Logo
13
04.2016

Komornik nie może zająć 500+
 

Starasz się o kasę z 500+? Chcesz wiedzieć, czy komornik może zająć te pieniądze?  Odpowiadamy jasno – nie może!!! Chcesz wiedzieć dlaczego?

 

 

Wiele osób pyta nas o to, czy komornik może zająć pieniądze z 500+? Ostatnio wczoraj zapytała nas o to czytelniczka i odpowiedzieliśmy, że zgodnie przepisami prawa – może bo ustawodawca rzeczywiście nie dopilnował zabezpieczenia pieniędzy z 500+ przed zajęciem komorniczym. Pisaliśmy w tej sprawie do pani premier Szydło, staraliśmy się wpłynąć na ostateczny kształt ustawy w zakresie ochrony świadczeń przed egzekucją komorniczą, ale bez efektu. Premier Szydło nie była zainteresowana naszymi propozycjami. Więcej w artykule https://anuluj-dlug.pl/blog/post/anuluj-dlugpl-przedlozyl-rzadowi-projekt-jak-uchronic-srodki-z-programu-500-przed-zakusami-windykatorow-komornikow-i-banksterow

Zainteresowani takim rozwiązaniem byli natomiast sami komornicy. Na tyle bardzo, że sami zajęli się tym tematem i podjęli decyzję, że 500+ zajmować nie będą. Jak to?

Krajowa Rada Komornicza (KRK), uchwałą z dnia 5 kwietnia 2016 roku (świeżynka!) postanowiła, że PIENIĘDZY Z 500+ KOMORNICY ZAJMOWAĆ NIE BĘDĄ!!! Uchwałę nr 1542/V podpisał prezes KRK, Rafał Fronczek, a czytamy w niej (pisownia oryginalna):

Na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 2, 3, i 4 ustawy komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r., poz. 790) Krajowa Rada Komornicza postanowiła podjąć uchwałę następującej treści:

  • 1.

Krajowa Rada Komornicza, będąca reprezentantem komorników sądowych (art. 83 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, Dz. U. z 2015 r., poz. 790) w związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) oraz z dostrzeżonymi przez samorząd komorniczy zagrożeniami niezależnymi od organów egzekucyjnych, a sprowadzającymi się do konieczności dokonywania zajęcia (na wniosek wierzycieli i w oparciu o tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko rodzicom lub opiekunom dziecka uprawnionego do świadczeń wychowawczych) rachunku bankowego, na który przekazywane będą świadczenia wychowawcze, co w istocie pozbawi osoby uprawnione do możliwości dysponowania otrzymanymi środkami zgodnie z ich przeznaczeniem i brakiem podjęcia przez ustawodawcę działań, które w sposób jednoznaczny i pewny chroniłyby świadczenia zwolnione spod egzekucji od zajęcia w toku sądowego postępowania egzekucyjnego poprzez stworzenie realnych mechanizmów zabezpieczających świadczenia zwolnione spod egzekucji (w tym zwłaszcza świadczenia wychowawcze), nie tylko na etapie ich wypłaty przez właściwy organ, ale też w przypadku wpłaty świadczeń na rachunek bankowy, matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka (art. 4 ust. 2 ustawy) oraz niejednolitej linii orzeczniczej sądów, stoi na stanowisku, że zasadnym jest, aby w pouczeniu do zajęć rachunków bankowych dopisać klauzulę następującej treści:

„Komornik poucza, że w przypadku, gdy na zajęty rachunek bankowy wpływa świadczenie wychowawcze w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), zajęcie ulega ograniczeniu w ten sposób, że kwota świadczenia wychowawczego nie podlega przekazaniu”.

Jednocześnie w przypadku umieszczenia powyższej klauzuli zasadnym wydaje się poinformowanie banków za pośrednictwem repertorium KMO o konieczności jej zastosowania do wszystkich zajęć dokonanych dotychczas przez komornika sądowego.

  • 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes

Krajowej Rady Komorniczej

Rafał Fronczek

 

 

Co to oznacza?

Oznacza to tylko, że komornicy nadal będą zajmowali rachunki bankowe, ale w zajęciach wysyłanych do banków będą dopisywali takie pouczenie: „Komornik poucza, że w przypadku, gdy na zajęty rachunek bankowy wpływa świadczenie wychowawcze w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), zajęcie ulega ograniczeniu w ten sposób, że kwota świadczenia wychowawczego nie podlega przekazaniu”. Znaczy to, że z zajętego rachunku bankowego będzie można wypłacić W KASIE BANKU, nie w bankomacie, całą kwotę z 500+. Dodatkowo, jeśli w banku natraficie na kłopot, powinniście się powołać na Uchwałę nr 1542/V Krajowej Rady Komorniczej z dnia 5 kwietnia 2016 r. o odstąpieniu od zajęć kwoty świadczenia wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tzw. 500+.

 

 

Zapamiętajcie i domagajcie się wypłaty 500+ z zajętych rachunków bankowych, a w razie problemów, pomogą nasi prawnicy https://anuluj-dlug.pl/analyze/step_1

 

 MP