Logo
31
08.2016

Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego (tekst jednolity)
 

Warto przeczytać i zapamiętać, żeby nie dać sobie wmówić dyrdymałów

 

Załącznik do uchwały KRK nr 909/IV z dnia 08 lutego 2012 r.

 

Rozdział I


Przepisy ogólne


§ 1.
1. Zasady etyki zawodowej komornika sądowego wynikają z uniwersalnych norm etycznych oraz zasad etyki zawodowej prawników przyjętych w Unii Europejskiej i przystosowanych do zawodu komornika.
2. Godnośd zawodu komornika narusza postępowanie sprzeczne z dobrem wymiaru sprawiedliwości, poniżające go w opinii publicznej lub godzące w zaufanie do jego zawodu.
3. Zasady etyki zawodowej po części łączą się z odwołaniem do racji moralnych, a po części mają charakter normatywny i rodzą odpowiedzialnośd dyscyplinarną.
4. Komornik po powołaniu jest zobowiązany w czasie najbliższego walnego zgromadzenia izby komorniczej złożyd następujące przyrzeczenie:
„Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego i uroczyście przyrzekam przestrzegać jego postanowienia”.

§ 2.
1. Organy samorządu komorniczego czuwają nad pozyskiwaniem do zawodu najlepszych i najbardziej doświadczonych prawników i utrzymywaniem przez komorników wysokich standardów moralnych oraz bronią środowisko przed atakami na jego godnośd i niezależnośd.
2. Organy samorządu komorniczego baczą by:
1) kandydaci spełniający warunki przewidziane w ustawie mieli równy i pozbawiony dyskryminacji dostęp do zawodu,
2) procedura podejmowania decyzji personalnych była wolna od nacisków i wcześniejszych uzgodnieo nieformalnych,
3) kandydaci nie zabiegali o protekcję kogokolwiek i nie czynili podobnych poniżających zabiegów.

§ 3.
Zasady „Kodeksu” obowiązują odpowiednio aplikantów, asesorów komorniczych i emerytowanych komorników.

§ 4.
1. Komornik odpowiada dyscyplinarnie za uchybienie etyce zawodowej podczas działalności zawodowej, publicznej, a także w życiu prywatnym, w doborze otoczenia i stosunków towarzyskich.
2. Uchybienie wzorcom etycznym godnym naśladowania stanowi naruszenie powagi i godności urzędu, za które komornik odpowiada dyscyplinarnie na podstawie art. 71 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
3. Komornik obwiniony nie może uchylad się przed postępowaniem dyscyplinarnym, a także dążyd do uzyskania korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia inną drogą niż w sposób zgodny z prawem i etyką.

§ 5.
1. Każdy Komornik obowiązany jest współdziaład w strzeżeniu powagi i godności zawodu, bronid jego tożsamości i właściwego mu systemu przekonao. Jest uprawniony do zwrócenia w taktownej formie uwagi koledze i pracownikowi naruszającemu zasady etyki zawodowej; przy drastycznym naruszeniu zasad etycznych winien wystąpid o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
2. Komornik powinien unikad serwilizmu w kontaktach z osobami, którym jest służbowo czy też funkcyjnie podległy, a jednocześnie arogancji i nieposzanowania godności jego podwładnych i stron podejmowanych czynności.
3. Komornik nie może publicznie komentowad czynności przeprowadzanych przez innego komornika, i winien dbad by nie czynił tego nikt z jego personelu.
4. Tylko rady izb komorniczych oraz Krajowa Rada Komornicza upoważnione są do informowania w prasie i innych środkach masowego przekazu lub w innej formie o działalności zawodowej komornika.

§ 6.
W czasie wykonywania czynności zawodowych komornik podlega tylko ustawom, orzeczeniom sądowym, prezesowi sądu rejonowego przy którym działa i zasadom etyki zawodowej.

§ 7.
1. Komornik powinien wykonywad czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością i bezstronnością, rzetelnością i sprawnością.
2. Komornik winien pogłębiad swoją wiedzę zawodową, w szczególności poprzez uczestnictwo w szkoleniach i seminariach.

Rozdział II

Wykonywanie zawodu

 

§ 8.
Komornik jest zobowiązany troszczyd się o sprawnośd podejmowanych czynności egzekucyjnych, a w szczególności:
1) przestrzegad wyznaczonych terminów czynności i przyjmowania interesantów,
2) kontrolowad przebieg i wyniki czynności,
3) dbad o zachowanie kultury miejsca pracy odpowiednio do godności urzędu i materialnych możliwości.

§ 9.
1. Komornik działa w interesie wierzyciela, zachowując wymogi dotyczące ochrony dłużnika i zachowaniu lojalności wobec wymiaru sprawiedliwości.
2. Komornik nie może usprawiedliwiad naruszenia zasad etyki i godności zawodu w prowadzonych czynnościach powołaniem się na poczynione przez uczestnika postępowania sugestie.

§ 10.
1. Komornik zobowiązany jest szczególnie dbad o zachowanie powagi i niezależności urzędu, jeśli stroną czynności jest instytucja publiczna (paostwowa czy też samorządowa).
2. Niedopuszczalne jest okazywanie przez komornika zażyłości z osobami zatrudnionymi w sądach oraz innych organach i instytucjach paostwowych.

§ 11.
1. Komornik oraz osoba, która była komornikiem, obowiązani są zachowad w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku z prowadzeniem czynności.
2. Komornik odpowiada za zachowanie tajemnicy zawodowej przez jego pracowników.
3. Znajdujące się w aktach sprawy materiały (dokumenty i notatki) objęte są tajemnicą zawodową.
4. Komornik stosujący w pracy środki elektronicznego utrwalania danych obowiązany jest wdrożyd oprogramowanie zabezpieczające dane przed ich niepowołanym ujawnieniem.
5.Komornik podczas przekazywania wiadomości środkami elektronicznymi obowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności dla wyeliminowania przypadkowego udostępniania informacji objętych tajemnicą osobie postronnej.

