagalne co najmniej od 60 dni;

3)  upłynął co najmniej jeden miesiąc od wysłania wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

Do KRD można wpisać również przedsiębiorcę, wówczas gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

1)  zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej;

2)  łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni;

3)  upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi niebędącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika niebędącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

 

Wykreślenie z KRD

Spłata zaległości

Jednym ze sposobów na wykreślenie z KRD jest oczywiście spłata zaległości. W razie całkowitego uregulowania długu wierzyciel ma bowiem obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od powzięcia o tym informacji, wystąpić do KRD, któremu przekazał dane o zobowiązaniu, z żądaniem ich usunięcia. W terminie kolejnych 7 dni biuro usuwa informacje, których dotyczył wniosek. Taki sam obowiązek wierzyciela istnieje w razie jakiejkolwiek zmiany ujawnionych informacji gospodarczych, np. częściowej spłaty zobowiązania. Wówczas jest on obowiązany wystąpić z wnioskiem o aktualizację danych. W przypadku spełnienia świadczenia w całości lub w części, dłużnik powinien zatem zwrócić się do wierzyciela z odpowiednim wnioskiem.

Sankcje dla opieszałego lub nieuczciwego (zgłaszającego nieprawdziwe informacje) wierzyciela określone są w art. 47 i art. 48 ust. 1 ustawy, na podstawie których może zostać on ukarany grzywną nawet do 30 tysięcy złotych. Ponadto, dłużnik może w takim przypadku dochodzić swoich praw w drodze powództwa o nakazanie zaniechania naruszenia dóbr osobistych.

Zbycie wierzytelności

Kolejnym sposobem na to, aby nazwisko dłużnika zostało usunięte z bazy BIG, może być zbycie wierzytelności przez dotychczasowego wierzyciela. Co do zasady bowiem, biuro usuwa dane dłużnika po upływie 14 dni od uzyskania informacji od wierzyciela o zbyciu wierzytelności. Skutek ten nie nastąpi jednak, jeżeli nabywca wierzytelności, przed upływem wskazanego wyżej terminu, zwróci się do biura o dokonanie aktualizacji informacji w zakresie danych wierzyciela. W takim wypadku informacja o dłużniku pozostanie w bazie. Stąd w razie powzięcia wiadomości o zbyciu wierzytelności warto skontaktować się z nabywcą i negocjować spłatę zaległości. Dzięki temu dane dłużnika zostaną usunięte z bazy, z szansą że nie będą znów ujawnione na wniosek wierzycieli wtórnych.

 

Upływ czasu

Innym sposobem na wykreślenie z bazy KRD jest upływ czasu. Zgodnie z powyższą ustawą informacje o dłużnikach usuwane są przez biura informacji gospodarczej po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, nie później jednak niż po upływie 10 lat od dnia ich przekazania przez wierzyciela.

 

Nieistnienie długu lub jego wygaśnięcie

Pozostałe przesłanki, z zaistnieniem których ustawa wiąże obowiązek usunięcia przez biuro informacji gospodarczych, to m.in. uzyskanie przez biuro uzasadnionej informacji o nieistnieniu zobowiązania oraz o jego wygaśnięciu. W takim przypadku wskazane byłoby wezwanie nieuczciwego czy też opieszałego wierzyciela do niezwłocznego wystąpienia do KRD z żądaniem usunięcia wpisu pod rygorem zgłoszenia sprawy odpowiednim organom ścigania. Może złożyć w KRD tzw. zarzut, który jest przez biuro rozpatrywany w ciągu 21 dni. Wówczas, KRD wzywa wierzyciela, aby ustosunkował się do zarzutu w ciągu 14 dni. Jeżeli tego nie zrobi, wpis jest usuwany. Należy dodać, że KRD usuwa także wpis, jeśli dłużnik przedstawi dokumenty stwierdzające w sposób jednoznaczny nieistnienie zobowiązania (np. prawomocne orzeczenie sądu). Jeśli wierzyciel podtrzyma swoje stanowisko, że wpis dłużnika jest zasadny, a dłużnik nie ma dokumentów stwierdzających nieistnienie zobowiązania, KRD nie ma prawa usunąć wpisu. 

 

Zespół www.Anuluj-Dług.pl 

 

Jeśli otrzymałeś pismo w sprawie rzekomego długu, które Cię zaskoczyło, to prawdopodobnie stałeś się ofiarą wyrafinowanego oszustwa dokonywanego przez firmy windykacyjne.

Jeśli otrzymałeś przesyłkę z firmy windykacyjnej, z sądu czy od komornika a nie możesz się zgodzić z faktem istnienia długu, z jego wysokością, lub sprawa jest bardzo stara, to możesz się przed tym obronić korzystając z naszego wsparcia prawnego lub generatora dokumentów. Jeśli chcesz się pozbyć wpisu w Krajowym Rejestrze Długów - złóż nam zlecenie, jeśli tylko to możliwe napiszemy Ci jak to zrobić, lub ustalamimy wspólnie jak możemy zadziałać w Twoim imieniu.