§ 12.
Jeśli dokonywane jest przeszukanie w lokalu, w którym komornik wykonuje zawód lub w mieszkaniu prywatnym komornika, może on żądad uczestnictwa w tej czynności przedstawiciela samorządu komorniczego.

§ 13.
Komornikowi nie wolno podjąd się prowadzenia czynności, jeżeli zachodzą przesłanki do wyłączenia komornika, określone w art. 48 i 49 k.p.c. w związku z art. 9 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

§ 14.
Komornik jest obowiązany czuwad nad biegiem sprawy, informowad klienta o jej postępach i niezwłocznie udzielid informacji o jej wyniku.

§ 15.
W sprawach finansowych obowiązuje komornika w stosunku do stron czynności szczególna skrupulatnośd.

 

Rozdział III

Praca w samorządzie. Stosunek do kolegów

 

§ 16.
Sprawowanie funkcji we władzach samorządu komorniczego jest prawem i obowiązkiem korporacyjnym każdego komornika.

§ 17.
1. Komornik wybrany do władz samorządowych obowiązany jest uczestniczyd w jego pracach i realizowad wolę ogółu komorników z najwyższą starannością.
2. Komornik wybrany do komisji dyscyplinarnej, powoływanej przez Krajową Radę Komorniczą, nie może łączyd tejże funkcji z funkcją komornika – wizytatora.

§ 18.
1. Krajowa Rada Komornicza i rady izb komorniczych troszczą się o honor komorników i otaczanie ich szacunkiem w społeczeostwie.
2. Baczeniem organów samorządu winni byd objęci komornicy, komornicy emerytowani oraz członkowie ich rodzin, których wyjątkowa sytuacja życiowa wymaga szczególnej troski, bądź pomocy.
3. Komornik okazuje szacunek i podporządkowanie się decyzjom władz samorządu komorniczego oraz współdziała z nimi we wszystkich sprawach dotyczących zawodu komorniczego.

§ 19.
1. Komornik obowiązany jest stawid się na wezwanie władz samorządu komorniczego, a także przedłożyd żądane materiały dotyczące wykonywania przez niego zawodu.
2. Rada izby komorniczej jest zobowiązana rozważyd zgłoszone przez komornika uwagi i wnioski.
3. Komornik obowiązany jest uczestniczyd w Krajowym Zjeździe Komorników oraz w walnych zgromadzeniach komorników izb komorniczych.

§ 20.
Komornicy powinni służyd sobie radą i udzielad wzajemnej pomocy w pracy zawodowej, pogłębiad integrację i solidarnośd zawodową dla dobra całego wymiaru sprawiedliwości.

§ 21.
Komornik winien przestrzegad w stosunku do kolegów zasady uprzejmości, lojalności i koleżeostwa, dążyd do wytwarzania dobrej atmosfery stosunków międzyludzkich i przestrzegad akceptowanych w społeczeostwie form dobrego wychowania, wzajemnej życzliwości i szacunku.

§ 22.
Nieporozumienia pomiędzy komornikami powinny byd rozpatrywane przez właściwe organy samorządu komorniczego.

§ 23.
Komornik nie powinien wykorzystywad swojego doświadczenia dla opracowywania poradników dla stron egzekucji zarówno w czasie aktywności zawodowej, jak i później.

 

Rozdział IV

Zasady uczciwej konkurencji

 

§ 24.

Prawo wierzyciela do wyboru komornika dokonane wyłącznie na podstawie oceny sprawności, szybkości i rzetelności prowadzonych postępowao egzekucyjnych, stanowi naczelną regułę uczciwej konkurencji zawodowej pomiędzy komornikami.

§ 25.
Zachowanie uczciwości konkurencji zawodowej jest obowiązkiem komornika, a jej naruszenie rodzi odpowiedzialnośd dyscyplinarną.

§ 26.
Komornik zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek form nieuczciwej konkurencji zawodowej, a w szczególności:
1) wpływania w sposób bezpośredni lub pośredni, na wybór komornika dokonywany przez wierzycieli,
2) zabiegania o wierzycieli w każdy sposób, z wyłączeniem podnoszenia sprawności, szybkości i rzetelności prowadzonych postępowao egzekucyjnych,
3) ustalania kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym w sposób sprzeczny z przepisami prawa,
4) w warunkach skierowania egzekucji do tego samego składnika majątku dłużnika przez dwóch lub więcej komorników, nieprzekazywania lub przekazywania z nieuzasadnionym opóźnieniem spraw egzekucyjnych komornikowi właściwemu do dalszego prowadzenia postępowania lub nakłaniania wierzycieli do składania wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego, w celu pozyskania opłat stosunkowych,
5) korzystania z usług pośredników, którzy zawodowo bądź w innej formie zjednują dla komornika wierzycieli,
6) dokonywania wszelkiej identyfikacji komornika odbiegającej od przeciętnie stosowanej przez innych komorników, mającej na celu ograniczenie prawa wierzyciela do wyboru komornika,
7) stosowania reklamy, w tym osobistej, w jakiejkolwiek postaci,
8) inspirowania lub redagowania przez komornika relacji medialnych z przeprowadzonych przez siebie lub innych komorników czynności służbowych.

 

Nie wiesz jak powinna wyglądać właściwa reakcja na działania egzekucyjne? Czytaj nasz blog, a w sprawach, z któymi sobie nie radzisz, zapytaj prawnika https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1